Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

§ 2

Regulamin Samorządu jest zgodny ze statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

 

 1. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU

§ 3

Cele i zadania Samorządu:

 1. Reprezentowanie stanowiska uczniów, co do statutowej działalności szkoły;

 2. Pomoc w planowaniu i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów;

 3. Uczenie się demokratycznych form współżycia;

 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

 5. Dbanie o ład, higienę, bezpieczeństwo i estetykę otoczenia;

 6. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska;

 8. Informowanie całej społeczności o swojej działalności (tablice ogłoszeniowe SU, apele, strona internetowa szkoły);

 9. Organizowanie działań pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele;

 

III.ORGANY I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

§ 4

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego;

 2. Rada Samorządu Uczniowskiego;

§ 5

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Przewodniczący;

 2. Zastępca Przewodniczącego;

 3. Sekretarz;

 4. Skarbnik;

 5. Przewodniczący sekcji (artystycznej, dyżurów, redakcyjnej, imprez)

§ 6

Do zadań Zarządu należy:

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego;

 2. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrektora Szkoły,

Rady Pedagogicznej i podejmowanie wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego uchwał zwykłą większością głosów;

 1. Do zadań pozostałych członków Zarządu należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji;

 2. Sekretarz prowadzi bieżącą dokumentację Samorządu;

 3. Skarbnik ma za zadnie zbieranie funduszy i dysponowanie nimi zgodnie

z potrzebami Samorządu Uczniowskiego;

 1. Kronikarz prowadzi na bieżąco kronikę Samorządu Uczniowskiego;

 2. Do zadań przewodniczących sekcji należy zorganizowanie działalności, do której sekcja została powołana ( dobór chętnych do pracy, przedstawiane planu pracy sekcji, jego realizacja oraz współdziałanie z opiekunami SU i nauczycielami w zakresie zainteresowań sekcji);

§7

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

 2. Kieruje pracą Samorządu;

 3. Organizuje współdziałanie Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole;

 4. Przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego;

 5. Ma prawo po konsultacji z zarządem złożyć pisemny, uzasadniony wniosek do Rady Pedagogicznej o uznanie pracy swoich kolegów i koleżanek za szczególnie aktywny wkład w życie społeczności szkolnej i lokalnej

§ 8

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

Rad Samorządów Klasowych klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej w skład, których wchodzą przewodniczący, zastępca i skarbnik danego Samorządu Klasowego;

§ 9

Uprawnienia Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. Podejmuje uchwały w sprawie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z Zarządem Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów i określa główne kierunki jego działalności, współpracuje z innymi organami szkoły;

 2. Podejmuje uchwały w sprawie przestrzegania praw uczniów w celu przedstawienia ich Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców;

 3. Zatwierdza Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Plan Pracy oraz wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu dokonuje w nim zmian,

§10

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego niewypełniający swoich obowiązków może być karnie usunięty z pełnionej funkcji na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i pozostałych członków Samorządu Uczniowskiego;

 

IV. TRYB WYBORU I ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

§ 11

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 1. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim powierza się, co najmniej dwóm nauczycielom;

 2. Kadencja opiekunów trwa przez okres 1 roku;

 3. Wyboru opiekunów dokonują w głosowaniu tajnym Organy Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli wytypowanych przez dyrektora szkoły do pełnienia tej funkcji;

 4. Organy Samorządu większością głosów akceptują lub odrzucają kandydatów.

§12

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;

 2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami;

 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

 4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;

 5. Zgłasza na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjnej, rocznej) uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;

 

  1. ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

§13

Postanowienia ogólne:

 1. Wybory są demokratyczne, powszechne i tajne;

 2. Wybory przebiegają w dwóch turach;

 3. Daty wyborów do Samorządu Uczniowskiego wyznacza opiekun samorządu
  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przy czym:

a) wybór do Samorządu Klasowego należy przeprowadzić w terminie do 15 września
w obecności wychowawców klas; skład ilościowy, tryb jest zależny od decyzji uczniów danej klasy;

b) wybory do Samorządu Uczniowskiego należy przeprowadzić do końca września
w obecności opiekunów Samorządu Uczniowskiego;

 1. Prawo głosów w pierwszej turze wyborów mają uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

 2. Prawo głosu w drugiej turze wyborów mają:

a) uczniowie, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów;

b) Rada Samorządu Uczniowskiego;

c) opiekunowie samorządu Uczniowskiego.

 1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

 2. Za przeprowadzenie wyborów zgodnie z ordynacją wyborczą odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza.

 3. Każda tura wyborów odbywa się w ciągu jednego dnia.

§14

Kandydaci do władz Samorządu Uczniowskiego:

  1. Kandydat do władz Samorządu Uczniowskiego musi być zaakceptowany przez społeczność klasową w formie przyjętej przez daną klasę.

  2. Kandydatami są uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

  3. Kandydat do władz Samorządu Uczniowskiego musi mieć ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową.

  4. Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej mają prawo zgłosić od 3 do 5 kandydatów.

  5. Kandydat ma prawo do organizowania kulturalnej kampanii wyborczej na terenie szkoły. Kampania wyborcza nie może mieć treści napastliwych, naruszających godność innych kandydatów. Kampania wyborcza musi być zakończona na dzień przed wyborami.

  6. Do pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego zostaje powołanych 10 uczniów o największej ilości zdobytych głosów.

  7. Przydział funkcji w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego następuje po drugiej turze wyborów, według ilości głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów.

§15

Komisja wyborcza:

 1. Komisja wyborcza składa się z przewodniczących lub zastępców Samorządów Klasowych w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

 2. Kandydat do władzy Samorządu Uczniowskiego nie może brać udziału w pracach komisji wyborczej.

 3. Członkowie komisji wyborczej mają prawo do głosowania.

§16

Komisja wyborcza ma obowiązek:

 1. sporządzić alfabetyczną listę kandydatów do Samorządu Uczniowskiego;

 2. sporządzić listę wyborców z poszczególnych klas;

 3. podać do publicznej wiadomości sposób głosowania;

 4. czuwać nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej ;

 5. wyłonić ze swojego grona trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która obliczy ilość głosów ważnych i nieważnych, frekwencję wyborczą oraz ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

§17

Sposób głosowania:

 1. Głosowanie na kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego jest tajne.

 2. Każdy uprawniony do głosowania może głosować jeden raz, potwierdzając udział w wyborach podpisem na liście wyborców.

 3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania zatwierdzonych przez Komisję Wyborczą. Głos oddany na innej karcie jest nieważny.

 4. Na karcie do głosowania nie wolno dopisywać innych nazwisk, Głos oddany na karcie zawierającej dodatkową treść jest nieważny.

 5. Głosowanie odbywa się przez wstawianie znaku "X" w okienku przy nazwisku kandydata.

 6. Można oddać max. 5 głosów w pierwszej turze wyborów i max. 3 głosy w drugiej turze wyborów na jednej karcie wyborczej.

 7. Karty wrzucone są do urny wyborczej.

§18

Postanowienia końcowe:

  1. Do drugiej tury wyborów przechodzi 10 kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w wyborach powszechnych.

  2. Władze Samorządu Uczniowskiego powinny zostać ukonstytuowane nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników wyborów.

 

VI. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

§18

Praca samorządu uczniowskiego dokumentowana jest w następujący sposób:

 1. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego zatwierdzony przez organy samorządu uczniowskiego i dyrektora szkoły na dany rok.

 2. Księga kasowa prowadzona przez Skarbnika Samorządu Uczniowskiego zatwierdzająca rozliczenia przychodów i rozchodów funduszy Samorządu Uczniowskiego.

 3. Zeszyt protokołów prowadzony przez Sekretarza Samorządu Uczniowskiego zatwierdzający protokoły z zebrań i uchwały Organów Samorządu Uczniowskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku podsumowujące roczną ilość realizacji zadań Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

 5. Teczka z dokumentami (Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Plan Pracy, wzory kart do głosowania, listy uczniów uprawnionych do głosowania z podpisami głosujących, protokoły z wyborów).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły na stronie internetowej szkoły:

Data dodania: 2021-10-18 22:19:59
Ilość wyświetleń: 678

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej