Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Edukacja wczesnoszkolna

„Starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu”

FREINET

PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I -III

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

 

Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości  i umiejętności, a także ich postaw społeczno- emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania

 

TRYB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA:

 1.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
  • sformułowanie kryteriów oceniania umiejętności i wiadomości uczniów z poszczególnych edukacji i zachowania ( zapoznanie rodziców z tą dokumentacją na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym); 
  • ocenianie bieżące z poszczególnych edukacji i zachowania; 
  • klasyfikację półroczną i końcoworoczną;

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASACH I-III:

 1.  Ocenianie w klasach I –III powinno spełniać następujące funkcje: 
  • Informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy, 
  • Korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty, 
  • Motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły.
 2. W klasach I- III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową; jawną dla ucznia i jego rodziców ( opiekunów prawnych); 
 3. Ocena opisowa zawiera: 
  • Osiągnięcia ucznia w zakresie:

- czytania i opracowywania tekstów,

- mówienia i słuchania,

- pisania,

- sprawności rachunkowej,

- umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,

- dostrzegania, rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,

- aktywności artystycznej(muzyczna, plastyczna, techniczna),

- sprawności motoryczno-ruchowej oraz stopnia zaangażowania,

- opanowania wiadomości i umiejętności informatycznych ( komputerowych).

 • Ocenę zachowania ucznia w zakresie:

- kultury osobistej,

- stosunku do obowiązków szkolnych (odrabianie prac domowych),

- relacje z rówieśnikami,

- aktywności społecznej.

5. Nauczyciel, aby sformułować opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I- III, prowadzi systematyczną obserwację jego osiągnięć w ciągu roku szkolnego. Obejmuje ona w szczególności:

a) Bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji szkolnej według wzorów ustalonych przez nauczycieli, udostępnianych do wglądu zainteresowanym rodzicom podczas zebrań, dni otwartych, indywidualnych kontaktów,

b) Różnorodne formy ustnych i pisemnych ocen bieżących (np. ocena wyrażona cyfrą, pochwala, gratulacje, list do ucznia, notatka, dyplomy, naklejki motywacyjne),

c) Przygotowanie półrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka na formularzu ustalonym przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły,

d) Przygotowanie rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka.

6. Narzędziami służącymi ocenianiu są:

a) Karty badania umiejętności dla uczniów ( zintegrowane matematyczne). Na ich podstawie nauczyciel ustala (punktację dotyczącą stopnia opanowania poszczególnych umiejętności dla każdego z uczniów,

b) testy cichego czytania ze zrozumieniem,

c) testy głośnego czytania na czas,

d) testy kształtnego pisma,

e) testy tempa pisania,

f) testy znajomości lektur,

g) testy ortograficzne,

h) testy diagnozujące na początku danej klasy,

i) zeszyty,

j) karty pracy ucznia,

k) karty ćwiczeń,

l) prace plastyczne, techniczne, komputerowe itp.

 

Na tej podstawie nauczyciel dokonuje oceny opisowej na koniec I półroczna  i na koniec roku.

 

7.  Dokumentacja przechowywana jest w teczkach ucznia przez rok, dając pełny obraz kolejnych postępów i rozwoju ucznia.

8.  Sprawdzone i ocenione zadania kontrolne, testy, kartkówki ucznia są do wglądu w szkole w czasie zebrań, dni otwartych i indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielem.

9.  Ocenianie wspomagające ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, zmienić,  co udoskonalić, wyeksponować nad czym jeszcze popracować. Jednocześnie motywuje do dalszych wysiłków, ale nie porównuje go z innymi.

10. Oprócz oceniania opisowego nauczyciel klas I- III w ciągu roku szkolnego w dzienniku lekcyjnym, kartach pracy ucznia, w zeszytach odnotowują bieżące osiągnięcia uczniów, stosując 6-stopniową skalą ocen (1-6).

11. W przypadku punktowego oceniania testów i sprawdzianów obowiązuje następujący przelicznik procentowy punktów na ocenę:

 

96% - 100% (ewentualnie + zadanie dodatkowe)   - celujący

90% - 95%                                                                  - bardzo dobry

75% - 89%                                                                  - dobry

50% - 74%                                                                  - ocena dostateczny

33% - 49%                                                                  - ocena dopuszczający

0% - 32%                                                                    - ocena niedostateczny

12. Nauczyciele klas I-III obowiązani są w terminie do 30 września każdego roku zapoznać rodziców / prawnych opiekunów z wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi poszczególnych klas.

13. Jeżeli uczeń klasy I-III szkoły podstawowej nie osiągnie podstawowych umiejętności podstawy programowej ( umiejętności koniecznych), powtarza  klasę tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza, publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). Ostateczną opinię o promowaniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna

14.  Nauczyciele klas I-III udzielają rodzicom informacji o uczniach w różnej formie, wykorzystując następujące sposoby przekazu:

- na koniec  I półrocza  – informacja o osiągnięciach ucznia podana na „Karcie Oceny Opisowej”,

 - indywidualne konsultacje w podanym terminie lub na prośbę rodzica, czy nauczyciela,

 - informacje pisemne w zeszytach uczniów, dzienniczku ucznia,

 - kontakty telefoniczne,

 - okazjonalne rozmowy nauczyciela z rodzicem,

 - ankieta do rodziców,

 - list.

15. Ocenę z zachowania ustala się w oparciu o prowadzone na bieżąco obserwacje zachowania, zapisy w zeszycie wychowawczym, wywiad z uczącymi nauczycielami w klasach I- III.W dzienniku lekcyjnym nauczyciel ocenia zachowanie ucznia trzy razy w danym półroczu, stosując następujące znaki:

wz- wzorowe

bdb- bardzo dobre

db- dobre

popr – poprawne

ndp- nieodpowiednie

Zachowanie ucznia na koniec pierwszego półrocza i koniec roku zapisane jest w formie opisowej i  udostępniane rodzicom.

 

Wymagania do poszczególnych obszarów dotyczących zachowania:

 

Kultura osobista:

 a) szacunek dla personelu szkoły:

- używanie zwrotów grzecznościowych,

- wykonywanie poleceń,

- poszanowanie pracy,

b) szacunek dla rówieśników:

- używanie zwrotów grzecznościowych,

- poszanowanie pracy i przyborów szkolnych,

c) estetyka wyglądu,

d) kultura spożywania posiłków,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 

Obowiązkowość:

 a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia,

b) aktywny udział na zajęciach,

c) przygotowanie do zajęć,

d) systematyczne korzystanie z biblioteki.

 

Relacje z rówieśnikami:

a) nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami,

b) współpraca w grupie rówieśniczej,

c) przestrzeganie obowiązujących zasad i reguł,

d) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

Aktywność społeczna:

 a) udział w apelach, konkursach grupowych,

b) praca na rzecz szkoły:

- udział w konkursach i festiwalach poza szkołą,

- dbałość o estetyczny wygląd korytarza i innych pomieszczeń.

c) praca na rzecz klasy:

- dyżury,

- poszanowanie sprzętu,

- gromadzenie materiałów na gazetkę,

- dbałość o estetykę,

- pomoc koleżeńska,

- dbałość o honor i tradycję szkoły.

 

Kryteria na poszczególne oceny z zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej:

 

 

Ocena z zachowania:

 

 

Wymagania:

 

 

 

 

Wzorowe

 

1. Wysoki poziom kultury osobistej w mowie i zachowaniu,

2. Szacunek w zachowaniu do wszystkich osób społeczności,

szkolnej (nauczyciele, pracownicy, koleżanki, koledzy) oraz innych ludzi,

3. Wzorowy stosunek  do  obowiązków szkolnych,

4. Wszystkie nieobecności usprawiedliwione w terminie,

5. Wysoki stopień zaangażowania w życie szkoły i klasy,

6. Przestrzeganie wszystkich przepisów i zasad obowiązujących w szkole,

7. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 Bardzo dobre

Uczeń powinien spełniać kryteria na zachowanie dobre oraz  pięć wymienionych kryteriów na wzorowe

 

 

 

 

Dobre

 

1. Przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w szkole,

2. Okazywanie szacunku wszystkim członkom zbiorowości szkolnej,

3. Zachowanie kultury słowa,

4. Pozytywny stosunek do nauki,

5. Dni nieobecności usprawiedliwione,

6. Sporadyczne spóźnienia (usprawiedliwione),

7. Uczestniczenie w życiu klasy i szkoły,

8. Jest prawdomówny.

 

 

 

Poprawne

 

1. Poprawny stosunek do obowiązków szkolnych,

2. Sporadyczne niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią,

3. Niewielkie uchybienia w kulturze osobistej,

4. Sporadyczne nieprzestrzeganie poleceń nauczyciela,

5. Nieusprawiedliwione dni nieobecności.

 

 

 

Nieodpowiednie

 

1. Nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych,

2. Niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią,

3. Uchybienia w kulturze osobistej,

4. Częste nieprzestrzeganie poleceń nauczyciela oraz spóźnianie się,

5. Nieusprawiedliwione dni nieobecności.

 

Kryteria oceniania umiejętności i wiadomości uczniów klasy I:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA- klasa I

 

Ocena

Wymagania 

 

 

 

Celujący ( 6)

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.

Pisanie:  pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat.

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta.

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, w czasie dyktanda popełnia 1 błąd ortograficzny(lub dwa inne).

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,  angażuje się w tworzoną formę teatralną.

 

 

Dobry ( 4)

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.

Pisanie: pisze  prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się  zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) , w czasie dyktanda popełnia 2 – 3 błędy  ortograficzne.

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną.

Dostateczny ( 3)

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy,  w czasie dyktanda popełnia 4 – 5 błędów  ortograficznych.

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.

Dopuszczający ( 2)

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi, w czasie dyktanda popełnia 6 –7 błędów  ortograficznych.

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe.

Niedostateczny (1)

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery  z małymi, w czasie dyktanda popełnia dużą ilość błędów  ortograficznych i graficznych.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA- klasa I 

 

 

 

Celujący ( 6)

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program  klasy I.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe  z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza. 

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie  w zakresie  10,  rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe  z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię. 

 

 

Dobry ( 4)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje  dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 10 popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę).

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

Dostateczny ( 3)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania  popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka.

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia,
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

Dopuszczający ( 2)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie  często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy.

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

Niedostateczny (1)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego  z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. 

EDUKACJA SPOŁECZNA I PRZYRODNICZA - klasa I 

 

Celujący ( 6)

Uczeń wykazuje  ogromne zainteresowanie otaczającym nas światem oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program kl. I. Wykonuje zadania dodatkowe.

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń posiada bogatą i rozległą wiedzę o otaczającym nas środowisku społeczno – przyrodniczym i wykazuje ogromne  nim zainteresowanie.

Zbiera różne okazy. Bardzo chętnie udziela się w pracy i aktywnie bierze udział   w doświadczeniach.

 

 

Dobry ( 4)

Uczeń posiada dobry zasób wiedzy o otaczającym nas środowisku.

Samodzielnie dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych. Interesuje się światem przyrody. Udziela się w pracy  na rzecz środowiska.

Dostateczny ( 3)

Uczeń posiada ogólny zasób wiedzy o otaczającym środowisku. Po otrzymaniu polecenia wykonuje powierzone mu zadania.

Dopuszczający ( 2)

Uczeń posiada mały zasób wiedzy o otaczającym nas środowisku. Niechętnie pracuje

 na zajęciach. Wymaga ciągłej zachęty i aktywizacji do pracy.

Niedostateczny (1)

Uczeń posiada niewystarczającą wiedzę o otaczającym środowisku. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA - klasa I

 

Celujący ( 6)

Uczeń posiada zdolności plastyczne / techniczne i chętnie uczestniczy  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Wykonuje prace oryginalne z zastosowaniem ciekawych technik .

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Prace plastyczne / techniczne są estetyczne, pomysłowe  i zawsze dokończone. Rysunki są bogate w szczegóły i dobrze rozplanowane. Uczeń używa pełnej gamy kolorów. Chętnie i ładnie wypowiada się na te-mat swojej pracy. Potrafi zastosować różne techniki plastyczne. Posiada zdolności plastyczne i chętnie je wykorzystuje

 

Dobry ( 4)

Prace plastyczne / techniczne wykonuje starannie i ciekawie . Umie zastosować poznane techniki.

Dostateczny ( 3)

Prace wykonuje nie zawsze starannie, są one ubogie w szczegóły kolory.

Dopuszczający ( 2)

Prace plastyczne / techniczne są mało estetyczne, często nie dokończone i ubogie w kolory  i szczegóły. Uczeń nie wykorzystuje poznanych technik malarskich.

Niedostateczny (1)

Uczeń przychodzi na zajęcia nieprzygotowany, bardzo niechętnie i niestarannie wykonuje prace, nie kończy ich.  Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

EDUKACJA MUZYCZNA - klasa I

Celujący ( 6)

Uczeń posiada zdolności muzyczne,  pięknie śpiewa, gra na instrumencie, chętnie uczestniczy   w konkursach muzycznych, posiada wiadomości  z muzyki wykraczające poza program  kl. I.

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach. Bardzo dodrze opanował wiadomości   z muzyki przewidziane programem klasy I. Doskonale zna słowa i pięknie śpiewa poznane piosenki.

Dobry ( 4)

Uczeń dobrze  opanował słowa piosenek. Jest rozśpiewany. Opanował podstawowe wiadomości z muzyki.

Dostateczny ( 3)

Słabo opanował słowa piosenek i wiadomości z muzyki. Na zajęciach jest mało aktywny.

Dopuszczający ( 2)

Niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Bardzo słabo opanował wiadomości  z muzyki. Jest mało aktywny. Nie współpracuje z grupą.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach bywa niezdyscyplinowany, niechętnie wykonuje polecenia, nie współpracuje  z grupą. Do zajęć jest nie przygotowany. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE- klasa I

Celujący ( 6)

Uczeń posiada wysoki poziom sprawności fizycznej, uczestniczy w zawodach sportowych, wykonuje dodatkowe zadania i ćwiczenia.

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych. Zawsze przestrzega obowiązujących reguł. Posiada bardzo dobry poziom sprawności fizycznej. Jest zwinny i szybki.

Dobry ( 4)

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest pilny, pracowity i systematyczny. Zawsze przygotowany do zajęć. Przestrzega reguł gry, pamięta zasadach bezpieczeństwa. Dobry poziom sprawności fizycznej.

Dostateczny ( 3)

Chętnie uczestniczy w grach zespołowych i ćwiczeniach ruchowych. Ma przeciętny poziom sprawności fizycznej.

Dopuszczający ( 2)

Mało aktywny na zajęciach. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie współpracuje   z grupą.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach jest niezdyscyplinowany, niechętnie wykonuje polecenia, nie współpracuje grupą. Często jest nieprzygotowany do zajęć.

EDUKACJA INFORMATYCZNA - klasa I

Celujący ( 6)

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Wiedza i umiejętności ucznia w korzystaniu z komputera wykraczają znacznie poza program.

Bardzo dobry ( 5)

Sprawnie  pracuje na komputerze, uruchamia programy wykorzystując poznane wiadomości  i umiejętności, nie narażając swojego zdrowia.

Dobry ( 4)

Samodzielnie pracuje na komputerze, uruchamia programy wykorzystując poznane wiadomości i umiejętności.

Dostateczny ( 3)

Wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu sprawnego posługiwania się komputerem  w stopniu podstawowym.

Dopuszczający ( 2)

Mało aktywnie współpracuje na zajęciach. Bardzo słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach bywa niezdyscyplinowany, niechętnie  wykonuje polecenia,  nie współpracuje  z grupą. Często jest nieprzygotowany do zajęć. Nie opanował podstawowych wiadomości  i umiejętności.

Kryteria oceniania umiejętności i wiadomości uczniów klasy II: 

 EDUKACJA POLONISTYCZNA- klasa II 

Ocena

Wymagania 

 

 

 

Celujący ( 6)

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.

Słuchanie: Zawsze dokładnie słucha wypowiedzi innych, tek­stów czytanych przez nauczyciela lub kolegów, zadawanych pytań, poleceń, instrukcji, doskonale je rozumiejąc, udziela trafnych, rozbudowanych, wyczerpujących  odpowiedzi .

Pisanie:  pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. Pisze dłuższe listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów. Poprawnie adresuje list. Pisze ładne, bezbłędne dłuższe wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów.

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne.

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta.

Słuchanie: Zawsze dokładnie słucha wypowiedzi innych, tek­stów czytanych przez nauczyciela lub kolegów, zadawanych pytań, poleceń, instrukcji, doskonale je rozumiejąc, udziela trafnych, wyczerpujących  odpowiedzi .

Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu dłuższe zdania. (Popełnia 1 błąd ortograficzny(lub dwa inne). Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Pisze dłuższe listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów. Poprawnie adresuje list.

Pisze ładne, dłuższe wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów.

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy   w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe  i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,  angażuje się w tworzoną formę teatralną.

 

 

Dobry ( 4)

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.

Słuchanie: Stara się dokładnie słuchać wypowiedzi innych, tek­stów czytanych przez nauczyciela lub kolegów, zadawanych pytań, poleceń, instrukcji, rozumie je i udziela trafnych  odpowiedzi.

Pisanie: pisze  prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się  zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) , w czasie dyktanda popełnia 2 – 3 błędy  ortograficzne. Pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów. Poprawnie adresuje list.

Pisze ładne wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów.

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną.

Dostateczny ( 3)

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.

Słuchanie: najczęściej słucha wypowiedzi innych, tek­stów czytanych przez nauczyciela lub kolegów, zadawanych pytań, poleceń, instrukcji, rozumie je i udziela krótkich  odpowiedzi.

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy, w czasie dyktanda popełnia 4 – 5 błędów  ortograficznych. Pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów, popełniając błędy . Myli się adresując list do najbliższych.

Pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów.

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.

Dopuszczający ( 2)

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, mało interesuje się książkami.

Słuchanie: Niedokładnie słucha wypowiedzi innych, tek­stów czytanych przez nauczyciela lub kolegów, zadawanych pytań, poleceń, instrukcji, słabo je rozumie i nie zawsze udziela prawidłowej odpowiedzi.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery  z małymi, w czasie dyktanda popełnia 6 –7 błędów  ortograficznych. Pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów, popełniając liczne  błędy stylistyczne

i gramatyczne.  Myli się adresując list do najbliższych.

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. 

Niedostateczny (1)

Czytanie: popełnia błędy w głosowaniu  wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania.

Słuchanie: Nie słucha wypowiedzi innych, tek­stów czytanych przez nauczyciela lub kolegów, zadawanych pytań, poleceń, instrukcji, nie rozumie ich i nie  udziela prawidłowej odpowiedzi.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli  litery   w czasie dyktanda popełnia dużą ilość błędów  ortograficznych i graficznych. Nie potrafi napisać krótkiego listu, pozdrowień lub życzeń do bliskich i kolegów. Nie umie adresować koperty swoim adresem.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA - klasa II 

 

 

 

Celujący ( 6)

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program  klasy II

Działania w zakresie dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia rozumie i wykonuje biegle dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, szybko i samodzielnie rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe: samodzielnie i szybko rozwiązuje zadania złożone i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek , określa czas za pomocą zegara i kalendarza, dokonuje obliczeń zegarowych           i kalendarzowych. Pisze i odczytuje daty za pomocą cyfr rzymskich i arabskich.

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży

i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych. Pisze i odczytuje daty za pomocą cyfr rzymskich i arabskich. 

 

 

Dobry ( 4)

 Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie  i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 30.

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy. Pisze i odczytuje daty za pomocą cyfr rzymskich i arabskich.

Dostateczny ( 3)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli  w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmet.

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych, myli znaki rzymskie od 1 do 12.

Dopuszczający ( 2)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży   i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na konkretach.

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmet.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy,  czasu i obliczeń pieniężnych. Często myli znaki rzymskie od 1 do 12.

Niedostateczny (1)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30.

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i nie potrafi ułożyć  treści zadania  do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. Nie zna znaków rzymskich.

 EDUKACJA SPOŁECZNO I PRZYRODNICZA - klasa II 

 Celujący ( 6)

Uczeń wykazuje  ogromne zainteresowanie otaczającym nas światem oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program kl. II, chętnie się nią dzieli. Wykonuje zadania dodatkowe.

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń posiada bogatą  i rozległą wiedzę o otaczającym nas środowisku społeczno - przyrodniczym, chętnie się nią dzieli wykazuje ogromne  zainteresowanie otaczającą nas przyrodą.

Zbiera różne okazy. Bardzo chętnie udziela się w pracy i aktywnie bierze udział   w doświadczeniach.

 Dobry ( 4)

Uczeń posiada dobry zasób wiedzy o otaczającym nas środowisku.

Samodzielnie dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych. Interesuje się światem przyrody. Udziela się w pracy  na rzecz środowiska.

Dostateczny ( 3)

Uczeń posiada ogólny zasób wiedzy o otaczającym środowisku. Po otrzymaniu polecenia wykonuje powierzone mu zadania.

Dopuszczający ( 2)

Uczeń posiada wycinkowy zasób wiedzy o otaczającym nas środowisku. Niechętnie pracuje na zajęciach. Wymaga ciągłej zachęty i aktywizacji do pracy.

Niedostateczny (1)

Uczeń posiada niewystarczającą wiedzę o otaczającym środowisku. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

 EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA - klasa II

 

Celujący ( 6)

Uczeń posiada zdolności plastyczne / techniczne i chętnie uczestniczy  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Wykonuje prace oryginalne z zastosowaniem ciekawych technik .

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Prace plastyczne / techniczne są estetyczne, pomysłowe  i zawsze dokończone. Rysunki są bogate w szczegóły i dobrze rozplanowane. Uczeń używa pełnej gamy kolorów. Chętnie i ładnie wypowiada się na te-mat swojej pracy. Potrafi zastosować różne techniki plastyczne. Posiada zdolności plastyczne i chętnie je wykorzystuje.

 

Dobry ( 4)

Prace plastyczne / techniczne wykonuje starannie i ciekawie. Umie zastosować poznane techniki.

Dostateczny ( 3)

Prace wykonuje nie zawsze starannie, są one ubogie w szczegóły i kolory.

Dopuszczający ( 2)

Prace plastyczne / techniczne są mało estetyczne, często nie dokończone i ubogie w kolory  i szczegóły. Uczeń nie wykorzystuje poznanych technik malarskich.

Niedostateczny (1)

Uczeń przychodzi na zajęcia nieprzygotowany, bardzo niechętnie i niestarannie wykonuje prace, nie kończy ich.  Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

 EDUKACJA MUZYCZNA - klasa II

Celujący ( 6)

Uczeń posiada zdolności muzyczne,  pięknie śpiewa, gra na instrumencie, chętnie uczestniczy  w konkursach muzycznych, posiada wiadomości  z muzyki wykraczające poza program  kl.II

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach. Bardzo dodrze opanował wiadomości  z muzyki przewidziane programem klasy II. Doskonale zna słowa i pięknie śpiewa poznane piosenki.

Dobry ( 4)

Uczeń dobrze  opanował słowa piosenek. Jest rozśpiewany. Opanował podstawowe wiadomości z muzyki.

Dostateczny ( 3)

Słabo opanował słowa piosenek i wiadomości z muzyki. Na zajęciach jest mało aktywny.

Dopuszczający ( 2)

Niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Bardzo słabo opanował wiadomości  z muzyki. Jest mało aktywny. Nie współpracuje z grupą.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach bywa niezdyscyplinowany, niechętnie wykonuje polecenia, nie współpracuje   z grupą. Do zajęć jest nie przygotowany. 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE - klasa II

 

Celujący ( 6)

Uczeń posiada wysoki poziom sprawności fizycznej, uczestniczy w zawodach sportowych, wykonuje dodatkowe zadania i ćwiczenia.

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych. Zawsze przestrzega obowiązujących reguł. Posiada bardzo dobry poziom sprawności fizycznej. Jest zwinny i szybki.

Dobry ( 4)

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest pilny, pracowity i systematyczny. Zawsze przygotowany do zajęć. Przestrzega reguł gry, pamięta zasadach bezpieczeństwa. Dobry poziom sprawności fizycznej.

Dostateczny ( 3)

Chętnie uczestniczy w grach zespołowych i ćwiczeniach ruchowych. Ma przeciętny poziom sprawności fizycznej.

Dopuszczający ( 2)

Mało aktywny na zajęciach. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie współpracuje z grupą.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach jest niezdyscyplinowany, niechętnie wykonuje polecenia, nie współpracuje grupą. Często jest nieprzygotowany do zajęć.

 EDUKACJA INFORMATYCZNA - klasa II

Celujący ( 6)

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Wiedza i umiejętności ucznia w korzystaniu z komputera wykraczają znacznie poza program.

Bardzo dobry ( 5)

Sprawnie  pracuje na komputerze, uruchamia programy wykorzystując poznane wiadomości i umiejętności, nie narażając swojego zdrowia.

Dobry ( 4)

Samodzielnie pracuje na komputerze, uruchamia programy wykorzystując poznane wiadomości i umiejętności.

Dostateczny ( 3)

Wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu sprawnego posługiwania się komputerem  w stopniu podstawowym.

Dopuszczający ( 2)

Mało aktywnie współpracuje na zajęciach. Bardzo słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach bywa niezdyscyplinowany, niechętnie  wykonuje polecenia,  nie współpracuje  z grupą. Często jest nieprzygotowany do zajęć. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.

 

Kryteria oceniania umiejętności i wiadomości uczniów klasy III:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA - klasa III 

Ocena

Wymagania

 Celujący ( 6)

Czytanie. Czyta płynnie z  ekspresją każdy tekst, czyta  ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Słuchanie. Słucha wypowiedzi innych i tekstów czytanych przez nauczyciela oraz kolegów i je rozumie. Słucha nagrań, audycji radiowych i telewizyjnych. Słuchając innych, bierze pod uwagę ich punkt widzenia, dąży do kompromisu i porozumienia. Uwzględnia odmienność poglądów. Jest tolerancyjny. Umiejętnie korzysta z mediów. Świetnie rozpoznaje sygnały alarmowe.

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty.

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat.

 

 Bardzo dobry ( 5)

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane.

Słuchanie. Bardzo dobrze słucha ze zrozumieniem opowiadań, pytań, krótkich instrukcji wypowiadanych przez nauczyciela i kolegów, wyodrębnia główne elementy wypowiedzi. Słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje.

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna  i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa,

 

 Dobry ( 4)

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.

Słuchanie.  Słuchając innych, bierze pod uwagę ich punkt widzenia, dąży do kompromisu i porozumienia. Uwzględnia odmienność poglądów. Jest tolerancyjny.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym.

Dostateczny ( 3)

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Słuchanie. Zazwyczaj słucha wypowiedzi innych i tekstów czytanych przez nauczyciela oraz kolegów i je rozumie. Potrafi słucha nagrań, audycji radiowych i telewizyjnych.

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań  popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte.                             

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. 

Dopuszczający ( 2)

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia.

Słuchanie. Niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych i tekstów czytanych przez nauczyciela oraz kolegów i stara się je rozumieć.

Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela.

Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

Niedostateczny (1)

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem.

Słuchanie. Nie słucha wypowiedzi innych i tekstów czytanych przez nauczyciela oraz kolegów i nie stara się je rozumieć.

Pisanie.  W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia litery  i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA - klasa III 

 

 

 

Celujący ( 6)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje kolejność wykonywania działań.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo
i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

 

 

Bardzo dobry ( 5)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytm.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

 

 

Dobry ( 4)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.

Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

Dostateczny ( 3)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli  w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z  pomocą nauczyciela

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

Dopuszczający ( 2)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży  i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach.

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

Niedostateczny (1)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat. 

EDUKACJA SPOŁECZNA I PRZYRODNICZA - klasa III 

 

Celujący ( 6)

Uczeń posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej. 

  Bardzo dobry ( 5)

Uczeń posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada
o poznanych zjawiskach przyrodniczych.
Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.

  Dobry ( 4)

Uczeń posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno przyrodniczym. Orientuje się czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.

Dostateczny ( 3)

Uczeń częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym,  posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.

Dopuszczający ( 2)

Uczeń z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych.

Niedostateczny (1)

Uczeń nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA  - klasa III

 

Celujący ( 6)

 Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy.

 

 Bardzo dobry ( 5)

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.

 

Dobry ( 4)

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe.

Dostateczny ( 3)

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru.

Dopuszczający ( 2)

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca.

Niedostateczny (1)

Uczeń przychodzi na zajęcia nieprzygotowany, bardzo niechętnie i niestarannie wykonuje prace, nie kończy ich.  Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

EDUKACJA MUZYCZNA  - klasa III

Celujący ( 6)

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce ludowe. Opanował wiadomości wykraczające poza program z muzyki w klasie III

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach. Bardzo dodrze opanował wiadomości  z muzyki przewidziane programem klasy III. Doskonale zna słowa i pięknie śpiewa poznane piosenki, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki

Dobry ( 4)

Uczeń dobrze  opanował słowa piosenek. Jest rozśpiewany. Opanował podstawowe wiadomości z muzyki. Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki

Dostateczny ( 3)

Słabo opanował słowa piosenek i wiadomości z muzyki. Na zajęciach jest mało aktywny.

Dopuszczający ( 2)

Niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Bardzo słabo opanował wiadomości  z muzyki. Jest mało aktywny. Nie współpracuje z grupą.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach bywa niezdyscyplinowany, niechętnie wykonuje polecenia, nie współpracuje  z grupą. Do zajęć jest nie przygotowany. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  - klasa III

 Celujący ( 6)

Uczeń posiada wysoki poziom sprawności fizycznej, uczestniczy w zawodach sportowych, wykonuje dodatkowe zadania i ćwiczenia.

Bardzo dobry ( 5)

Uczeń aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych. Zawsze przestrzega obowiązujących reguł. Posiada bardzo dobry poziom sprawności fizycznej. Jest zwinny i szybki.

Dobry ( 4)

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest pilny, pracowity i systematyczny. Zawsze przygotowany do zajęć. Przestrzega reguł gry, pamięta zasadach bezpieczeństwa. Dobry poziom sprawności fizycznej.

Dostateczny ( 3)

Chętnie uczestniczy w grach zespołowych i ćwiczeniach ruchowych. Ma przeciętny poziom sprawności fizycznej.

Dopuszczający ( 2)

Mało aktywny na zajęciach. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie współpracuje z grupą.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach jest niezdyscyplinowany, niechętnie wykonuje polecenia, nie współpracuje grupą. Często jest nieprzygotowany do zajęć.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - klasa III

Celujący ( 6)

Umie zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach www. Wiedza i umiejętności ucznia w korzystaniu z komputera wykraczają znacznie poza program.

Bardzo dobry ( 5)

Sprawnie  pracuje na komputerze, uruchamia programy wykorzystując poznane wiadomościi umiejętności, nie narażając swojego zdrowia. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką.

Dobry ( 4)

Samodzielnie pracuje na komputerze, uruchamia programy wykorzystując poznane wiadomości i umiejętności.

Dostateczny ( 3)

Wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu sprawnego posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym.

Dopuszczający ( 2)

Mało aktywnie współpracuje na zajęciach. Bardzo słabo opanował podstawowe wiadomości   i umiejętności.

Niedostateczny (1)

Na zajęciach bywa niezdyscyplinowany, niechętnie  wykonuje polecenia,  nie współpracuje z grupą. Często jest nieprzygotowany do zajęć. Nie opanował podstawowych wiadomości  i umiejętności.

Uwagi końcowe:

 1. Przedmiotowe zasady oceniania dla klas I- III mają charakter otwarty.
 2. Dokonywanie zmian i treści może nastąpić na wniosek:

a) nauczycieli,

b) Rady Rodziców.

Data dodania: 2021-09-28 13:15:45
Data edycji: 2023-09-12 11:53:00
Ilość wyświetleń: 1514

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej