Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Plastyka

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA Z PLASTYKI

W KLASACH 4-7

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

obowiązujące w trybie stacjonarnym i zdalnym

 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PZO:

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

b) Podstawa programowa z plastyki wraz z późniejszymi zmianami;

c) Wewnątrzszkolny System Oceniania;

d) Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty Ipczyńskiej, Natalii Mrozkowiak Nowa Era;

e) Statut Szkoły.

OGÓLNE ZASADY:

a) Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz przedmiotowymi zasadami oceniania na lekcjach plastyki;

b) każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości ;

c) ocenie podlegają wszystkie niżej wymienione formy aktywności;

d) każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 4 oceny;

e) nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności w szkole;

f) każdy uczeń ma prawo zdobyć dodatkową ocenę za wykonanie pracy nadobowiązkowej;

g) dwa razy w półroczu ( klasa 4) i raz w półroczu (klasa 5-7) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak pracy domowej z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów; obowiązkiem jest jednak nadrobienie zaległości;

h) uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany;

i) każdy uczeń w czasie pracy zdalnej pracuje systematycznie na platformie Teams, wysyłając tam regularnie dokumentację swojej pracy;

j) zachowanie uczniów jest zgodne z ustalonymi zasadami opisanymi w Statucie Szkoły; za pełnienie funkcji asystenta przez cały miesiąc uczeń otrzymuje pozytywny uwagę w e-dzienniku.

k) w czasie pracy zdalnej uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę, gdy o to prosi nauczyciel.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY:

  Przybory:

 a) uczeń ma obowiązek przynosić przybory na lekcje plastyki;

b) uczeń, który nie przyniósł przyborów na lekcję, ma obowiązek pracować na kartkach i z użyciem przyborów otrzymanych przez nauczyciela, po wcześniejszym zanotowaniu ich braku;

Zeszyty:

 uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do plastyki i powinien on być prowadzony obowiązkowo, starannie oraz systematycznie;

Podręczniki :

 uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik do plastyki ( do dwóch tygodni licząc od pierwszych zajęć ma czas na oprawienie. Po tym okresie otrzymuje uwagę).  

Prace plastyczne:

a) prace plastyczne należy wykonywać tylko i wyłącznie na lekcjach plastyki; chyba, że zostało niewiele do skończenia i uczeń prosi o dopracowanie w domu ( sporadycznie).

b) jeśli jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji uczeń był nieobecny może ją wykonać na mniejszym formacie lub dokończyć w domu.

c) jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji ( na której została wykonana i zakończona praca plastyczna przez uczniów) nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu.

d) krótsze prace, wymagające zastosowania prostszych technik należy wykonać w czasie jednej lekcji; dłuższe – w czasie dwóch jednostek lekcyjnych. O czasie wykonania pracy będzie informował nauczyciel przed rozpoczęciem działania plastycznego;

e) przy ocenie prac plastycznych będą brane  pod uwagę następujące elementy:

- przede wszystkim  indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania  plastyczne;

- zgodność tematyczna,  poprawność użytych technik plastycznych, estetyka wykonania;

f) uczeń jest zawsze poinformowany, co ma przynieść na następną lekcję ( zapis w zeszytach i pod zakładką zadania domowe w e-dzienniku ). W związku z tym ma obowiązek przynieść potrzebne materiały   na kolejną lekcję.

g) uczeń, który 5 razy nie przygotował się do zajęć ( brak pracy plastycznej, przyborów, materiałów, zeszytu, książki, zadania domowego) otrzymuje uwagę negatywną w e-dzienniku.

h) uczeń ma obowiązek systematycznego oddawania prac plastycznych w określonym przez nauczyciela terminie (jeśli zapomni za tydzień oddać otrzymuje brak, jeśli nie przyniesie do 2 tygodni otrzymuje ocenę niedostateczną)

Te same terminy i zasady oddawania prac obowiązują w pracy zdalnej, ale wtedy uczeń wysyła zdjęcie pracy, pliki z prezentacją  itp. na platformę Teams;

Zadanie domowe:

a) uczeń ma obowiązek wykonywać zadania domowe ( obowiązek ten nie dotyczy ucznia nieobecnego- ten uczeń może wykonać dobrowolnie, za co otrzyma plus z aktywności); zadanie domowe zaznacza w zeszycie za pomocą ustalonych na początku piktogramów;

b) dłuższe zadania są zapisywane w e-dzienniku przez nauczyciela.

Aktywność:

a) Uczeń może zdobyć plusy za aktywność (głównie za zaangażowanie w czasie zajęć, przynoszenie dodatkowych materiałów, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu materiałów,  wzbogacanie zeszytu reprodukcjami, pracami ,

b) Za uzyskanie 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z plastyki do e-dziennika;

c) Informacje o aktywności ma zapisane w tabeli;

Konkursy:

a) Prace plastyczne na konkurs należy wykonywać starannie i samodzielnie;

b) uczeń może uczestniczyć dobrowolnie w nieograniczonej ilości konkursów plastycznych ( szkolnych i międzyszkolnych);

c) prace plastyczne na konkurs należy wykonywać samodzielnie w domu ( wyjątkiem będzie 100-procentowy udział uczniów danej klasy w konkursie- wtedy pracę wykonuje się w czasie lekcji plastyki);

d) jako uczestnik zobowiązany jest do terminowego oddawania prac starannych, podpisanych i zgodnych z tematyką;

e) za udział w trzech konkursach uczeń otrzymuje ocenę bardzo  dobrą; za I m-ce  w etapie szkolnym i I - III miejsce  na wyższych szczeblach otrzyma ocenę celującą;

f) Laureaci konkursów najwyższych szczebli będą nagradzani ocenami celującymi, podnoszącymi ogólną ocenę podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej o jeden stopień wyżej;

g) Informacje o konkursach, lokatach ma zapisane w zeszytach, tabeli, w Teamsie, e-dzienniku lub wysłane pocztą mailową.

Odpowiedź ustna:

a) odpowiedź ustna będzie sprawdzać znajomość podstawowych terminów plastycznych, wiadomości o epokach i stylach oraz wybitnych przedstawicielach świata artystycznego i ich wybranych dziełach);

b) ocenę będzie można poprawić na kolejnej lekcji;

c) należy mieć włączoną kamerę w czasie pracy zdalnej.

Sprawdziany i kartkówki:

a) Prace klasowe, krótkie sprawdziany są obowiązkowe;

b) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem;

c) Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej ( od oceny dostatecznej) w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac;

d) Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

e) Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.

f) Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach są odpytywani ustnie.

g) Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.

OBSZARY I FORMY AKTYWNOŚCI:

 Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujących formach:

a) aktywność, zaangażowanie na lekcjach, kreatywność ucznia;

b) indywidualny wkład ucznia we własny rozwój , biorąc pod uwagę duże różnice uzdolnień, przygotowanie do lekcji;
c) postawa wobec stawianych zadań, wysiłek wkładany w wykonanie prac i przygotowanie do zajęć  (przynoszenie materiałów, zeszytu, podręcznika);

d) wywiązywanie się z zadań domowych;

e) prace ucznia (prace plastyczne, referaty, album, plakat, wystawki, prezentacje multimedialne, filmy, fotografie, prace konkursowe itp. )

f) krótkie kartkówki i sprawdziany;

g) umiejętność posługiwania się technikami plastycznymi, komputerowymi, ćwiczenia plastyczne;

h) odpowiedź ustna;

i) praca na lekcji; praca w grupie;

k) udział w uroczystościach szkolnych;

l) prowadzenie zeszytu;

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ:

a) uwzględnia kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych zasad oceniania;

b) odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację;  

c) jest wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu ucznia do rozwijania zainteresowań plastycznych;

d) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

e) uwzględnia oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:

- pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy) i kartkówki;
-  odpowiedzi ustne;
-  działalność plastyczna ucznia ;
-  aktywność ( w tym konkursy);

-  ocena za zeszyt;

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH UCZNIA:

a) Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów;
b) Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica/opiekuna podpisane, jeśli zażyczy tego nauczyciel;
c) Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny;
d) Informacje o sprawdzonych i ocenionych pracach rodzice/opiekunowie uzyskują w e-dzienniku,  do wglądu w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z nauczycielem;

e) O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest odpowiednio wcześniej przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną;
f) O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej odpowiednio wcześniej  przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca;
g) Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o  rzeczywistych ocenach śródrocznych / rocznych. 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH:

 96% - 100% (ewentualnie + zadanie dodatkowe)  - celujący

90% - 95%                                                                   - bardzo dobry

75% - 89%                                                                   - dobry

50% - 74%                                                                   - ocena dostateczny

33% - 49%                                                                   - ocena dopuszczający

0% - 32%                                                                     - ocena niedostateczny

                                                                                                                       

KRYTERIA OCEN POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI:

OCENA:

WYMAGANIA:

 

 

 

celująca

Uczeń/uczennica opanowuje zakres wiadomości  i umiejętności objętych programem  w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo :

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;

- wykazuje zainteresowanie plastyką ; posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania plastyki w danej klasie;

- podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z różnych źródeł wiedzy, gromadzi np. reprodukcje, angażuje się w  życie artystyczne klasy i szkoły, przygotowuje materiały na lekcje, do gazetki);

- reprezentuje klasę i szkołę w wielu konkursach plastycznych;

- osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;

- zna miejscowe zabytki;

- wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej; proponuje rozwiązania nietypowe

 

 

bardzo dobra

Uczeń, opanował zakres wiadomości i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych;

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról

- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe;

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne

- rozpoznaje dzieła artystów;

- rozumie pojęcia z zakresu plastyki;

- w pełni przyswoił wiadomości objęte programem;

dobra

Uczeń, opanował zakres wiadomości i umiejętności w średnim stopniu, a także:

- pracuje zazwyczaj systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie;

- najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe;

- zna podstawowe terminy plastyczne, wie co one oznaczają;

- wykazuje gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach;

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne;

dostateczna

Uczeń opanował zakres wiadomości  i umiejętności na miarę swoich możliwości oraz:

- nie zawsze pracuje systematycznie;

- niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania plastyczne;

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe;

- słabo rozumie terminy plastyczne;

dopuszczająca

Uczeń opanował zakres wiadomości  i umiejętności na poziomie podstawowym , a także:

- wymienia niektóre terminy plastyczne ;

- nie wykazuje inwencji w pracach plastycznych i dyskusjach w czasie lekcji ;

- niestarannie wykonuje ćwiczenia ;

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania ;

- ma spore luki w wiadomościach objętych programem;

niedostateczna

Uczeń nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył  umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz :

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem ;

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swej oceny ;

- nie bierze udziału w działaniach twórczych z plastyki;

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego ;

- ma spore luki w wiadomościach, trudne do uzupełnienia;

- prace plastyczne są  bardzo niestaranne;

 

Data dodania: 2021-10-08 14:26:29
Data edycji: 2023-09-12 12:43:41
Ilość wyświetleń: 915

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej