Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Język polski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 2. Art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)
 3. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2017 poz. 356)
 4. Statut Szkoły

 Nauczanie języka polskiego  w klasach IV – VIII  - odbywa się  wg programu „NOWE Słowa na start” do podręcznik ów pod tym samym tytułem

  Kontrakt z uczniami:

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje z zakresem wymagań programowych oraz systemem oceniania na lekcjach języka polskiego.
 2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 3. Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany, odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach
 4. Odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego
 5. Krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane).
 6. Dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału (dział lub kilka działów) sprawdziany lub dłuższe prace pisemne w ciągu półrocza będą przeprowadzane 2-3 razy.
 7. Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe.
 8. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy z całą klasą, to powinien to uczynić  w terminie uzgodnionym przez nauczyciela w terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie
 9. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych
 10. Ocena z pracy klasowej może być poprawiona /jednokrotnie/ przez ucznia w terminie 2 tygodni od oddania pracy klasowej.
 11. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 12. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia .
 13. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 6 ocen.
 14. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 15. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być  klasyfikowany z przedmiotu.
 16. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 17. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy prac klasowych  i zapowiedzianych powtórek).
 18. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem Szkoły oraz rozporządzeniami MEN.
 19. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych,  a w przypadku oceny końcoworocznej  również oceny za pierwsze półrocze.
 20. Jeżeli uczeń uzyska tytuł laureata w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim, otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu na koniec roku, a jeśli tytuł finalisty - może uzyskać ocenę celującą na koniec roku.

Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

 1. Wypowiedzi ustne:
  • kilkuzdaniowa wypowiedź,
  • dialog,
  • opowiadanie,
  • recytacja,
  • prezentacja,
  • głos w dyskusji,
  • czytanie tekstów
 2. Wypowiedzi pisemne:
  • odpowiedź na pytania,
  • rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń,
  • redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie,  dedykacja, podanie, CV
  • redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, rozprawka, dyktando.
 3. Zadania praktyczne:
  • niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, przekład intersemiotyczny, słuchowisko, prezentacja multimedialna.

Formy aktywności (minimalna liczba ocen w półroczu z danej aktywności)

 1. Prace klasowe ( sprawdzian kompetencji ) -2
 2. Sprawdziany - 2
 3. Mówienie - 2
 4. Praca w grupach - 1
 5. Twórczość intersemiotyczna – 1
 6. Dyktando -2
 7. Aktywność na lekcji i w domu  - Pięć plusów = bdb;  za zgromadzenie 5 minusów wystawiana jest cząstkowa ocena niedostateczna
 8. Zeszyt - 1

Kryteria ocen poszczególnych form aktywności
Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ( sprawdziany, prace klasowe z gramatyki) ocenę:

dopuszczającą - od 34% do 49 % punktów,

dostateczną -      od 50% do 74% punktów,

dobrą -               od 75% do 89% punktów,

bardzo dobrą -   od 90% i więcej punktów,

celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe.

Kryteria oceny wypracowania (poniższe kryteria podstawowe mogą ulec modyfikacji w zalezności od sprawdzanej  formy wypowiedzi i przyjętego, a uzgodnionego wczesniej z uczniami sposobu oceny pracy)

Treść (realizacja tematu) – 4p

Kompozycja -          1p

Styl                           1p

Język                         2p

Ortografia                   2p

Interpunkcja                  1 p
      * dodatkowy punkt za walory stylistyczne pracy i celowe stosowanie środków językowo – stylistycznych

                  12   ocena cel

      11  - ocena bdb

      10 - 9   ocena db

      8 -7  ocena dst

      6 - 5 ocena dop

      0 – 4  ocena  ndst

 • Recytacja (dykcja, opanowanie tekstu, interpretacja);
 • Dyktanda :

Bezbłędne – cel

1 - 2 – bdb

3 - 4 - db

5 – 6 – dst

7 – 8 – dop

9 -   ndst

 • Aktywność polonistyczna:
 • udział i bardzo dobre wyniki w konkursach polonistycznych
 • awans do następnego etapu lub uzyskanie tytułu laureata
 • wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne

Sposób ustalania oceny półrocznej i rocznej

Przy ustalaniu oceny ww. nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

 • prace klasowe
 • sprawdziany
 • odpowiedzi
 • dyktando
 • prace domowe
 • aktywność na lekcji, praca w grupach

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

 • nauczyciel – uczeń
  • nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz - pisemny lub ustny - do każdej wystawionej oceny;
  • uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;
 • nauczyciel – rodzic
  • nauczyciel wpisuje w zeszycie ocenę ucznia z odpowiedzi ustnej i recytacji;
  • podczas wywiadówek, dni otwartych, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka oraz ma możliwość wglądu do dłuższych prac pisemnych swojego dziecka
  • za pośrednictwem dziennika elektornicznego

 Uwaga! W sytuacji nauczania zdalnego obowiązują  szczegółowe kryteria i formy oceniania ujęte  w Regulaminie nauczania zdalnego, stanowiącym załacznik do PZO.

 Kryteria uzyskania poszczególnych ocen

 

Klasa   IV - VI

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej
 • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
 • z sukcesami bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,
 • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,
 • współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,
 • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,
 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

OCENA DOBRA

 Uczeń:

 • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,
 • bierze czynny udział w lekcji,
 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

OCENA DOSTATECZNA

 Uczeń:

 • częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
 • odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
 • niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,
 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 Uczeń:

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,
 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 Uczeń:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,
 • ma kłopoty z techniką czytania,
 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
 • wykazuje się niechęcią do nauki,
 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych,
 • nie angażuje się w pracę grupy.

Uwaga: Szczegółowy wykaz wykaz wiedzy i  umiejętności z języka polskiego, jakie należy posiadać na etapie klas IV – VI zawiera podstawa programowa  nauczania języka polskiego.

 KLASA VII

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń:

 • Którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.
 • Twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
 • Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.
 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia.
 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.
 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i literackich na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym.
 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania

Kształcenie literackie i językowe:

 • Sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi (leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym.
 • Biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, opis, opowiadanie).
 • Redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą. Umiejętnie wprowadzając cytaty z utworu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera.
 • Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a także wydarzeń, sytuacji rzeczywistych.
 • Opis zjawiska przyrodniczego, krajobrazu wzbogaca różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu.
 • Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje dramat z jego realizacją telewizyjną, powieść z jej filmową adaptacją.
 • Pisze sprawozdanie, recenzję, które prezentuje indywidualne, oryginalne spojrzenie na lekturę, film, teatr; swobodnie używa fachowego słownictwa.
 • Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, typ narracji, określa bohaterów na podstawie języka, jakim się posługują; wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki.
 • Wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (np. zwroty do adresata, pytania retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie).
 • Wskazuje w opowiadaniu opisy, określa ich funkcję; rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu uczuć i nastroju w opisach.
 • Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego.
 • Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu.
 • Sprawnie omawia symbolikę utworu; nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje na jej ciągłość i zmienność, wartości moralne i estetyczne.
 • Gromadzi słownictwo na zadany temat.
 • Charakteryzuje epoki literackie wg materiału programowego

Fleksja i składnia

 • Omawia klasyfikację imiesłowów, ich budowę i zastosowanie w różnych funkcjach składniowych.
 • Poprawnie pisze "nie" z imiesłowami.
 • Określa funkcje stron czasownika; zasadę stosowania strony czynnej i biernej.
 • Wskazuje różnice między czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim
 • Wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany czasownika i osobliwości w odmianie rzeczowników.
 • Podaje przykłady zdań, w których znane części mowy występują w różnych funkcjach składniowych.
 • Bezbłędnie przeprowadza klasyfikację zaimków (ze względu na różne kryteria).
 • Określa funkcje pełnione w wypowiedzeniach przez partykuły i wykrzykniki.
 • Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach. ­
 • Omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyrażania, związek z wyrazem określanym.
 • Określa funkcje wyrazów stojących poza związkami zdania.
 • Wskazuje różnice między rodzajami zdań złożonych współrzędnie
 • Rozpoznaje zdania okolicznikowe i ich rodzaje.
 • Omawia na przykładach zasady poprawnego stosowania imiesłowowego równoważnika zdania.
 • Wskazuje różnice między rodzajami zdań podrzędnych.
 • Przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie, nazywa zdania składowe.

Słowotwórstwo:

 • Wyodrębnia w wyrazie podstawę słowotwórczą i rdzeń, wskazuje na różnicę między nimi.
 • Rysuje wykres rodziny słowotwórczej wyrazów o mniej przejrzystej budowie.
 • Przeprowadza klasyfikację wyrazów złożonych, podaje ich przykład:
 • Omawia klasyfikację skrótowców ze względu na ich budowę, podaje przykłady.
 • Fonetyka
 • Przeprowadza i biegle omawia klasyfikację głosek.
 • Charakteryzuje rodzaje upodobnień fonetycznych i uproszczeń spółgłoskowych.

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności:

Kształcenie literackie i językowe

 • Podejmuje próby wypowiadania się w formach (np. sprawozdanie; recenzja, rozprawka    na tematy z życia ucznia, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza)
 • W wypowiedziach podejmuje próby oceny, wartościowania problemów i zjawisk dotyczących języka, literatury, kultury.
 • Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.
 • Wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego utworu, wskazuje akcję, wątki, bohaterów i ich powiązania; określa typ powieści.
 • W opowiadaniu poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca swą pracę o elementy opisów.
 • Wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy.
 • Zna terminy literackie.
 • Swobodnie wypowiada się o utworze literackim, nazywa własne stany uczuciowe. ­
 • Wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, dokonuje próby określenia ich funkcji w utworze.

Fleksja i składnia

 • Przeprowadza klasyfikację imiesłowów, wskazuje podobieństwa i różnice z czasownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem.
 • Określa rolę imiesłowów w zdaniu.. .
 • Przedstawia podział czasowników na grupy koniugacyjne.
 • Określa funkcje składniowe osobowych i nieosobowych form czasowników.
 • Wskazuje na różnice w budowie formy strony czynnej, biernej i zwrotnej.
 • Przekształca zdania z konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie.
 • Rozpoznaje formę zwrotną nie mającą znaczenia strony zwrotnej.
 • Rozpoznaje rzeczowniki o nietypowej odmianie.
 • Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych.
 • Nazywa rodzaje partykuł i wykrzykników.
 • Pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy.
 • Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego.
 • Wyróżnia w zdaniu okoliczniki i nazywa ich rodzaje.
 • Rozpoznaje w zdaniu szyk przestawny, uzasadnia jego użycie.
 • Nazywa rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnych.
 • Przekształca według podanego schematu zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Słowotwórstwo

 • Tworzy wyrazy pochodne stanowiące różne części mowy.
 • Tworzy wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych i czasowników (z formantem zerowym).
 • Grupuje wyrazy pokrewne w rodzinę, znajduje rdzeń wyrazowy i jego formy oboczne.
 • Rysuje wykres rodziny wyrazów.
 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu.

Fonetyka

 • Przeprowadza klasyfikację głosek
 • Poprawnie zaznacza akcent wyrazowy i zdaniowy
 • Na konkretnych przykładach zaznacza upodobnienia fonetyczne i uproszczenia grup spółgłoskowych

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

Kształcenie literackie i językowe

 • Przedstawia treść utworów na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów.
 • Zna pojęcie dramatu, fraszki, hymnu, satyry, powieści historycznej, poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach.
 • Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury, plan rozprawki (przynajmniej podejmuje próby).
 • Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami.
 • Zna i stosuje w stopniu przynajmniej dostatecznym zasady ortografii i interpunkcji.

Fleksja i składnia

 • Odróżnia imiesłów od innych form czasownika, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.
 • Tworzy różne strony czasowników.
 • Określa funkcje składniowe znanych części mowy.
 • Rozróżnia okoliczniki, potrafi określić sposób ich wyrażenia.
 • Pisze w miarę poprawnie partykuły "nie", "by" z czasownikiem.
 • Wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową, łączy w związki składniowe z innymi wyrazami.
 • Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je; określa funkcję w zdaniu.
 • Rozróżnia zaimki.
 • Rozpoznaje partykuły.
 • Uzupełnia zdania wykrzyknikami.
 • Na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, wyodrębnia zespoły składniowe, rozpoznaje części mowy i określa ich funkcje składniowe, sporządza wykres zdania.
 • Rozróżnia rodzaje okoliczników.
 • Rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.
 • Wyróżnia imiesłowowy równoważnik zdania.
 • Przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania złożonego.

Słowotwórstwo

 • Na przykładach o przejrzystej budowie wyróżnia w wyrazie podstawę słowotwórczą   i formant (rodzaje formantów).
 • Porządkuje wyrazy pokrewne w łańcuchy wyrazów podstawowych pochodnych.
 • Zestawia wyrazy pokrewne w rodziny wyrazów.

Fonetyka

 • Odróżnia głoski i litery.
 • Określa spółgłoski.
 • Poprawnie zaznacza akcent

DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samo­dzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie literackie

 • Jego technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego pozwala na samodzielne opowiadanie odtwórcze.
 • Potrafi wskazać fikcję i autentyzm utworu.
 • W stopniu zadowalającym pracuje z książką, zaznaczając odpowie­dnie fragmenty.
 • Określa cechy powieści, wskazuje akcję, wątki, bohaterów.
 • Pisze charakterystykę bohatera literackiego, opowiadanie odtwórcze, streszczenie.
 • Samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy.
 • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

Język

 • Potrafi rozpoznać odmienne i nieodmienne części mowy.
 • Wskazuje na prostych przykładach imiesłowy.
 • Wyodrębnia w zdaniu okoliczniki, bez ich nazywania.
 • Rozpoznaje typy zdań (pojedyncze i złożone).
 • Dokonuje wykresu prostego zdania złożonego.
 • Na prostych przykładach tworzy rodzinę wyrazów.
 • Dzieli wyraz na głoski, litery, sylaby.
 • Określa głoski.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 • Nie opanował elementarnych wiadomości dotyczących gatunków literackich, ich budowy, analizy utworu literackiego- ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swe wypowiedzi (pod względem językowym i rzeczowym)
 • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym, ma trudności ze zrozumieniem lektury
 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo-logicznych, stylistycznych
 • Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy
 • Nie potrafi w stopniu zadowalającym przyswoić poznanego materiału gramatycznego przewidzianego programem nauczania
 • Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

Klasa VIII

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania
 • Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.
 • Wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy.
 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.
 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim. Uczestniczy w organizowanych w mieście, województwie, kraju konkursach literackich.
 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (szkolna gazetka, kółka polonistyczne lub teatralne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca poza­szkolna w klubach itp.).
 • Prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.
 • Prace pisemne są bezbłędne.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Kształcenie literackie i językowe

 • Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod wzgl. stylistyczno - językowym, logicznym i rzeczowym.
 • Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane programem nauczania; wyodrębnia poznane tropy stylistyczne, określa ich funkcję w utworze literackim.
 • Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie oraz ich cechy gatunkowe. - Posiada bardzo dobrą znajomość utworów literackich przewidzia­nych w programie nauczania.
 • Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki, kompozycji, znajomości reguł gramatycznych i interpunkcyjnych; formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia dotyczące różnych tekstów.
 • Pisze rozprawki na tematy dotyczące życia ucznia, a także odnoszą­ce się do problemów przedstawionych w lekturach. Swe opinie popiera umiejętnie dobranymi cytatami.
 • Swobodnie wypowiada się w opisie przeżyć wewnętrznych o uczu­ciach i doznaniach bohaterów literackich i własnych, używa słownic­twa nacechowanego emocjonalnie.
 • W opowiadaniach twórczych i odtwórczych stosuje słownictwo ożywiające relację, słownictwo oceniające, wykorzystuje różnorodne konstrukcje zdaniowe, urozmaica wypowiedzi dialogami, monologa­mi, opisami przeżyć, sytuacji, cła, postaci, pytaniami retorycznymi, cytatami.
 • Charakteryzuje epoki literackie wg materiału programowego

Fleksja i składnia

 • Biegle klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną oraz funkcje składniowe.
 • Potrafi omówić osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników.
 • Rozróżnia typy liczebników; odmienia je.
 • Umie przedstawić podział zaimków ze względu na funkcję w zdaniu i zastępowaną część mowy; umiejętnie stosuje zaimki w zdaniu.
 • Wykonuje wykresy zdań złożonych.
 • Wskazuje błędnie sformułowane zdania, potrafi nazwać rodzaj błędu i poprawić go.
 • Rozróżnia mowę zależną i niezależną; zdania i wyrazy wtrącone, stosując je wypowiedziach pisemnych.

Slowotwórstwo

 • Bezbłędnie dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, określa jego znaczenie realne i słowotwórcze.
 • Potrafi omówić funkcje formantów słowotwórczych.
 • Biegle nazywa i analizuje kategorie słowotwórcze wyrazów.
 • Wskazuje wśród wyrazów złożonych: złożenia, zrosty, zestawienia.
 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu.
 • Omawia typy skrótowców.

Ortografia

 • Opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii.
 • Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne.
 • Potrafi w wypowiedzeniu oddzielić człony równorzędne pod wzgl. logiczno-składniowym.

OCENA DOBRA

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania.

 • W zależności od celu komunikacji różnie kształtuje swoje wypowie­dzi.
 • Posługuje się słownictwem związanym z doznaniami emocjonalnymi
 • Osiąga spójność wypowiedzi poprzez parafrazę tekstu, a także stosowanie wyrazów spajających.
 • Samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych i stylistycznych.
 • Poprawnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie, recenzja, charakterystyka, rozprawka
 • Zna treść wymaganych programem lektur.
 • Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie.
 • Dokonuje interpretacji tekstu poetyckiego, wskazuje i nazywa środki poetyckie.

Fleksja i składnia

 • Posiada usystematyzowane wiadomości o częściach mowy.
 • Zna koniugacje czasowników, tworzy imiesłowy.
 • Poprawnie określa formę gramatyczną odmiennych części mowy.
 • Poprawnie odmienia zaimki, dzieli je ze względu na znaczenie.
 • Wykonuje rozbiór logiczny i gramatyczny zdania łącznie z wykresem związków wyrazowych.
 • Wyodrębnia rodzaje zdań.
 • Poprawnie przekształca i stosuje imiesłowowy równoważnik zdania.
 • Sporządza proste wykresy zdań wielokrotnie złożonych

Słowotwórstwo

 • Oddziela formant od podstawy słowotwórczej, nazywa formanty, wskazuje oboczności.
 • Sporządza wykresy rodziny wyrazów, znajduje rdzeń, wskazuje na oboczność w rdzeniu.
 • Odróżnia zrosty, złożenia, neologizmy.
 • W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę       i umiejętności zawarte w programie.

Kształcenie literackie i językowe

 • Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym.
 • Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim.
 • Poprawnie pisze opowiadanie, opis postaci, list, sprawozdanie, charakterystykę, streszczenie, plan rozprawki.
 • Włącza dialog w tok narracji.
 • Na prostym przykładzie omawia cechy dramatu.
 • Wyodrębnia elementy budowy wiersza (strofa, wers); wskazuje rymy, podstawowe środki stylistyczne, temat i podmiot liryczny.
 • Umie się posługiwać słownikami i encyklopedią.

Fleksja i składnia

 • Rozróżnia części mowy.
 • Umie dokonać rozbioru logicznego i gramatycznego (proste przy­kłady).
 • Rozróżnia zdania podrzędnie złożone i współrzędnie złożone.
 • Potrafi wskazać mowę zależną i niezależną.

Słowotwórstwo

 • Tworzy wyrazy pochodne
 • Oddziela podstawę słowotwórczą od formantu, tworzy rodzinę wyrazów, rysuje wykres rodziny wyrazów o przejrzystej budowie. - Wyróżnia w tekście archaizmy i neologizmy.

Ortografia

 • Popełnia nieliczne błędy ortograficzne.
 • Zna podstawowe zasady ortograficzne oraz pisownię partykuł z różnymi częściami mowy.
 • Zna zasadę stosowania wielkich liter.
 • Zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych.

OCENA DOPUSZVCZAJĄCA

 • Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane w programie nauczania klasy ósmej.
 • Rozumie czytany i zanalizowany na lekcji tekst.
 • Popełniane błędy nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w jej napisanie.
 • Poprawnie redaguje proste opowiadanie, charakterystykę, opis postaci, list, sprawozdanie.
 • Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i zdania.
 • Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone.
 • Odróżnia zdanie podrzędnie złożone od zdania współrzędnie złożonego.
 • Tworzy wyrazy pochodne, podstawowe, rodzinę wyrazów.

 OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Uczeń nie opanował wiadomości podstawowych w zakresie fleksji i składni, słowotwórstwa, fonetyki.
 • Popełnia podstawowe błędy ortograficzne.
 • Nie przeczytał lektur.
 • Prace pisemne nie są poprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym.
 • Nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu.

Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności

 

Data dodania: 2021-10-08 14:23:25
Data edycji: 2021-10-12 13:21:34
Ilość wyświetleń: 357

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook