Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Biologia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z  BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Podstawą programową dla  szkoły podstawowej
 • Statutem Szkoły
 • Regulaminem zdalnego nauczania

Nauczanie biologii odbywa się na podstawie programu nauczania  „Puls Życia” Program nauczania biologii w klasach 5- 8 szkoły podstawowej -   Wydawnictwa Nowa Era.

Program realizowany jest w następującym wymiarze:

klasa V-  jedna  godzina tygodniowo

klasa VI- jedna godzina tygodniowo                                                                                           

klasa VII-   dwie godziny tygodniowo                                                                                              

klasa  VIII- jedna godzina tygodniowo                                                                                            

Kontrakt z uczniami:

 1. Uczeń zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa oraz zachowania dyscypliny na lekcjach biologii.
 2. Uczeń ma obowiązek sumiennego przygotowania się do lekcji biologii tzn. posiada zeszyt przedmiotowy, odrobione zadanie domowe pod względem ilościowym i jakościowym, jest przygotowany do odpowiedzi z ustnej lub pisemnej (kartkówki) z trzech ostatnich lekcji.
 3. Uczeń ma prawo raz w ciągu roku zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (za wyjątkiem prac klasowych i zapowiedzianych powtórek).
 4. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia nauczycielowi przed lekcją braku zeszytu przedmiotowego, książki, zadania domowego. Zgłoszenie zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym. uczniowi postawiona. W przypadku braku zgłoszenia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Uczeń ma on obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną lekcję.
 6. Zeszyt przedmiotowy jest wizytówką ucznia, dlatego powinien być prowadzony w sposób estetyczny i zawierać komplet notatek. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić brakujące notatki.
 7. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli nie napisze zaległej pracy pisemnej w terminie, to sprawdzian jest traktowany przez nauczyciela jako niezaliczony.
 1. Uczeń może poprawić sprawdzian wciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonej pracy,   przy czym: 
  • poprawiane mogą być jedynie oceny niedostateczne i dopuszczające,
  • przy poprawie sprawdzianu lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie podlegają zmianie
  • uczeń poprawia pracę tylko raz, poprawa odbywa się poza lekcjami biologii,
  • ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny ze sprawdzianu, a do wystawienia oceny śródrocznej  i końcoworocznej brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna tych ocen.
 1. Krótkie prace pisemne (max 20 min) traktowane są jako odpowiedzi ustne i nie muszą być zapowiedziane. Uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”(z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów, testów, kartkówek).
 2. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach po wcześniejszym upomnieniu   przez nauczyciela równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
 1. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń zalicza wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.
 1. Uczeń nieobecny w szkole z powodu choroby powyżej 2 tygodni uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia braków i formy pomocy.
 2. Uczeń nieobecny l dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.
 3. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać ,,+" . 5 plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
 4. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, pomoc kolegom uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą.
 5. Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków „+" i „-„ , w przypadku osiągnięcia przez ucznia górnej lub dolnej granicy punktowej danej oceny.
 6. Uczeń, który opuścił więcej niż 50%lekcji może nie  być klasyfikowany z przedmiotu.
 7. W przypadku zaistniałych spraw spornych, które nie zostały ujęte w PZO, będą one rozstrzygane zgodnie z podstawą prawną do opracowania PZO.

Obszary aktywności podlegające ocenie:

 • pisemne sprawdziany wiadomości,
 • odpowiedzi ustne,
 • rozwiązywanie zadań problemowych,
 •  prace projektowe,
 • aktywność na lekcjach.

 Formy aktywności- kryteria ocen poszczególnych form aktywności

 

Lp.

 

Formy aktywności

Częstotliwość

sprawdzania

Kryteria oceniania

 

1.

 

Sprawdzian

pisemny

 

po każdym dziale

 

- zgodność z tematem i stopień jego wyczerpania
- język adekwatny do wiedzy
- zrozumienie tematu, poprawność wnioskowania

-koncepcja rozwinięcia tematu- twórcza lub odtwórcza

2.

Odpowiedź
ustna

 

na bieżąco

 

-zakres wiedzy z 3 lekcji
- prawidłowość rozumienia pojęć oraz poprawność interpretowania zjawisk i    procesów    przyrodniczych, stosowana terminologia biologiczna

-pewność odpowiedzi

3.

 

Kartkówka.

na bieżąco

 

- zakres wiedzy z 3 lekcji
- zrozumienie tematu

4.

 

Praca
domowa

 

minimum 4 razy
w roku szkolnym

 

- terminowość, zgodność z założeniami
- estetyka wykonania, inwencja własna

- praca dodatkowa dla uczniów zdolnych, zadania dla chętnych

5.

 

Praca w grupach,
referaty, projekty

lub wytwory praktyczne(modele, doświadczenia)

2 razy w roku
szkolnym

 

- wkład w pracę grupy

- realizacja zadania
- umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych
- oryginalność rozwiązania

-wkład pracy w wytwory swoich działań

6

 

Aktywność
na lekcji

 

na bieżąco

 

- zgodność wypowiedzi z tematem
- częstotliwość wypowiedzi
- inwencja własna

7

Konkursy  biologiczne

 

na bieżąco

 

- wkład pracy w przygotowanie do konkursu
- uzyskane wyniki w konkursie- awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata- ocena celująca

W przypadku punktowego oceniania testów i sprawdzianów obowiązuje następujący przelicznik procentowy punktów na oceny:

Procentowa ilość uzyskanych punktów

Ocena

0%-32%

niedostateczny

33%-49%

dopuszczający

50%-74%

dostateczny

75%-89%

dobry

90%-100%

bardzo dobry

90%-100% plus zadanie z poziomu ‘W”

celujący

 

Sposób ustalania oceny semestralnej.

Ocenę klasyfikacyjną semestralną  oraz  roczną wystawia nauczyciel na podstawie  wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia  z poszczególnych form aktywności , ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych, a w przypadku oceny rocznej również oceny semestralnej.  Uczeń, który uzyska wysokie wyróżnienie w olimpiadzie przedmiotowej w etapie pozaszkolnym, może uzyskać ocenę celującą na koniec semestru lub koniec roku.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia.

 1. uczniów:
 • oceny są jawne i umotywowane- nauczyciel ustnie uzasadnia każdą wystawioną ocenę
 • na prośbę ucznia nauczyciel udziela dodatkowych wyjaśnień do otrzymanej  

             przez ucznia oceny i wskazuje sposób dalszego postępowania

 1. rodziców
 • informacji o postępach w nauce dziecka, rodzic może uzyskać podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji

Kryteria ocen. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych - załącznik do PZO.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego
 • kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, nie wykazuje aktywności poznawczej i chęci do pracy
 • nie zna podstawowych praw, pojęć biologicznych,
 • nie sprostał wymaganiom koniecznym.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, a braki te nie przekreślają dalszego kształcenia,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska biologiczne,
 • wykazuje pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego, przejawiający się w codziennym życiu,
 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • sprostał wymaganiom koniecznym.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem ,które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych zadania teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności
 • potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak wykresy, tablice
 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym
 • zna podstawowe pojęcia biologiczne,
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego,
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać,
 • sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

      -      poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

      -      rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,

 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela
 • jest aktywny w czasie lekcji,
 • korzysta z różnych źródeł informacji, takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne,
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym,
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią biologiczną,
 • sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo- skutkowych wykorzystuje wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów
 • bierze udział w konkursie biologicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z    biologią

      -      wykazuje się  aktywną postawą w czasie  lekcji

      -      potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty biologiczne

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach
 • wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, wykresów , tablic, zestawień
 • umie samodzielnie interpretować fakty i zjawiska oraz bronić swych poglądów,
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
 • projektuje doświadczenia i prezentuje je,
 • wyjaśnia je i prawidłowo formułuje wnioski,
 • sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętnościprogramowe na bardzo dobrym poziomie lub  znacznie wykraczające poza program nauczania
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela
 • proponuje rozwiązania nietypowe
 • umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk
 • potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii
 • potrafi udowodnić swoje zadania, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie,
 • zdobywa dodatkowe wiadomości, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze,
 • osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach biologicznych lub wymagających wiedzy biologicznej szczebla wyższego niż szkolny
 • sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym i wykraczającym.
 1. Ustalenia końcowe:
 2. Przedmiotowe zasady oceniania z biologii obowiązują wszystkich uczniów kl. V-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i podlegają ciągłej ewaluacji.
 3. O szczegółowych wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.
Data dodania: 2021-09-28 12:55:53
Data edycji: 2022-11-10 14:28:37
Ilość wyświetleń: 365

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook