Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  zslaktagorna.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 13.10.2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.10.2021.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności: p. Dorota Kowalska - Smaga , adres e-mail: splakta@zegocina.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 146131623 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w 7 wolnostojących budynkach, do których prowadzą z parkingu chodniki, bez barier architektonicznych. Pod względem architektonicznym dostępne są: budynek administracyjny, jeden z budynków lekcyjnych oraz stołówka i sala gimnastyczna.

 1. Budynek nr 1 :
  1. Budynek jest parterowy, ale do wejścia prowadzą zewnętrzne schody bez pochylni. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  2. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarza nie pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 2. Budynek nr 2 :
  1. Budynek jest parterowy, ale do wejścia prowadzą zewnętrzne schody bez pochylni. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  2. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarza nie pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 3. Budynek nr 3 :
  1. Budynek jest parterowy, ale do wejścia prowadzą zewnętrzne schody bez pochylni. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  2. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarza nie pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Budynek nr 4 :
  1. Budynek jest parterowy, ale do wejścia prowadzą zewnętrzne schody bez pochylni. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  2. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarza nie pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 5. Budynek nr 5
  1. Budynek jest parterowy, ale do wejścia prowadzą zewnętrzne schody. Budynek ma zewnętrzną pochylnię. Obiekt posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  2. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Przestrzeń korytarza pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Budynek nr 6 – administracja szkoły :
  1. Budynek jest parterowy, ale do wejścia prowadzą zewnętrzne schody. Budynek ma zewnętrzną pochylnię. Obiekt posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  2. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Podłogi pokryte są posadzką antypoślizgową. Przestrzeń korytarza pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
  3. W budynku znajdują się wszystkie pomieszczenia administracyjne: sekretariat, gabinet pedagoga, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i gabinet pomocy przedmedycznej oraz pracownia komputerowa.
 7. Budynek nr 7 – sala gimnastyczna i jadalnia
  1. Budynek jest parterowy.
  2. Obiekt posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  3. Korytarz posiada zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi. Podłogi pokryte są posadzką antypoślizgową. Przestrzeń korytarza pozwala na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku administracyjnego szkoły prowadzi jedno wejście, przy którym znajduje się tablica z nazwą instytucji. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Istnieje możliwość wejścia do budynku i stref ogólnodostępnych z psem asystującym. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem usługi tłumacza języka migowego. Podmiot umożliwia skorzystanie z osoby przybranej w kontaktach. Szkoła posiada własny parking bez oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Można także korzystać z parkingu gminnego usytuowanego obok szkoły.

 

Data dodania: 2021-10-18 08:39:32
Data edycji: 2022-01-27 11:19:40
Ilość wyświetleń: 1034

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej