Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA Z  HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Podstawa prawna:

 

1.    art.44 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

2.       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

3.       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2017 poz. 356 z późn. zmianami)

 1. Statut Szkoły

 

Nauczania historii w naszej  szkole odbywa się według programu opracowanego do podręcznika wydawnictwa  Nowa Era „Wczoraj i dziś”

 

Program realizowany będzie w następującym wymiarze:

klasa    IV -     1godzina tygodniowo

klasa    V  -      2 godziny tygodniowo

klasa VI -        2 godziny tygodniowo

klasa  VII -      2 godziny tygodniowo

klasa  VIII -    2 godziny tygodniowo

Kontrakt z uczniami:

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje z zakresem wymagań programowych oraz systemem oceniania na lekcjach historii.
 2. Każdy uczeń/uczennica jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 3. Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany z mapek, odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia/uczennicy na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach i olimpiadach.
  • odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego
  • krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane).
  • dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału (dział lub kilka działów) sprawdziany lub dłuższe prace pisemne w ciągu semestru będą przeprowadzane 2-3 razy i są zapowiadane zgodnie ze Statutem szkoły.
  • dłuższe formy pisemne są obowiązkowe.
  • jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela, nie później niż 2 tygodnie od daty wpisania ocen ze sprawdzianu..
  • nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych
 4. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę:

Poniżej 32% - ocena niedostateczna

33% - 50-% - ocena dopuszczająca

50% - 75%  - ocena dostateczna

76% - 90%  - ocena dobra

91% - 95% - ocena bardzo dobra 

96% - 100% - ocena celująca

 1. Ocena z pracy klasowej może być poprawiona /jednokrotnie/ przez ucznia/uczennicę w terminie 2 tygodni od oddania pracy klasowej.
 2. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia .
 4. Każdy uczeń/uczennica powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 3 oceny.
 5. Nie ocenia się uczniów/uczennic do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 6. Uczeń/uczennica, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
 7. Każdy uczeń/uczennica ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 8. Uczeń/uczennica ma prawo raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych i zapowiedzianych powtórek oraz czasu klasyfikacji).
 9. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem szkoły oraz rozporządzeniami MEN.
 10. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również oceny śródrocznej.
 11. Jeżeli uczeń/uczennica uzyska wysokie wyróżnienie w olimpiadzie przedmiotowej w etapie pozaszkolnym, może uzyskać ocenę celującą na koniec semestru bądź koniec roku.

Standardy osiągnięć ucznia –ocena środroczna i roczna

Historia klasa IV

Ocena dopuszczająca

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem).

Ocena dostateczna

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości.. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

Ocena dobra

Uczeń/uczennica zna wymagane programem fakty historyczne i datuje je z do­kładnością do jednego stulecia. Potrafi przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki poznanych wydarzeń.

Ocena bardzo dobra

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę   od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia  w przestrzeni (mapa). Zna wymagane programem fakty historyczne i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny.

Ocena celująca

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane programem fakty historyczne i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości  na teraźniejszość.

Uczeń/uczennica bierze udział w konkursach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych związanych  tematycznie z historią, wykazuje w nich aktywność i duży zasób wiedzy na etapie szkolnym lub kwalifikuje się   do etapu ponadszkolnego.

Uczeń/uczennica wykazuje na lekcjach szczególną erudycję historyczną. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości na teraźniejszość. Czynnie stosuje poznane pojęcia  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Historia klasa V

Ocena dopuszczająca

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą omówionych  w ciągu roku wydarzeń z dziejów Polski. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem).

Ocena dostateczna

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą omówionych w ciągu roku wydarzeń z dziejów Polski   i Europy. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii i wiedzy  o społeczeństwie.

Ocena dobra

Uczeń/uczennica zna wymagane programem fakty historyczne i datuje je z do­kładnością do jednego stulecia. Potrafi przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki poznanych wydarzeń. Czynnie stosuje poznane pojęcia z zakresu historii i wiedzy   o społeczeństwie.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane programem fakty historyczne i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości na teraźniejszość.

 

Ocena celująca

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań   w przeszłości i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane programem fakty historyczne i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości  na teraźniejszość.

Uczeń/uczennica bierze udział w konkursach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych związanych  tematycznie z historią, wykazuje w nich aktywność i duży zasób wiedzy na etapie szkolnym lub kwalifikuje się do etapu ponadszkolnego.

Uczeń/uczennica wykazuje  na lekcjach szczególną erudycję historyczną.

 

Historia klasa VI

Ocena dopuszczająca

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą omówionych w ciągu roku wydarzeń   z dziejów Polski i Europy. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii i wiedzy    o społeczeństwie.

Ocena dostateczna

Uczeń/uczennica zna wymagane programem fakty historyczne i datuje je z do­kładnością do jednego stulecia. Potrafi przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki poznanych wydarzeń. Czynnie stosuje poznane pojęcia z zakresu historii i wiedzy  o społeczeństwie.

Ocena dobra

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane programem fakty historyczne i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości  na teraźniejszość.

Ocena bardzo dobra

Uczeń/uczennica umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok. Potrafi pokazać związki przyczynowo-skutkowe między poznanymi wydarzeniami. Rozumie oraz wstępnie interpretuje proste teksty źródłowe. Zna daty roczne przełomowych wydarzeń. Potrafi przedstawić wpływ poznanych wydarzeń  z przeszłości na teraźniej­szość.

Ocena celująca

Uczeń/uczennica potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując znaczną wiedzę oraz zrozumienie warunków życia  w przeszłości. Umie, na pod­stawowym poziomie, przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny (np. stosunek ludzi do środowiska przyrodniczego od czasów prehistorycznych  do dziś). Interpretuje proste teksty źródłowe, umie je wykorzystać  w trakcie wypowiedzi.

Uczeń/uczennica bierze udział w konkursach przedmiotowych i  międzyprzedmiotowych związanych  tematycznie z historią, wykazuje w nich aktywność i duży zasób wiedzy na etapie szkolnym lub kwalifikuje się do etapu ponadszkolnego.

Uczeń/uczennica wykazuje na lekcjach szczególną erudycję historyczną.

 

Historia klasa VII

Ocena dopuszczająca

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą omówionych  w trakcie nauki wydarzeń  z dziejów Polski i Europy. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii i wiedzy  o społeczeństwie.

Ocena dostateczna

Uczeń/uczennica zna wymagane programem fakty historyczne i datuje je z do­kładnością do jednego stulecia. Umie przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki poznanych wydarzeń. Czynnie stosuje poznane pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

Ocena dobra

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane programem fakty historyczne i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę  z wpływu przeszłości na teraźniejszość.

Ocena bardzo dobra

Uczeń/uczennica umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok. Potrafi pokazać związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami. Rozumie oraz wstęp­nie interpretuje proste teksty źródłowe. Zna daty roczne przełomowych wydarzeń. Potrafi przedstawić wpływ poznanych wydarzeń z przeszłości na teraźniejszość.

Ocena celująca

Uczeń/uczennica umie,  na pod­stawowym poziomie, przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny (np. stosunek ludzi  do środowiska przyrodniczego od czasów prehistorycznych
do dziś). Interpretuje proste teksty źródłowe, potrafi je wykorzystać w trakcie wypowiedzi. Umie wykorzystać swą wiedzę faktograficzną, by  w przemyślany sposób przedstawić dane zagadnienie jako proces historyczny zarówno w obrębie jednej epoki, jak i na przestrzeni kilku epok. Zaczyna rozumieć, że możliwe są przeciwstawne interpretacje wydarzeń. Umie wybrać odpowiedni tekst źródłowy dla uzasadnienia swojej wypowiedzi. Potrafi samodzielnie wyciągnąć wnioski z materiałów źródłowych i lektur (podręcznika).  W wypowiedziach wykorzystuje znajomość dat i pojęć Na podstawie znacznej wiedzy faktograficznej, analizuje przyczyny i następstwa poznanych wydarzeń. Rozumie przyczyny powstawania przeciwstawnych interpretacji wydarzeń historycznych. Wykazuje niezależność w formułowaniu sądów. Zaczyna krytycznie oceniać źródła historyczne, potrafi je zinterpretować ze znacznym zrozumieniem dla realiów epoki.

Uczeń/uczennica bierze udział w konkursach przedmiotowych i  międzyprzedmiotowych związanych  tematycznie z historią, wykazuje w nich aktywność i duży zasób wiedzy na etapie szkolnym lub kwalifikuje się do etapu ponadszkolnego.

Uczeń/uczennica wykazuje na lekcjach szczególną erudycję historyczną.

 

Historia klasa VIII

Ocena dopuszczająca

Uczeń/uczennica zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą omówionych  w trakcie nauki wydarzeń z dziejów Polski i Europy. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zna wymagane programem fakty historyczne i datuje je z do­kładnością do jednego stulecia.

Ocena dostateczna

Uczeń/uczennica potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki poznanych wydarzeń. Czynnie stosuje poznane pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok

Ocena dobra

Uczeń/uczennica potrafi pokazać związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami. Rozumie oraz wstęp­nie interpretuje proste teksty źródłowe. Umie nazwać poznane epoki, podać cechy odróżniające jedną epokę od innych oraz zaznaczyć je na osi czasu. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości  i w teraźniejszości. Umie, na podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia  w przestrzeni (mapa). Potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując znaczną wiedzę oraz zrozumienie warunków życia  w przeszłości.

Ocena bardzo dobra

Uczeń/uczennica umie, na pod­stawowym poziomie, przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny (np. stosunek ludzi do środowiska przyrodniczego od czasów prehistorycznych  do dziś). Interpretuje proste teksty źródłowe, potrafi je wykorzystać w trakcie wypowiedzi. Zna wymagane programem fakty historyczne   i potrafi powiązać je w ciąg chronologiczny. Zaczyna rozumieć, że możliwe są przeciwstawne interpretacje wydarzeń. Umie wybrać odpowiedni tekst źródłowy dla uzasadnienia swojej wypowiedzi. Potrafi samodzielnie wyciągnąć wnioski z materiałów źródłowych i lektur (podręcznika). W wypowiedziach wykorzystuje znajomość dat i pojęć. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości na teraźniejszość. Zna daty dzienne przełomowych wydarzeń. Potrafi przedstawić wpływ poznanych wydarzeń  z przeszłości 
na teraźniejszość.

Ocena celująca

Uczeń/uczennica na podstawie znacznej wiedzy faktograficznej, analizuje przyczyny i następstwa poznanych wydarzeń. Rozumie przyczyny powstawania przeciwstawnych interpretacji wydarzeń historycznych. Wykazuje niezależność w formułowaniu sądów. Zaczyna krytycznie oceniać źródła historyczne, potrafi je zinterpretować  ze znacznym zrozumieniem dla realiów epoki. Jest w stanie zanalizować zależności i przemiany historyczne, wskazać ich bliskie i dalekie przyczyny oraz następstwa. Przedstawiane przez siebie wydarzenia bądź procesy umieszcza w szerokim kontekście historycznym. Wyjaśnia   i analizuje różne interpretacje wydarzeń, umiejąc je samodzielnie ocenić. Potrafi wy­korzystać materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu do zbadania i omówienia wybranego zagadnienia.

Uczeń/uczennica bierze udział w konkursach przedmiotowych i  międzyprzedmiotowych związanych  tematycznie z historią, wykazuje w nich aktywność i duży zasób wiedzy na etapie szkolnym lub kwalifikuje się do etapu ponadszkolnego.

Uczeń/uczennica wykazuje na lekcjach szczególną erudycję historyczną.

 

 

Data dodania: 2021-09-28 11:30:41
Data edycji: 2023-09-12 09:55:47
Ilość wyświetleń: 692

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej