Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Muzyka

 

              PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA

                    Z MUZYKI  W KLASACH IV -VII

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej 

obowiązujące w trybie stacjonarnym i zdalnym

Rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

 Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

 • wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,
 • indywidualne predyspozycje ucznia,
 • uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej (umiejętność śpiewania, gra na instrumentach, działania twórcze, słuchanie muzyki),
 • wiadomości z teorii muzyki (historia muzyki, zasady muzyki) sprawdzane za pomocą wypowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów pisemnych,
 • zaangażowanie w ćwiczenia twórcze,
 • estetykę zeszytu przedmiotowego,
 • prace domowe,
 • oceny ze sprawdzianów dotyczących wiedzy dotyczącej kultury muzycznej i zasad muzyki,
 • szacunek do pracy koleżanek i kolegów,
 • aktywność na lekcjach oraz udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych.

Nauczyciel ocenia wg następującego podziału:

 

Przygotowanie do zajęć

Przygotowanie wszystkich materiałów do realizacji tematu. Sprawdzanie kilka razy w semestrze w przypadkowo wybranych terminach.

Sprawdzeniu podlegać będą: zeszyt przedmiotowy, podręcznik.

W każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie. Każde następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Pięć plusów z aktywności to 5, natomiast pięć minusów za braki to uwaga do zeszytu do zachowania.

Wiadomości:

 •  poznanie oraz prawidłowe stosowanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki,
 • poznanie zasad pisma nutowego
 • poznanie wiadomości o podstawowych elementach i formach muzyki oraz tańca,
 • rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych,
 • poznanie kultury i obyczajów różnych regionów ze szczególnym uwzględnieniem własnego,
 • znajomość różnego typu piosenek, pieśni patriotycznych, historycznych, religijnych obrzędowych,
 • znajomość wybitnych dzieł muzycznych, twórczości kompozytorów, epok.

 

Każdy uczeń musi mieć minimum  4 oceny. 

 

Wiedza rzeczowa jest oceniana poprzez – odpowiedzi ustne, ćwiczenia, kartkówki, sprawdzian

Umiejętności praktyczne:

 • śpiew,
 • gra na instrumencie,
 • analiza utworów muzycznych,
 • zadania twórcze,
 • aktywność na lekcji,
 • samodzielne prace w zeszycie przedmiotowym.

 Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę:

 1. znajomość słów
 2. ogólny wyraz artystyczny.

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie bierze się pod uwagę:

 1. poprawność melodyczną i rytmiczną (płynność gry),
 2. właściwe tempo gry,,
 3. ogólny wyraz artystyczny,
 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gry.

Przy wystawianiu oceny za analizę utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę:

 •  zaangażowanie i postawę podczas słuchania,
 • rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,
 • rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,
 • rozumienie zapisu nutowego, różnych oznaczeń,
 • podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach.

Przy wystawianiu oceny za działania twórcze bierze się pod uwagę:

 •  prawidłową rytmizację tekstów,
 • umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych,
 • umiejętność umuzycznienia tekstów,
 • tworzenia akompaniamentu

Opinia

Na ocenę z opinii uczeń oceniany jest za zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem.
Składają się na nią przede wszystkim:

 • wysiłek wkładany w wykonywanie ćwiczeń praktycznych,
 • odpowiednie wykorzystanie swoich możliwości i uzdolnień,
 • pracowitość i chęć doskonalenia swoich umiejętności,
 • aktywność na lekcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kulturę osobistą i bezpieczeństwo podczas gry na instrumentach,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeśli wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, wówczas otrzyma ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą pracę  udział w konkursach zespole muzycznym i udział w jego występach, uczeń ma podwyższoną ocenę z muzyki o jeden stopień.

 

Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy i  bierzemy pod uwagę:

 • estetykę ogólną,
 • systematyczność,
 • prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie.

Za niewykonanie ćwiczenia w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Forma zdalna:

 1. dokumentacja fotograficzna wysłana na platformę Teams,
 2. odpowiedzi ustne z włączoną kamerką

Poprawa oceny

 Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny. Jeśli na 2 tygodnie przed wystawieniem oceny śródrocznej lub końcoworocznej zgłosi on chęć poprawienia jej, napisze test kontrolny adekwatny do oceny i wykona dwa ćwiczenia muzyczne o tematyce określonej przez nauczyciela. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w klasie IV.

 Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przejawia wyjątkowe zdolności i zainteresowania muzyką, oraz posiada umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą. Ponadto powinien wyróżniać się aktywnościami:

 • brać czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole lub poza szkołą,
 • brać udział w konkursach, festiwalach i przeglądach, zdobywać nagrody lub wyróżnienia na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
 • wykazywać zainteresowania literaturą muzyczną wykraczającą poza program klasy IV.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym,
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek (w tym hymn państwowy) z podręcznika do kl. IV,
 • potrafi samodzielnie rytmizować teksty piosenek,
 • gra na instrumencie całe melodie pod względem melodycznym i rytmicznym,
 • zna podstawowe pojęcia muzyczne z programu klasy czwartej,
 • rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
 • zna nazwiska oraz twórczość wybitnych polskich kompozytorów poznanych w kl. IV,
 • potrafi rozpoznać i określić charakterystyczne cechy utworów muzycznych oraz tańców narodowych poznanych w klasie IV,
 • zna grupy instrumentów muzycznych poznanych w klasie IV,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne),
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek (w tym hymn państwowy) z podręcznika do kl. IV,
 • samodzielnie rytmizuje teksty piosenek,
 • w grze na instrumencie popełnia drobne błędy rytmiczne,
 • zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne z programu klasy czwartej,
 • zna nazwiska wybitnych polskich kompozytorów poznanych w kl. IV,
 • określa charakterystyczne cechy słuchanego utworu, wymienia grupy instrumentów,
 • potrafi rozpoznać podczas słuchania tańce narodowe i określić ich cechy,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych),
 • potrafi zaśpiewać hymn państwowy z pomocą tekstu w podręczniku,
 • potrafi zaśpiewać 2 dowolnie wybrane piosenki z podręcznika do kl. IV,
 • z pomocą nauczyciela rytmizuje teksty piosenek,
 • zna tylko niektóre podstawowe pojęcia i terminy muzyczne z programu klasy czwartej,
 • próbuje dobrać do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny,
 • wymienia nazwy polskich tańców narodowych,
 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • zamiast śpiewania – rytmizuje tekst,
 • z pomocą nauczyciela wykonuje najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne,
 • myli terminy i pojęcia muzyczne,
 • jest mało aktywny i niechętnie podejmuje działania muzyczne,
 • braki w zeszycie przedmiotowym są nie uzupełnione.

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności w klasie czwartej. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu klasy czwartej. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.

 

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w klasie V

 Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przejawia wyjątkowe zdolności i zainteresowania muzyką, oraz posiada umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą. Ponadto powinien wyróżniać się aktywnościami:

 • brać czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole lub poza szkołą,
 • brać udział w konkursach, festiwalach i przeglądach, zdobywać nagrody lub wyróżnienia na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
 • wykazywać zainteresowania literaturą muzyczną wykraczającą poza program klasy V.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym,
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek z kl. V,
 • posługuje się zapisem muzycznym przy grze na dzwonkach chromatycznych,
 • rozpoznaje i określa cechy utworów muzycznych poznanych w klasie V,
 • zna podstawowe elementy muzyki i potrafi je zastosować,
 • rozumie znaczenie terminów i pojęć poznanych w klasie V,
 • zna nazwiska i twórczość kompozytorów poznanych w kl. V,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne),
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek z kl. V,
 • popełnia drobne błędy rytmiczne w grze na instrumencie,
 • rozpoznaje i określa cechy utworów muzycznych poznanych w klasie V,
 • zna podstawowe elementy muzyki i potrafi je zastosować
 • rozumie znaczenie większości terminów muzycznych i wie, co one oznaczają,
 • zna nazwiska kompozytorów poznanych w kl. V,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych),
 • potrafi zaśpiewać dwie samodzielnie wybrane piosenki z podręcznika kl. V,
 • popełnia błędy rytmiczne i melodyczne w grze na instrumencie,
 • zna niektóre elementy muzyki i terminy muzyczne, ale nie potrafi ich zastosować,
 • z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne cechy słuchanych utworów,
 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • wymienia niektóre terminy muzyczne,
 • próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne,
 • jest mało aktywny i nie wykazuje chęci do pracy,
 • wiedza zdobyta w klasie V jest fragmentaryczna,
 • braki w zeszycie przedmiotowym są nieuzupełnione

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności w klasie piątej. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu klasy piątej. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.

      

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w klasie VI

 Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przejawia wyjątkowe zdolności i zainteresowania muzyką, oraz posiada umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą. Ponadto powinien wyróżniać się aktywnościami:

 • brać czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole lub poza szkołą,
 • brać udział w konkursach, festiwalach i przeglądach, zdobywać nagrody lub wyróżnienia na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
 • wykazywać zainteresowania literaturą muzyczną wykraczającą poza program klasy VI.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym,
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek z kl. VI,
 • posługuje się zapisem muzycznym przy grze na dzwonkach chromatycznych,
 • rozpoznaje i określa cechy utworów muzycznych poznanych w klasie VI,
 • zna podstawowe elementy muzyki i potrafi je zastosować,
 • rozumie znaczenie terminów i pojęć poznanych w klasie VI,
 • zna nazwiska i twórczość kompozytorów poznanych w kl. VI,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne),
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek z kl. VI,
 • popełnia drobne błędy rytmiczne w grze na instrumencie,
 • rozpoznaje i określa cechy utworów muzycznych poznanych w klasie VI,
 • zna podstawowe elementy muzyki i potrafi je zastosować
 • rozumie znaczenie większości terminów muzycznych i wie, co one oznaczają,
 • zna nazwiska kompozytorów poznanych w kl. VI,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych),
 • potrafi zaśpiewać dwie samodzielnie wybrane piosenki z podręcznika kl. VI,
 • popełnia błędy rytmiczne i melodyczne w grze na instrumencie,
 • zna niektóre elementy muzyki i terminy muzyczne, ale nie potrafi ich zastosować,
 • z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne cechy słuchanych utworów,
 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • wymienia niektóre terminy muzyczne,
 • próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne,
 • jest mało aktywny i nie wykazuje chęci do pracy,
 • wiedza zdobyta w klasie VI jest fragmentaryczna,
 • braki w zeszycie przedmiotowym są nieuzupełnione

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności w klasie szóstej. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu klasy szóstej. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.

    

 Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w klasie VII

 Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przejawia wyjątkowe zdolności i zainteresowania muzyką, oraz posiada umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą. Ponadto powinien wyróżniać się aktywnościami:

 • brać czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole lub poza szkołą,
 • brać udział w konkursach, festiwalach i przeglądach, zdobywać nagrody lub wyróżnienia na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
 • wykazywać zainteresowania literaturą muzyczną wykraczającą poza program klasy VII.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym,
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek z kl. VII,
 • posługuje się zapisem muzycznym przy grze na dzwonkach chromatycznych,
 • rozpoznaje i określa cechy utworów muzycznych poznanych w klasie VII,
 • zna podstawowe elementy muzyki i potrafi je zastosować,
 • rozumie znaczenie terminów i pojęć poznanych w klasie VII,
 • zna nazwiska i twórczość kompozytorów poznanych w kl. VII,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne),
 • potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek z kl. VII,
 • popełnia drobne błędy rytmiczne w grze na instrumencie,
 • rozpoznaje i określa cechy utworów muzycznych poznanych w klasie VII,
 • zna podstawowe elementy muzyki i potrafi je zastosować
 • rozumie znaczenie większości terminów muzycznych i wie, co one oznaczają,
 • zna nazwiska kompozytorów poznanych w kl. VII,
 • na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych),
 • potrafi zaśpiewać dwie samodzielnie wybrane piosenki z podręcznika kl. VII,
 • popełnia błędy rytmiczne i melodyczne w grze na instrumencie,
 • zna niektóre elementy muzyki i terminy muzyczne, ale nie potrafi ich zastosować,
 • z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne cechy słuchanych utworów,
 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • wymienia niektóre terminy muzyczne,
 • próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne,
 • jest mało aktywny i nie wykazuje chęci do pracy,
 • wiedza zdobyta w klasie VII jest fragmentaryczna,
 • braki w zeszycie przedmiotowym są nieuzupełnione

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności w klasie siódmej. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu klasy siódmej. Nie prowadzi  zeszytu przedmiotowego.

 

 

Data dodania: 2021-10-08 14:26:43
Data edycji: 2021-10-12 14:25:30
Ilość wyświetleń: 281

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook