Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Technika

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

 klasy IV -VI

 

Opracowany na podstawie: Programu nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”  Lech Łabęcki, Marta Łabęcka, Nowa Era

 

Zgodny z:

 1. art.44zb ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)
 2. Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017).
 2. Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej
 3. Regulaminem nauczania zdalnego

 Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,
 • wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Kryteria oceniania

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

 • rozumienie zjawisk technicznych,
 • umiejętność wnioskowania,
 • czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
 • czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
 • umiejętność organizacji miejsca pracy,
 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 • przestrzeganie zasad BHP,
 • dokładność i staranność wykonywania zadań.

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.

 • Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.
 • Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miej­scu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.
 • Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.
 • Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.
 • Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

 • aktywność podczas lekcji,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • obowiązkowość i systematyczność,
 • udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku techniki uwzględniony jest  stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

Metody sprawdzania osiągnięć

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:

 • test,
 • sprawdzian,
 • zadanie praktyczne,
 • zadanie domowe,
 • aktywność na lekcji,
 • odpowiedź ustna,
 • praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

 

 

 

Data dodania: 2021-10-08 14:26:59
Data edycji: 2021-10-13 09:34:17
Ilość wyświetleń: 538

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej