Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Język polski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II

W ŁĄKCIE GÓRNEJ

2023/2024

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych  Zasad Oceniania:

Podstawa prawna:

1.       Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

2.       Art. 44 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

3.       Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2017 poz. 356)

 1. Statut Szkoły

 

 

Nauczanie języka polskiego  w klasach V, VI, VIII   - odbywa się  wg programu M. Derlukiewicz  „NOWE Słowa na start” ,  a w klasach IV i VII wg programu A. Podemskiej-Kałuży „Zamieńmy słowo”

Kontrakt z uczniami:

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje z zakresem wymagań programowych oraz systemem oceniania na lekcjach języka polskiego.
 2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 3. Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany, odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach
 4. Odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego
 5. Krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane).
 6. Dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału (dział lub kilka działów) sprawdziany lub dłuższe prace pisemne muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
 7. Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe.
 8. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy z całą klasą, to powinien to uczynić  w terminie uzgodnionym przez nauczyciela nieprzekraczającym 2 tygodnie
 9. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych
 10. Ocena z pracy klasowej może być poprawiona /jednokrotnie/ przez ucznia w terminie 2 tygodni od oddania pracy klasowej.
 11. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 12. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia .
 13. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 6 ocen.
 14. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 15. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być  klasyfikowany z przedmiotu.
 16. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 17. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych i omawiania lektur).
 18. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem Szkoły oraz rozporządzeniami MEN.
 19. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych,  a w przypadku oceny końcoworocznej  również oceny za pierwsze półrocze.
 20. Jeżeli uczeń uzyska tytuł laureata w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim, otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu na koniec roku, a jeśli tytuł finalisty - może uzyskać ocenę celującą na koniec roku.

Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

 1. Wypowiedzi ustne:
  • kilkuzdaniowa wypowiedź,
  • dialog,
  • opowiadanie,
  • recytacja,
  • prezentacja,
  • głos w dyskusji,
  • czytanie tekstów
 2. Wypowiedzi pisemne:
  • odpowiedź na pytania,
  • rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń,
  • redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie,  dedykacja, podanie, CV
  • redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, rozprawka, dyktando.
 3. Zadania praktyczne:
  • niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, prezentacja multimedialna, projekt

III. Formy aktywności (minimalna liczba ocen w półroczu z danej aktywności)

 1. Zadania klasowe  -2
 2. Sprawdziany - 2
 3. Odpowiedzi ustne- 1
 4. Praca w grupach - 1
 5. Dyktando -2
 6. Aktywność na lekcji i w domu  - Pięć plusów = bdb;  za zgromadzenie 5 minusów wystawiana jest cząstkowa ocena niedostateczna
 7. Zeszyt - 1
 1. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności
  Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (sprawdziany, prace klasowe ,testy, kartkówki) ocenę:

       niedostateczną:  od 0% do 33% punktów

dopuszczającą : od 34% do 49 % punktów,

dostateczną:      od 50% do 74% punktów,

dobrą :               od 75% do 89% punktów,

bardzo dobrą :   od 90%  do 95% punktów

celującą:            od  96% - 100%  punktów

 • Kryteria oceny wypracowania (poniższe kryteria podstawowe mogą ulec modyfikacji w zalezności od sprawdzanej  formy wypowiedzi i przyjętego, a uzgodnionego wczesniej z uczniami sposobu oceny pracy)

Treść (realizacja tematu) – 4p

Kompozycja -             1p

Styl                           1p

Język                          2p

Ortografia                    2p

Interpunkcja                 1 p


- Recytacja – ocenie podlegają: dykcja, opanowanie tekstu, interpretacja głosowa

 

 • Dyktanda (wg liczby błedów) :

Bezbłędne:      cel

1 – 2:              bdb

3 – 4:              db

5 – 6:              dst

7 – 8:             dop

9 i więcej  -   ndst

 

 1. Sposób ustalania oceny półrocznej i rocznej

Przy ustalaniu oceny ww. nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

 • prace klasowe
 • sprawdziany
 • odpowiedzi
 • dyktando
 • aktywność na lekcji, praca w grupach
 • kartkówki

 

 

 1. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
 • nauczyciel – uczeń
  • nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz - pisemny lub ustny - do każdej wystawionej oceny;
  • uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;
 • nauczyciel – rodzic
  • podczas wywiadówek, dni otwartych, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka oraz ma możliwość wglądu do dłuższych prac pisemnych swojego dziecka
  • za pośrednictwem dziennika elektornicznego

 

Uwaga! W sytuacji nauczania zdalnego obowiązują  szczegółowe kryteria i formy oceniania ujęte  w Regulaminie nauczania zdalnego, stanowiącym załacznik do PZO.

 

Kryteria uzyskania poszczególnych ocen

 

Klasa   IV - VIII

 

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej
 • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
 • z sukcesami bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,
 • wzorowo wykonuje prace domowe i ewentualne zadania dodatkowe,
 • współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,
 • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

 

 

 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,
 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

 

OCENA DOBRA

 Uczeń:

 • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,
 • bierze czynny udział w lekcji,
 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

 

OCENA DOSTATECZNA

 Uczeń:

 • częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
 • odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych częściej popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 Uczeń:

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,
 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 Uczeń:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,
 • ma poważne kłopoty z techniką czytania,
 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
 • wykazuje się niechęcią do nauki,
 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych,
 • nie angażuje się w pracę grupy.

 

Uwaga: Szczegółowy wykaz wykaz wiedzy i  umiejętności z języka polskiego, jakie należy posiadać na etapie klas IV–VIIII zawiera podstawa programowa  nauczania języka polskiego.

 

 

Data dodania: 2021-10-08 14:23:25
Data edycji: 2023-08-31 13:07:16
Ilość wyświetleń: 826

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej