Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plastyka

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA Z PLASTYKI

 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

obowiązujące w trybie stacjonarnym i zdalnym

 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PZO:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 2. Podstawa programowa z plastyki;
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 4. Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty Ipczyńskiej, Natalii Mrozkowiak, Nowa Era; 
 5. Statut Szkoły.

OGÓLNE ZASADY:

 1.  Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz przedmiotowymi zasadami oceniania na lekcjach plastyki;
  • każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości ;
  • ocenie podlegają wszystkie niżej wymienione formy aktywności;
  • każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 4 oceny;
  • nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności w szkole;
  • każdy uczeń ma prawo zdobyć dodatkową ocenę za wykonanie pracy nadobowiązkowej;
  • dwa razy w półroczu ( klasa 4) i raz w półroczu (klasa 5-7) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak pracy domowej z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów; obowiązkiem jest jednak nadrobienie zaległości;
  • uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany;
  • każdy uczeń w czasie pracy zdalnej pracuje systematycznie na platformie Teams, wysyłając tam regularnie dokumentację swojej pracy;
  • zachowanie uczniów jest zgodne z ustalonymi zasadami opisanymi w Statucie Szkoły; za pełnienie funkcji asystenta przez cały miesiąc uczeń otrzymuje pozytywny uwagę w e-dzienniku.
  • w czasie pracy zdalnej uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę, gdy o to prosi nauczyciel.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY:

 Przybory:

 •  uczeń ma obowiązek przynosić przybory na lekcje plastyki;
 • uczeń, który nie przyniósł przyborów na lekcję, ma obowiązek pracować na kartkach i z użyciem przyborów otrzymanych przez nauczyciela, po wcześniejszym zanotowaniu ich braku;

Zeszyty:

 •  uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do plastyki i powinien on być prowadzony obowiązkowo, starannie oraz systematycznie;

Podręczniki :

 • uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik do plastyki ( do dwóch tygodni licząc od pierwszych zajęć ma czas na oprawienie. Po tym okresie otrzymuje uwagę).  

Prace plastyczne:

 • prace plastyczne należy wykonywać tylko i wyłącznie na lekcjach plastyki; chyba, że zostało niewiele do skończenia i uczeń prosi o dopracowanie w domu ( sporadycznie).
 • jeśli jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji uczeń był nieobecny może ją wykonać na mniejszym formacie lub dokończyć w domu.
 • jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji ( na której została wykonana i zakończona praca plastyczna przez uczniów) nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu.
 • krótsze prace, wymagające zastosowania prostszych technik należy wykonać w czasie jednej lekcji; dłuższe – w czasie dwóch jednostek lekcyjnych. O czasie wykonania pracy będzie informował nauczyciel przed rozpoczęciem działania plastycznego;
 • przy ocenie prac plastycznych będą brane  pod uwagę następujące elementy:
 • przede wszystkim  indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania  plastyczne;
 • zgodność tematyczna,  poprawność użytych technik plastycznych, estetyka wykonania;
 • uczeń jest zawsze poinformowany, co ma przynieść na następną lekcję ( zapis w zeszytach i pod zakładką zadania domowe w e-dzienniku ). W związku z tym ma obowiązek przynieść potrzebne materiały   na kolejną lekcję.
 • uczeń, który 5 razy nie przygotował się do zajęć ( brak pracy plastycznej, przyborów, materiałów, zeszytu, książki, zadania domowego) otrzymuje uwagę negatywną w e-dzienniku.
 • uczeń ma obowiązek systematycznego oddawania prac plastycznych w określonym przez nauczyciela terminie (jeśli zapomni za tydzień oddać otrzymuje brak, jeśli nie przyniesie do 2 tygodni otrzymuje ocenę niedostateczną)

Te same terminy i zasady oddawania prac obowiązują w pracy zdalnej, ale wtedy uczeń wysyła zdjęcie pracy, pliki z prezentacją  itp. na platformę Teams;

 

Zadanie domowe:

 • uczeń ma obowiązek wykonywać zadania domowe ( obowiązek ten nie dotyczy ucznia nieobecnego- ten uczeń może wykonać dobrowolnie, za co otrzyma plus z aktywności); zadanie domowe zaznacza w zeszycie za pomocą ustalonych na początku piktogramów;
 • dłuższe zadania są zapisywane w e-dzienniku przez nauczyciela.

Aktywność:

 • Uczeń może zdobyć plusy za aktywność (głównie za zaangażowanie w czasie zajęć, przynoszenie dodatkowych materiałów, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu materiałów,  wzbogacanie zeszytu reprodukcjami, pracami ),
 • Za uzyskanie 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z plastyki do e-dziennika;
 • Informacje o aktywności ma zapisane w tabeli;

Konkursy:

 • prace plastyczne na konkurs należy wykonywać starannie i samodzielnie;
 • uczeń może uczestniczyć dobrowolnie w nieograniczonej ilości konkursów plastycznych ( szkolnych i międzyszkolnych);
 • prace plastyczne na konkurs należy wykonywać samodzielnie w domu ( wyjątkiem będzie 100-procentowy udział uczniów danej klasy w konkursie- wtedy pracę wykonuje się w czasie lekcji plastyki);
 • jako uczestnik zobowiązany jest do terminowego oddawania prac starannych, podpisanych i zgodnych z tematyką;
 • za udział w trzech konkursach uczeń otrzymuje ocenę bardzo  dobrą; za I m-ce  w etapie szkolnym i I - III miejsce  na wyższych szczeblach otrzyma ocenę celującą;
 • laureaci konkursów najwyższych szczebli będą nagradzani ocenami celującymi, podnoszącymi ogólną ocenę podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej o jeden stopień wyżej;
 • Informacje o konkursach, lokatach ma zapisane w zeszytach, tabeli, w Teamsie, e-dzienniku lub wysłane pocztą mailową.

Odpowiedź ustna:

 • odpowiedź ustna będzie sprawdzać znajomość podstawowych terminów plastycznych, wiadomości o epokach i stylach oraz wybitnych przedstawicielach świata artystycznego i ich wybranych dziełach);
 • ocenę będzie można poprawić na kolejnej lekcji;
 • należy mieć włączoną kamerę w czasie pracy zdalnej.

Sprawdziany i kartkówki:

 • Prace klasowe, krótkie sprawdziany są obowiązkowe;
 • Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem;
 • Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej ( od oceny dostatecznej) w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac;
 • Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 • Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.
 • Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach są odpytywani ustnie.
 • Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.

OBSZARY I FORMY AKTYWNOŚCI:

 Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujących formach:

 • aktywność, zaangażowanie na lekcjach, kreatywność ucznia;
 • indywidualny wkład ucznia we własny rozwój , biorąc pod uwagę duże różnice uzdolnień, przygotowanie do lekcji;
 • postawa wobec stawianych zadań, wysiłek wkładany w wykonanie prac i przygotowanie do zajęć (przynoszenie materiałów, zeszytu, podręcznika);
 • wywiązywanie się z zadań domowych;
 • prace ucznia (prace plastyczne, referaty, album, plakat, wystawki, prezentacje multimedialne, filmy, fotografie, prace konkursowe itp. )
 • krótkie kartkówki i sprawdziany;
 • umiejętność posługiwania się technikami plastycznymi, komputerowymi, ćwiczenia plastyczne;
 • odpowiedź ustna;
 • praca na lekcji;
 • praca w grupie;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • prowadzenie zeszytu;

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ:

 • uwzględnia kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych zasad oceniania;
 • odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację;   
 • jest wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu ucznia do rozwijania zainteresowań plastycznych;
 • nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
 • uwzględnia oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:
  • pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy) i kartkówki;
  • odpowiedzi ustne;
  • działalność plastyczna ucznia ;
  • aktywność ( w tym konkursy);
  • ocena za zeszyt;

 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH UCZNIA:

 •  Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów; 
 • Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica/opiekuna podpisane, jeśli zażyczy tego nauczyciel;
 • Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny;
 • Informacje o sprawdzonych i ocenionych pracach rodzice/opiekunowie uzyskują w e-dzienniku,  do wglądu w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z nauczycielem;
 • O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest odpowiednio wcześniej przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną (statut szkoły)

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH:

 

90- 100%  plus zadania wykraczające poza program           celujący

90- 100%                                                                               bardzo dobry

75- 89%                                                                                 dobry

50- 74%                                                                                 dostateczny

33- 49%                                                                                 dopuszczający

0- 32%                                                                                   niedostateczny

                                                                                                                           

KRYTERIA OCEN POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI:

OCENA:

WYMAGANIA:

 

 

 

celująca

Uczeń opanował zakres wiadomości  i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo :

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;

- wykazuje zainteresowanie plastyką (gromadzi reprodukcje i książki o sztuce);

- podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z różnych źródeł wiedzy, angażuje się                

  w życie artystyczne klasy i szkoły, przygotowuje materiały na lekcje, do gazetki);

- reprezentuje klasę i szkołę w konkursach plastycznych;

- zna miejscowych zabytków;

- jest zaangażowany w twórczości swobodnej;

 

 

bardzo dobra

Uczeń, opanował zakres wiadomości i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych;

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról

- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe;

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne

- rozpoznaje dzieła artystów;

- rozumie pojęcia z zakresu plastyki;

- w pełni przyswoił wiadomości objęte programem;

 

dobra

Uczeń, opanował zakres wiadomości i umiejętności w średnim stopniu, a także:

- pracuje zazwyczaj systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie;

- najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe;

- zna podstawowe terminy plastyczne, wie co one oznaczają;

- wykazuje gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach;

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne;

 

dostateczna

Uczeń opanował zakres wiadomości  i umiejętności na miarę swoich możliwości oraz:

- nie zawsze pracuje systematycznie;

- niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania plastyczne;

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe;

- słabo rozumie terminy plastyczne;

 

dopuszczająca

Uczeń opanował zakres wiadomości  i umiejętności na poziomie podstawowym , a także:

- wymienia niektóre terminy plastyczne ;

- nie wykazuje inwencji w pracach plastycznych i dyskusjach w czasie lekcji ;

- niestarannie wykonuje ćwiczenia ;

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania ;

- ma spore luki w wiadomościach objętych programem;

 

niedostateczna

Uczeń nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył  umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz :

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem ;

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swej oceny ;

- nie bierze udziału w działaniach twórczych z plastyki;

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego ;

- ma spore luki w wiadomościach, trudne do uzupełnienia;

- prace plastyczne są  bardzo niestaranne;

 

 

Data dodania: 2021-10-08 14:26:29
Data edycji: 2021-10-22 09:59:51
Ilość wyświetleń: 331

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook