Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Język angielski

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA   Z JĘZYKA  ANGIELSKIE 

w  klasach IV - VIII

 

 

Podręczniki English Class do klas IV – VII i Repetytorium dla szkoły podstawowej do klasy VIII, część 2 /wydawnictwo Pearson/  są zgodne z Programem nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Program  nauczania autorstwa Joanny Stefańskiej  zgodny z nową podstawą programową  dnia 14 lutego 2017 r. Aktualizacja programu czerwiec 2023.

 

PZO opracowane zgodnie z:

- art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania     i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356) z późniejszymi zmianami

- Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

- Regulaminem zdalnego nauczania

 

Poziom A1- B1                

Etap edukacyjny II            

Liczba godzin : 3 godziny tygodniowo

 

Na lekcję uczniowie przynoszą: zeszyt przedmiotowy A4, podręcznik, zeszyt ćwiczeń.  

 

Zasady organizacji sprawdzianów i innych prac kontrolnych: 

 1. Dłuższe prace pisemne zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 2. Krótkie prace pisemne (max 15 minut) traktowane są, jako wypowiedzi ustne i nie muszą być zapowiadane.
 3. W przypadku nieobecności na pracy klasowej uczeń zobowiązany jest zaliczyć dany materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela.  
 4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w terminie uzgodnionym z nauczycielem, przystępując do poprawy 1 raz.

 

Waga ocen:

Sprawdzian   – waga 2

Kartkówka, aktywność podczas lekcji, dialog, wiersz, piosenka, praca plastyczna, zeszyt – waga 1

 

 Uczeń oceniany jest za:   

 1. Samodzielne, dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne (sprawdziany i ćwiczenia z gramatyki, czytania, słuchania, pisania, słownictwa; należy systematycznie powtarzać materiał od klasy I). Próbne testy egzaminacyjne pisane w klasie. (W przypadku zaobserwowania niesamodzielnej pracy podczas ćwiczeń pisemnych uczeń otrzymuje upomnienia, przy trzecim upomnieniu praca zostaje odebrana a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)
 2. Sprawność mówienia podczas lekcji: wypowiedzi oznaczane literą „A” jako aktywność, wypowiedzi oznaczone +, - lub 0 za tłumaczenie zdań, wyrazów i rozwiązywanie zadań na prośbę nauczyciela (uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za pojedyncze, trudniejsze wypowiedzi). Oceny za dodatkowe wypowiedzi wystawiane są pod koniec miesiąca.                                                         
 3. Zadania domowe – do dziennika wpisywany jest skrót bz, przy trzecim braku uczeń otrzymuje dodatkową pracę. Obowiązkowym zadaniem na cały rok jest codzienne słuchanie i czytanie w języku angielskim oraz korzystanie ze strony edesk.pearson
 4. Przygotowanie do lekcji i praca na lekcji.  Pracując na lekcji, uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń nauczyciela, współpracy  z kolegami. W przypadku braku pracy na lekcji lub złej pracy uczeń otrzymuje uwagę do dziennika. Jeżeli uczeń nie wykonał ważnego ćwiczenia np. potrzebnego w dalszej części lekcji to może otrzymać ocenę niedostateczną, traci również zdobyte podczas danej lekcji aktywności. Za podpowiadanie lub odpisywanie uczeń otrzymuje uwagę negatywną. Uczeń, który podczas jednej lekcji nie wykonywał poleceń, nie uzupełnił żadnego ćwiczenia, nie odpowiedział poprawnie na żadne pytanie nauczyciela otrzymuje ocenę niedostateczną.  
 5. Recytacja wierszy, dialogi, aktywny udział w przedstawieniach, wykonywanie prac plastycznych, aktywny udział w zajęciach dodatkowych, np. przygotowywanie się do konkursów. 
 6. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego systematycznie przez cały rok szkolny ( klasa  IV  -  dwie oceny za zeszyt: 1- za notatki z lekcji, zadania domowe, daty, wklejone ćwiczenia lub rysunki, 2 – za poprawną pisownię wyrazów oraz staranne, wyraźne pismo.) 
 7. Wykonywanie zadań dodatkowych - konkursy, projekty, plakaty, ćwiczenia dodatkowe. 
 8. Samodzielne zdobywanie wiadomości z różnorodnych źródeł i prezentowanie ich w klasie, samodzielne przygotowywanie podanych przez nauczyciela tematów (referaty pisane ręcznie).     Wykonywanie pomocy naukowych.                    

                                                                                                                                                      

Dokumentowanie osiągnięć uczniów: dziennik elektroniczny, zeszyt przedmiotowy, prace uczniów przechowywane w teczce „Moje portfolio”

Nieprzygotowanie: uczeń może być nieprzygotowany 2 razy w półroczu.  Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w przypadku pisania zapowiedzianej pracy pisemnej lub ustalonego wcześniej terminu wypowiedzi ustnej, np. recytacja wiersza lub odgrywanie dialogu, przygotowywanie lub oddanie projektu. 

Niepytany numerek: w przypadku pisania w tym dniu niezapowiedzianej kartkówki uczeń bierze w niej udział, ale do dziennika wpisana będzie ocena, którą uczeń uzna za zadowalającą.          Z zapowiedzianej pracy pisemnej lub wypowiedzi ustnej każda ocena jest wpisywana do dziennika.

W odpowiedziach ustnych bierze się pod uwagę:

 • Właściwy dobór słownictwa 
 • Komunikatywność – zrozumiałość wypowiedzi dla słuchającego w odniesieniu do treści
 • Poprawność gramatyczną – ocenia się opanowanie struktur gramatycznych realizowanych podczas zajęć dydaktycznych
 • Adekwatność wypowiedzi do istniejącej sytuacji
 • Poprawność reakcji na sytuacje wprowadzane przez nauczyciela (umiejętność odpowiedzi na pytanie zadane w języku obcym, reakcja na podaną tezę itp.)
 • Płynność wypowiedzi
 • Poprawna wymowa i intonacja – kontrolowana jest poprawność wypowiadania poszczególnych wyrazów i zdań przez ucznia w języku obcym 
 • W przypadku opisu obrazka czy został przedstawiony pełny opis ilustracji (kto? gdzie? co robi?) i czy opis jest logiczny

 

W pracach pisemnych ocenia się:

 • Zrozumienie tematu, podanie informacji zgodnie z poleceniem
 • Właściwą formę wypowiedzi i jej elementy, czy tekst napisany zgodnie z wymaganą   liczbą słów
 • Właściwy dobór słownictwa – ocenie podlega stopień opanowania słownictwa z tekstów realizowanych podczas zajęć dydaktycznych
 • Poprawność gramatyczna – ocenia się opanowanie poznanych struktur gramatycznych 
 • Poprawność ortograficzna – ocenia się zakres wiedzy ucznia odnośnie norm pisowni obowiązujących w języku obcym
 • Staranne i wyraźne pismo /kaligrafia/ , akapity, marginesy

 

Uczniowie z opinią o dysfunkcji - w ocenie poprawności środków językowych nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych, błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu traktowane są, jako błędy językowe.

 

Uczeń mający trudność w nauce języka angielskiego może otrzymać ocenę dopuszczającą na półrocze lub koniec roku po spełnieniu warunków:

 • opanował bardzo podstawowy zakres materiału
 • na każdą lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy; w zeszycie systematycznie zapisuje wszystkie lekcje
 • wykonuje wyznaczone zadania domowe i ćwiczenia
 • wykonuje polecenia nauczyciela i współpracuje z kolegami
 • zgłasza się na lekcji na miarę swoich możliwości
 • ma poprawione wyznaczone przez nauczyciela oceny niedostateczne

Ogólne osiągnięcia w poszczególnych sprawnościach zgodnie z podstawą programową:

 1. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
 2. Rozumienie wypowiedziUczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,  a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 3. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne,   w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 4.  Reagowanie na wypowiedziUczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym  w wymaganiach szczegółowych. 
 1.  Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.                       

Inne umiejętności: korzystanie ze szkolnego słownika dwujęzycznego, poznanie słownika angielsko-angielskiego.

 

OCENA

MÓWIENIE

CZYTANIE

SŁUCHANIE

PISANIE

GRAMATYKA

SŁOWNICTWO

6

Uczeń bez trudności potrafi przekazać każdą wiadomość  mówiąc płynnie, bez błędów i zawahań, stosuje poprawne formy gramatyczne, posiada bardzo szeroki zakres obowiązującego  słownictwa lub  wykraczający poza program danej klasy, umie w naturalny sposób zabierać głos w każdej rozmowie, prawidłowo wymawia znane mu wyrazy i wyrażenia.

Uczeń nie ma żadnych trudności w rozumieniu tekstu pisanego lub rozmowy słuchanej z płyty CD, YouTube, radio, tv dostosowanej do jego poziomu, bardzo często potrafi również przeczytać, wysłuchać  i zrozumieć treści wykraczające poza program danej klasy.

Uczeń potrafi napisać dłuższe zdania zawierające trudniejsze struktury oraz słownictwo, potrafi    w sposób spójny  i logiczny  zorganizować tekst zawierając wszystkie obowiązkowe punkty pamiętając o prawidłowej ortografii, interpunkcji i  akapitach, pisze teksty o wymaganej liczbie słów.

 

Uczeń bardzo dobrze zna obowiązkowe struktury  i słownictwo, wykazuje również znajomość słówek  i wyrażeń wykraczających poza program danej klasy, poprawnie używa słownictwa   o charakterze abstrakcyjnym.

5

Uczeń potrafi   z powodzeniem przekazać wiadomość /jest zrozumiany bez trudności/ potrafi mówić spójnie bez zawahań, posługuje się poprawnym językiem sporadycznie popełniając błędy, dysponuje bardzo dużym zakresem słownictwa dla wyrażania idei      i myśli, umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, bardzo często samodzielnie udziela poprawny odpowiedzi i wypowiada się na różne tematy – proste i bardziej złożone.

Uczeń bez trudności potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć kluczowe informacje, potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je    w formę pisemną, potrafi bez trudu rozpoznać uczucia  i reakcje mówiącego, potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki, rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, rozumie polecenia w ćwiczeniach z czytania, z łatwością tłumaczy tekst angielski na polski  i odwrotnie.

Uczeń potrafi napisać pełne zdania zawierające proste struktury i słownictwo, potrafi w sposób spójny zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty   o wymaganej długości zgodnie z poleceniami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi poprawnie operować wymaganymi strukturami, potrafi budować spójne zdania stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania, używa poprawnie niektórych elementów słownictwa       o charakterze bardziej złożonym – abstrakcyjnym.

4

Uczeń przeważnie potrafi  z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem, posługuje się dość poprawnym językiem niekiedy popełniając błędy, dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażania myśli  i idei, umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w  rozmowie, zazwyczaj rozumiany jest bez trudności, czasem samodzielnie udziela odpowiedzi    i wypowiada się na niektóre tematy.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach  i rozmowach, potrafi wyszukać większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia  i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnić większość dźwięków oraz prawie bez trudności rozumie polecenia nauczyciela.

Uczeń potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane         i spójne, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca, pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, w większości prac stosuje prawidłową pisownię  i interpunkcję.

Uczeń potrafi popraw nie operować większością prostych struktur, potrafi budować zdania w większości wypadków spójne, na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, czasem używa elementy słownictwa  o charakterze bardziej złożonym.

3

Uczeń zazwyczaj potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie ale z wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym językiem ale popełnia wiele zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, czasami samodzielnie zgłasza się do rozmowy, można go zrozumieć ale z trudnością, od czasu do czasu wypowiada się na proste tematy najczęściej przez udzielanie odpowiedzi na postawione pytania.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wybrać część potrzebnych informacji i przekształcić je    w formę pisemną, czasem potrafi rozpoznać uczucia  i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnić niektóre dźwięki, zazwyczaj potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń próbuje napisać  zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo potrafi zorganizować tekst, który powinien  być bardziej spójny, w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, zdarza się mu pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, często używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi operować większością prostych  struktur, potrafi budować zdania niekiedy spójne, na ogół używa  prostego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, czasami używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

2

Uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość ale dużym trudem   i z pomocą nauczyciela, tylko czasem mówi spójnie    z częstym wahaniem, czasem posługuje się poprawnym językiem ale popełnia bardzo wiele zauważalnych błędów, dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem co utrudnia wypowiedzi, bardzo rzadko zabiera głos w rozmowie, najczęściej udziela krótkich niepełnych odpowiedzi na bardzo proste pytania, można go zrozumieć ale z dużą trudnością.

Uczeń czasem potrafi zrozumieć ogólny sens bardzo prostych tekstów    i rozmów, potrafi zrozumieć niewiele kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,  potrafi ale rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi wybrać część potrzebnych informacji i czasem potrafi przekształcić je w formę pisemną ale ma  z tym  trudności, potrafi rozróżnić tylko niektóre wyraźne dźwięki, potrzebuje pomocy lub podpowiedzi  aby zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń mimo pomocy ma duże trudności       z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania a nawet pojedyncze wyrazy czy proste struktury,  w tekście brak jest organizacji  w zadaniu pisemnym zawiera niewiele punktów, najczęściej nie zwraca uwagi na wymaganą długość tekstu, w większości wyrazów występuje nieprawidłowa pisownia oraz niewłaściwa interpunkcja, nawet w przepisywaniu bardzo prostego tekstu występuje dużo błędów.

Uczeń potrafi popraw nie stosować bardzo niewielką liczbę podstawowych wyrazów i struktur, próbuje budować zdania ale są ona najczęściej bez spójności, dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa – po kilka wyrazów do odpowiedniego zadania często myli zastosowa nie słówek  i wyrażeń.

1

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za zupełny brak wiadomości i umiejętności w danej sprawności, popełnianie bardzo dużej liczby błędów uniemożliwiające przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, bardzo ograniczony zasób słownictwa lub jego brak utrudniający pracę w każdej sprawności, duże trudności w wykonywaniu ćwiczeń dostosowanych do poziomu i możliwości ucznia /nawet z pomocą nauczyciela/ brak chęci do pracy mimo pomocy nauczyciela.

 

 

Data dodania: 2021-09-28 13:16:25
Data edycji: 2023-09-12 12:15:04
Ilość wyświetleń: 608

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej