Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania

 MATEMATYKA

na podstawie zmodyfikowanego programu GWO „Matematyka z plusem”

 

Opracowany zgodnie z:

- art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania     i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)

- Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

- Regulaminem zdalnego nauczania

 

Cele sprawdzania osiągnięć ucznia :

 − Strukturyzacja materiału nauczania matematyki,

− Sterowanie procesem nauczania,

− Uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się,

− Danie możliwości uczniom poznania własnych osiągnięć,

− Zapobieganie niepowodzeniom w nauce,

− Rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji,

− Wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi.

Metody i częstotliwość sprawdzania osiągnięć ucznia i kryteria ich oceniania:

  

Lp.

Metoda

Częstotliwość

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia

1

Test diagnozujący

co najmniej 2 razy w roku szkolnym

- znajomość przedmiotu (wiedza)

- umiejętność rozwiązywania problemów

2

Sprawdzian pisemny   

po każdym dziale

- zakres wiedzy

- język adekwatny do wiedzy

- zrozumienie tematu

3

Kartkówka, test           

na bieżąco

- zakres wiedzy z 3 lekcji

- zrozumienie tematu

4

Praca domowa      

na bieżąco

- zrozumienie tematu

- prawidłowość

- inwencja własna

5

Praca w grupach, referaty, lub projekty

według potrzeb

- wkład w pracę grupy

- realizacja zadania

- umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych

- oryginalność rozwiązania

6

Aktywność na lekcji

na bieżąco

- zgodność wypowiedzi z tematem

- częstotliwość wypowiedzi

- inwencja własna

7

Odpowiedź ustna

na bieżąco

- zakres wiedzy z 3 lekcji

- stosowana terminologia

- rzetelność wykonywanych prac

- realizacja zadania

8

Konkursy

na bieżąco

- wkład pracy w przygotowanie do konkursu

- uzyskane wyniki w konkursie

 

Rodzaje wymagań edukacyjnych :

  

Wymagania edukacyjne

Symbol

Kryteria wymagań

Konieczne

K

- dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli znajomości podstawowych pojęć i praw matematyki, podstawowych wzorów geometrycznych, orientacji w stosunkach liczbowych,

- uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki matematyki.

Podstawowe

P

- dotyczą zrozumienia wiadomości,

- uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić poznane prawa (przemienności, łączności, rozdzielności) i stosować je w obliczeniach pamięciowych  i pisemnych, stosować poznane wzory w prostych zadaniach z treścią.

Rozszerzające

R

- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności  w sytuacjach typowych,

- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając z tablic i pomocy naukowych,

Dopełniające

D

- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności  w sytuacjach problemowych (np. szczegółowa analiza twierdzeń matematycznych, przeprowadzanie prostych dowodów),

- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadania rachunkowe i konstrukcyjne, wyprowadzać proste wzory, wykorzystywać poznane wiadomości.

Wykraczające

W

- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności  w sytuacjach problemowych (np. szczegółowa analiza twierdzeń matematycznych, przeprowadzanie dowodów),

- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadania rachunkowe i konstrukcyjne, wyprowadzać wzory, wykorzystywać wiadomości ponadprogramowe.

 

Uproszczone kryteria oceniania :

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

- posiada wiadomości i umiejętności programowe na bardzo dobrym poziomie lub wykraczające poza program nauczania,

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy,

- rozwiązuje problemy w sposób nietypowy,

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym, wykraczającym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

- opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie,

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach,

- jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości matematycznych,

- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

- zna podstawowe prawa i wzory matematyczne,

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania rachunkowe i tekstowe,

- sprostał wymaganiom koniecznym.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości matematycznych,

- nie sprostał wymaganiom koniecznym.

 

Umowa „Nauczyciel – uczeń”:

 

 1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcje matematyki.
 2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczyciela matematyki, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy.
 3. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki, co oznacza:
 • posiadanie zeszytu przedmiotowego (zeszyty od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego) oraz przyborów geometrycznych,
 • odrobienie zadania domowego dostosowanego do możliwości ucznia,
 • przygotowanie się do odpowiedzi:
  • ustnej z 3 ostatnich lekcji,
  • ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie, której prosił nauczyciel,
  • pisemnej – kartkówek z 3 ostatnich lekcji,
 • przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej w dzienniku z zakresu wiadomości i umiejętności, którą ma obejmować.
 1. Uczniowi przysługuje możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji dwukrotnie w półroczu.
 2. Uczeń, gdy zapomni zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń lub przyborów geometrycznych lub odrobić zadania domowego ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi na początku lekcji.
 3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną lekcję.
 4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i prac domowych. Wszystkie rysunki i konstrukcje w zeszycie uczeń ma obowiązek wykonywać ołówkiem przy użyciu linijki i cyrkla.
 5. W zeszycie przedmiotowym uczeń ma obowiązek wyraźnie odnotowywać poszczególne etapy lekcji:
  • początek lekcji: zapis „Lekcja” wraz z numerem i datą,
  • temat lekcji: zapis „Temat:................ .”
  • wszystkie notatki z lekcji,
  • temat zadania domowego: zapis „Zadanie” wraz z treścią.
 6. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
 7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli nie napisze zaległej pracy pisemnej w terminie, to sprawdziana partia materiału jest traktowana przez nauczyciela jako niezaliczona.
 8. Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian lub poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonych prac.
 9. Uczeń może poprawić wyższą niz niedostateczna ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonych prac.
 10. Karkówki nie podlegają obowiązkowej poprawie, jednak gdy uczeń wyrazi chęć poprawy to jest ona w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonych prac.
 11. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
 12. W przypadku otrzymania śródrocznej oceny niedostatecznej, uczeń zalicza wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.
 13. Uczeń nieobecny w szkole z powodu choroby powyżej 2 tygodni uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia braków i formy pomocy.
 14. Uczeń nieobecny jeden dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.
 15. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, aktywną współpracę w grupie uczeń może otrzymać ocenę.
 16. Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków „+” i „-„ , w przypadku osiągnięcia przez ucznia górnej lub dolnej granicy punktowej danej oceny.
 17. Informacje o osiągnięciach z badania wyników nauczania zapisywane są w dzienniku punktowo lub procentowo jako informacja o poziomie wiedzy ucznia dla rodziców i nauczyciela. Sprawdzian ten nie podlega poprawie i nie jest uwzględniany w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 18. Kryteria oceniania prac pisemnych:

Procentowa ilość uzyskanych punktów

Ocena

0% - 32%

niedostateczny

33% - 49%

dopuszczający

50% - 74%

dostateczny

75% - 89%

dobry

90% - 95%

bardzo dobry

96% -100% 

celujący

 

 Podejście do oceniania osiągnięć uczniów:

 1.  Ocenianie dydaktyczne – to takie, w którym jedynym kryterium są wymagania programowe z uwzględnieniem zaleceń PPP do uczniów posiadających opinię lub orzeczenie.
 2. Ocenianie społeczno – wychowawcze. W przypadku niektórych uczniów (szczególnie gimnazjum), przy ocenie obok wymagań programowych jako głównego kryterium można uwzględnić inne kryteria: sytuacja rodzinna ucznia i jego warunki życiowe, plany zawodowe, stan zdrowia.
 3. Komentarz do ocen. Na prośbę ucznia nauczyciel powinien ustnie uzasadnić otrzymaną przez niego ocenę i wskazać sposób dalszego postępowania.

Ustalenia końcowe:

 1.  Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki obowiązują wszystkich nauczycieli matematyki w Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Podlega ciągłej ewaluacji.
 2. O szczegółowych wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.
 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne dla zespołu klasowego i uczniów z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na poszczególnych etapach kształcenia są załącznikiem niniejszego dokumentu.
 4. Założenia PZO obowiązują również uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu lekkim z wyjątkiem rozdziału III i IV, które zostały indywidualnie dla nich dostosowane i stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.
 5.  Warunki i sposób oceniania uczniów oraz zasady organizacji egzminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i innych prac kontrolnych określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
Data dodania: 2021-10-08 14:21:19
Data edycji: 2023-08-31 23:20:57
Ilość wyświetleń: 707

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej