Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM ZAJĘĆ DO WYBORU)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĄKCIE GÓRNEJ W KLASACH IV- VIII

 

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 

 

 Przedmiot oceny z wychowania fizycznego:

 

 Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne polegana rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez niego umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 1. Ocena z wychowania fizycznego ma na celu:
  • Pozyskaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się;
  • Zwiększenie zainteresowania rodziców problemem zdrowia i stanem rozwoju fizycznego ich dziecka;
  • Obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniów;
  • Wdrażaniu uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego,sprawności fizycznej i ruchowej.
 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów)o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania umiejętności i wiedzy.
 2. Oceny są jawne dla uczniów jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.
 4. Przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek, zaangażowanie i systematyczność wkładane przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 5. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego. 
 6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
  • dla ucznia posiadającego opinie poradni PP, w tym poradni specjalistycznej,    o specyficznych trudnościach w uczenia sie lub inną opinie PPP, w tym poradni specjalistycznej wskazująca na potrzebę takiego dostosowania;
  • dla ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
  • dla ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego;

KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

 Klasyfikacji dokonuje się dwa razy w roku szkolnym – po pierwszym półroczu i na końcu roku szkolnego.

 1. Uczeń może zostać nieklasyfikowany, wtedy, gdy jego nieobecności (powyżej 50%) uniemożliwiająwystawienie stopnia.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Rodzice (prawni opiekunowie) takiego ucznia powinni napisać wniosek o przeprowadzenie takiego egzaminu do Rady Pedagogicznej.
 3. Uczeń mający ograniczenia z niektórych zadań (częściowe zwolnienie lekarskie) lub posiadający obniżone wymagania programowe bierze udział w sprawdzianach wskazanych przez nauczyciela i jest oceniany za postępy swojej pracy.
 4. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu bezuzasadnienia lub opuści lekcję bez usprawiedliwia (ucieczka).
 5. Za przystępnie do sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą nawet wtedy, gdy wykonanie rażąco odbiega od wymagań na ocenę niedostateczną.
 6. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń opuścił sprawdzian, powinien w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia, nie dłuższy jednak niż dwa tygodnie. Po upływie tego czasu, w wyniku nieprzystąpienia do zaliczenia, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowospełnia jeden z poniższych warunków:
  • Jest medalistą LOM (Liga Olimpiad Dzieci i Młodzieży)
  • Dwukrotnie reprezentował szkołę na zawodach sportowych,
  • Regularnie uczestniczył w zajęciach sportowych pozalekcyjnych;
 1. Ocenę roczną ustala się w stopniach wg następującej skali:
  • Celujący – 6
  • Bardzo dobry – 5
  • Dobry – 4
  • Dostateczny – 3
  • Dopuszczający – 2
  • Niedostateczny – 1

Oceny cząstkowe i śródroczną wystawia się według skali powyżej.

 1. Ocenianie odbywa się za pomocą:
  • Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji – strój sportowy, współdziałanie w grupie,
  • Testów sprawności fizycznej
  • Odpowiedzi ustnych
  • Sprawdzianów umiejętności ruchowych
  • Aktywności w realizacji zadań prozdrowotnych
  • Udziału w zawodach sportowych
  • Udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 2. Ocenę z wychowania fizycznego na pierwsze półrocze stanowi wypadkowa ocen z podanych obszarów oceniania. Ocena roczna stanowi wypadkową ocen z wszystkich ocenianych obszarów z pierwszego oraz drugiego półrocza. Przy wystawianiu ocen nauczyciel ustala ocenę z każdego obszaru, a następnie proponuje jedną ocenę będącą odzwierciedleniem pracy ucznia.

 SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

 

1.System klasowo-lekcyjny

Obszar oceniania.

Przedmiot oceny

Postawa ucznia

 - aktywność i zaangażowanie

 - przygotowanie do zajęć (odpowiedni strój)

- systematyczność udziału w zajęciach

 - postawa wobec przedmiotu

- wywiązywanie się z postawionych zadań

Poziom umiejętności ruchowych

- postęp w opanowywaniu umiejętności:   utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych, wymienionych w podstawie programowej wychowania fizycznego na danym etapie  kształcenia

- testy sprawności fizycznej

- sprawdziany umiejętności

3. Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej

 

- znajomość zasad zdrowego stylu życia

 - podstawowe przepisy gier rekreacyjnych     i zespołowych

- wiadomości odnoszące się do zdrowia, rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i sprawności

 - znajomość zasad bezpiecznego korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,

 -znajomość zasad asekuracji i samoochrony

 

Systematyczność – jedna ocena w miesiącu.

Aktywność na lekcji – jedna podsumowująca ocena w miesiącu.

Wiedza i umiejętności–   oceny cząstkowe z poszczególnych testów sprawności fizycznej, odpowiedzi ustnych, sprawdzianów umiejętności ruchowych z  działów  realizowanych w ciągu roku

 

   2.Zajęcia do wyboru

Część prowadzona w systemie zajęć do wyboru (1- 2 godziny tygodniowo).

Ocena z wychowania fizycznego na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego obejmuje:

 • frekwencję
 • zaangażowanie ucznia w czasie zajęć.

Ocenę z wychowania fizycznego wystawia nauczyciel realizujący podstawę programową po uwzględnieniu oceny wystawionej z zajęć do wyboru.

 

POSTAWA : SYSTEMATYCZNOŚĆ I  AKTYWNOŚĆ

Ocenie podlega:

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • Przygotowanie do zajęć (wymagany strój sportowy).

Uczeń może zgłosić  nieprzygotowanie do zajęć w uzasadnionych przypadkach (choroba, stany pochorobowe) ucznia może zwolnić rodzic(prawny opiekun) z 1 tygodnia zajęć. Zwolnienie musi być przedstawione nauczycielowi w formie pisemnej.

 • Decyzję o zwolnieniu ucznia z ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.
 • W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczaniawpisujemy „zwolniony” zamiast oceny  klasyfikacyjnej.
 • W przypadku niedyspozycji uczennica zobowiązana jest do okazania  zwolnienia napisanego przez rodzica (prawnego opiekuna). Uczennica powinna być przygotowana do lekcji, posiadać obuwie zmienne.

Niedyspozycja nie zwalnia uczennicy z aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

 • Do 30 dni od rozpoczęcia danego półrocza uczeń zobowiązany jest  przedstawić całkowite zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego  z semestru bądź całego roku szkolnego razemz podaniem, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 • Uczestnictwo w życiu sportowym szkoły bądź też innych formach  działalności związanych z kulturą fizyczną: SKS -y, treningi sportowe w szkole i poza szkołą, pomoc w organizacji imprez szkolnych związanych  z kulturą fizyczną, przygotowanie gazetek sportowych oraz programów promujących zdrowy styl życia;
 • Uczeń szkoły zajmujący wysokie miejsca w zawodach sportowych (m.in. wojewódzkich) pozaszkolnych otrzymuje cząstkową ocenę celującą

 

Systematyczność  ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy znaków (+) i (-). czy w niej czynnie uczestniczy, czy posiada odpowiedni strój otrzymując. Zaznaczane są również zwolnienia od rodzica lub lekarza oraz nieobecności. Każdy przypadek braku stroju sportowego lub braku odpowiedniego obuwia, spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza w swoim notesie znak -.

 Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy znaków (+) i (-). Plusy uczniowie otrzymują za przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, aktywny udział w zajęciach, pełnienie funkcji kapitana zespołu czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie regulaminów, zasad bhp, zasad czystej gry, poszanowanie mienia szkolnego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. Minusy uczniowie otrzymują za niechętny i negatywny stosunek do zajęć  z uwzględnieniem wyżej wymienionych elementów.

 

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA (motoryczność)

Ocenie podlega:

 • Dbałość o zdrowie, higienę, kondycję oraz prawidłową postawę ciała
 • Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej
 • Poziom i postęp sprawności fizycznej oceniamy 2 razy w roku szkolnym

(I półrocze, II – zakończenie roku szkolnego)

Nie wystawia się oceny niedostatecznej za próby sprawności fizycznej z wyjątkiem sytuacji, w której uczeń nie podejmuje się wykonania próby lub rezygnuje z niej. Uczniowie, którzy nie brali udziału w próbie (posiadają usprawiedliwienie) przysługuje okres2 tygodni na uzyskanie zaliczenia. Wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie.

 

 UMIEJĘTNOŚCI:

Ocenie podlega:

 • Umiejętność opanowania elementu technicznego z 2 gier zespołowych w ciągu półrocza;
 • Umiejętność opanowania 2 elementów technicznych z gimnastyki.
 • Umiejętność działania na rzecz zdrowia, podnoszenia sprawności fizycznej
 • Umiejętności kształtujące i korygujące postawę ciała
 • Umiejętności organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych
 • Umiejętności bycia widzem i kibicem

Poszczególne oceny będą wystawiane na podstawie standardów osiągnięć  z danej dyscypliny i obiektywnej oceny nauczyciela.

 

WIADOMOŚCI

Ocenie podlegają:

 • Wiadomości związane z zasadami funkcjonowania organizmu, regeneracji  sił, czynnym wypoczynkiem;
 • Wiadomości związane z postawą ciała;
 • Wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności fizycznej oraz zdrowia;
 • Wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych,  imprez rekreacyjnych i turystycznych;
 • Wiedza teoretyczna z zakresu gimnastyki, lekkoatletyki, gier zespołowych, gier i zabaw rekreacyjnych;
 • Wiedza na temat promocji zdrowia.

Wiadomości oceniamy w skali 1-6 za udzielnie odpowiedzi na zadawane pytania, za przeprowadzone sprawdziany, w głównej mierze ustne.

 

 ZAJECIA DO WYBORU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Ocenie z zajęć do wyboru podlega:

 • aktywność na zajęciach;
 • frekwencja.

Ocena celująca - 100% frekwencji oraz bardzo aktywny udział w zajęciach;

Ocena bardzo dobra - dopuszczalne 1 nieprzygotowania w semestrze, aktywny udział w zajęciach;

Ocena dobra - dopuszczalne 2-3 nieprzygotowania w semestrze, stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

Ocena dostateczna - dopuszczalne 4-5 nieprzygotowań w semestrze, słaba aktywność na zajęciach

Ocena dopuszczająca- dopuszczalne 6 nieprzygotowań w semestrze, słaba aktywność na zajęciach;

Ocena niedostateczna - powyżej 6 nieprzygotowań w semestrze, brak aktywności na zajęciach

 

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH IV –VIII

 

Wymagania poszczególne oceny.

 

Ocena celująca (6):

 • spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą;
 • był obecny na wszystkich zajęciach wychowania fizycznego (ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione; 
 • osiąga postępy w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności,
 • przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych przewidzianych w jego programie i osiąga wysokie wyniki,
 • ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie,
 • pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych;
 • czyni postępy w samodzielnym usprawnianiu się;
 • rozwija własne uzdolnienia o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 • cechuje go wysoka kultura osobista i przestrzega zasad współżycia grupowego, wykazuje troskę o bezpieczeństwo swoje i wszystkich kolegów,
 • propaguje zdrowy styl życia,
 • potrafi zdiagnozować własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe;
 • jest aktywny i zaangażowany w organizację różnego rodzaju imprez  sportowych na   terenie szkoły, chętnie w zajęciach pozalekcyjnych;
 • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych

Ocena bardzo dobra (5):

 • uczeń całkowicie opanował materiał objęty podstawą programową;
 • zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie;
 • posiada duże wiadomości z zakresu dbałości o prawidłową postawę ciała umiejętnie je wykorzystuje wpraktycznym działaniu,
 • osiąga postępy w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności,
 • systematycznie przygotowuje się do zajęć (posiada odpowiedni strój sportowy)
 • pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach,
 • potrafi zdiagnozować własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe;
 • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, hartuje organizm,
 • dba o higienę i zdrowie;
 • jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu, kolegów  i nauczyciela nie budzi zastrzeżeń;
 • stara się swoją postawą zachęcać innych do udziału w lekcjach,
 • w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach nie posiada stroju sportowego (2 razy) lecz wykazuje chęć pomocy podczas zajęć (funkcje asekuracyjne, porządkowe, sędziego)
 • przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych i stara się uzyskiwać wyniki  adekwatne do swoich możliwości;
 • chętnie reprezentuje klasę w zawodach sportowych;

 

Ocena dobra (4):

 • uczeń opanował materiałobjęty podstawą programową;
 • posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela;
 • zna zasady funkcjonowania organizmu, regeneracji sił i czynnego odpoczynku;
 • czynnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, posiada strój sportowy;
 • nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem się;
 • wykazuje stałe i dość dobre postępy; stara angażować się w wykonywanie powierzonych mu zadań,
 • przystępuje do większości sprawdzianów fizycznych i teoretycznych  i stara się uzyskiwać wyniki adekwatne do własnych możliwości;  przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, nie utrudnia prowadzenia podporządkowuje się poleceniom nauczyciela,
 • podejmuje próby oceny własnej sprawność   
 • jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń; 

Ocena dostateczna (3):

 • uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami;
 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym;
 • w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzy, którą ma nie potrafi wykorzystać w praktyce;
 • zdarza mu się że nie posiada stroju sportowego;
 • przystępuje do większości sprawdzianów fizycznych i teoretycznych i stara się uzyskiwać wyniki adekwatne do własnych możliwości;
 • przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do   kultury fizycznej.

Ocena dopuszczająca (2):

 • uczeń nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną oraz nie wykazuje postępów w tym zakresie;
 • nie wykazuje chęci i postępów w zakresie umiejętności i wiadomości;
 • nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną;
 • ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych; 
 • wykazuje poważne braki w zakresie wychowania fizycznego nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,
 • na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania   społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Ocena niedostateczna (1):

 • nie wykazuje żadnych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości;
 • jest daleki od spełnienia wymagań z podstawy programowe; 
 • ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu,   
 • nie przystępuje do sprawdzianów; 
 • wykazuje brak nawyków higienicznych; 
 • ma lekceważący stosunek do zajęć wychowania fizycznego; 
 • systematycznie jest nieprzygotowany do zajęć wychowania fizycznego (nie posiada stroju gimnastycznego);
 • na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki  w zakresie wychowania społecznego.

 WARUNKI I TRYBUZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE OCEN KLASYFIKICYJNYCH.

 1.  Uczeń ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem o podwyższenie przewidywanych dla niego ocen klasyfikacyjnych w terminie i z procedurami zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem  Oceniania. 
 2. Wniosek można złożyć tylko wtedy, jeśli uczeń spełnia następujące warunki:
  • przystąpił do wszystkich sprawdzianów umiejętności i postępów, 
  • wykorzystał wszystkie możliwości poprawy ocen zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, 
 3. Wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie. W przypadku, gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków podanie będzie rozpatrzone negatywnie. 
 4. Uczeń, który ubiega się o wyższą niż przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych:

W terminie wyznaczonym przez szkołę i podaniu informacji o przewidywanej ocenie, składa uzasadnione odwołanie w formie pisemnej nauczycielowi uczącemu, aby nauczyciel wpisem na podaniu ustosunkował się do spełnienia przez ucznia warunków przedstawionych w punkcie  2. ; w podaniu wskazuje ocenę, o którą się ubiega. Odwołanie przekazuje do dyrektora.

W ciągu trzech dni od złożenia odwołania uczeń przystępuje do sprawdzianu (w skład, którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna), obejmującego swym zakresem treści nauczania i umiejętności całego roku szkolnego. Sprawdzian kończy się wynikiem pozytywnym (uzyskanie oceny, o którą wnioskuje uczeń), jeżeli uczeń poprawnie zda egzamin, czyli spełni wymagania na daną ocenę.

Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest równoznaczna z oceną klasyfikacyjną

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ONLINE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĄKCIE GÓRNEJ W KLASACH IV- VIII

 

 Wymagania przedmiotowe i programowe

 1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy.
 3. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze wiedzy. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.
 6. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.
 7. W przypadku uzyskania oceny śródrocznej/rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 22 lutego 2019 r.
 8. Egzamin poprawkowy dotyczyć będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy.

Obszar w zakresie wiedzy podlegający ocenie w systemie online – zasady i kryteria oceny:

Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek przesłać uczniowi materiały edukacyjne (link do filmu, artykułu, prezentacji itp.) w zakresie wiedzy, wynikające z wymagań z podstawy programowej oraz programu nauczania. Tematy powinny dotyczyć wszystkich bloków tematycznych określonych w podstawie programowej. Nauczyciel powinien określić jakie zadnie ma do wykonania uczeń  karta pracy ucznia). Pamiętać należy o dostosowaniu materiałów do danego poziomu edukacyjnego.

Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć film instruktażowy, odpowiedzieć na pytania w formie pisemnej oraz wykonać zadania wynikające z kryteriów na poszczególne oceny.

Bezpieczeństwo: uczeń ma obowiązek wykonywać zadane ćwiczenia w obecności osoby dorosłej, która dodatkowo wcześniej sprawdzi miejsce ćwiczeń pod względem bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu. Uczeń powinien ćwiczyć w stroju i obuwiu sportowym, aby nie narazić się na kontuzję. Powinien też wykonywać ćwiczenia na miarę swoich możliwości.

Rodzice/prawni opiekunowie biorą odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka podczas nauczania online.

Ucznia nie należy przeciążać zadaniami teoretycznymi z przedmiotu wychowanie fizyczne. Jedną kartę pracy dla ucznia przeznaczyć na dwa tygodnie. Pozostałe zadania, które nauczyciel zaproponuje uczniom (przesyłając link lub gotowe zestawy ćwiczeń) powinny mieć formę ćwiczeń ruchowych, które nie podlegają ocenie w nauczaniu online.

Wychowanie fizyczne to nie tylko sprawność i umiejętności ruchowe to również wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę.

Kryteria na poszczególne oceny:

Ocena

Wymagania/ kryteria

Celująca

Uczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności od realizowanego tematu oraz dodatkowe zadanie na ocenę celującą.

Bardzo dobra

Uczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności od realizowanego tematu oraz dodatkowe zadanie na ocenę bardzo dobrą.

Dobra

Uczeń wykona zadanie, które wskaże nauczyciel w zależności od realizowanego tematu.

Dostateczna

Uczeń wykona zadanie na ocenę dobrą na poziomie 50 %.

Dopuszczająca

Uczeń podejmie próbę wykonania zadania.

Niedostateczna

Uczeń nie podejmie się wykonania zadnia.

Najwyższą ocenę, jaką może uzyskać uczeń za pracę oddaną po terminie, jest ocena dobra!

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-10-08 14:21:48
Data edycji: 2021-10-22 08:33:19
Ilość wyświetleń: 943

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej