Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wiedza o społeczeństwie

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOS – u w kl. VIII SP  w Łąkcie Górnej

 Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078 z poóźniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwa w klasie VIII szkoły podstawowej, autorstwa Iwony Janickiej, Arkadiusza Janickiego „Dziś i jutro”, Nowa Era.
 • Statut Szkoły

Cele ogólne oceniania

 1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.
 2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy.
 4. Dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.
 6. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

PZO uwzględnia

 1. Informacje, jakie umiejętności nabyte na przedmiocie wiedza o społeczeństwie będą podlegały ocenie.
 2. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności
 3. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
 4. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej;
 5. Kryteria ocen zawierające wymagania na daną ocenę śródroczną i roczną.
 6. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 7. Kontrakt między nauczycielem a uczniem.
 8. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 9. Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce

Przedmiotem oceniania są:

 1.Wiadomości - wiedza przedmiotowa.

 2.Postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.

Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności

 Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: sprawdziany (testy),kartkówki, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji, praca w grupach ,praca domowa (wydarzenia) prace dodatkowe( projekty)

 Sprawdzian (test) - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu całego działu programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w obowiązującym dzienniku. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. Nie zaliczenie przez ucznia sprawdzianu ma wpływ na ocenę śródroczną lub roczną. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych, sprawdzianów i kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny lub wystawienia oceny niedostatecznej.

Kartkówka (10-15 minut)- to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatnich trzech lekcji lub określonego zakresu tematycznego wyznaczonego przez nauczyciela. Stosuje się ją przynajmniej raz w danym dziale, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Nie zaliczenie przez ucznia kartkówki ma wpływ na ocenę śródroczną lub końcoworoczną. O pisaniu kartkówki przez ucznia w przypadku jego losowej nieobecności lub choroby decyduje nauczyciel.

 Zasady ustalania oceny ze sprawdzianu, testu i kartkówki

 96% - 100%  ocena celujący (6)

90% - 95% -  ocena bardzo dobry (5)

75% - 89%  - ocena dobry (4)

50% - 74% - ocena dostateczny (3)

33%-49%  - ocena dopuszczający (2)

0% - 32%  - ocena niedostateczny (1)

Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych lub określonego zakresu tematycznego wyznaczonego przez nauczyciela.

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). Z 3 kolejno uzyskanych znaków(+ ) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Jednorazowo podczas lekcji nauczyciel może wystawić

Ocenę z aktywności – celującą lub bardzo dobrą za szczególny udział w lekcji.

Praca domowa, zeszyt przedmiotowy - obowiązkiem ucznia jest systematycznie (czytelne, estetyczne i z zachowaniem poprawności ortograficznej) prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym i odrabianie prac domowych. Uczeń, który był nieobecny na lekcji lub kilku lekcjach ma obowiązek nadrobić wszystkie notatki i prace domowe w zeszycie przedmiotowym wciągu tygodnia. Przy sprawdzaniu prac domowych ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań.

Uczeń ma prawo w czasie jednego semestru jeden raz zgłosić brak pracy domowej. Każde kolejne niewywiązanie się z obowiązków skutkuje uwagą wpisywaną do dziennika klasy.

Prace dodatkowe (referat, projekt, album, praca plastyczna, plansze, gazetki) – jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy. Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału. Nauczyciel przynajmniej jeden raz w semestrze zaproponuje uczniom pracę dodatkową. Przy ocenie prac dodatkowych brane są pod uwagę następujące elementy; zawartość merytoryczna, pomysłowość, estetyka pracy, sposób przekazania wiedzy, różnorodność źródeł do których dotarł uczeń. Prace dodatkowe oceniane są w skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający lub niedostateczny, gdy uczeń nie wykona pracy w określonym terminie.

Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.

W ocenianiu stosuje się następującą skalę:

 6 - celujący

5 - bardzo dobry

4 - dobry

3 – dostateczny

2 - dopuszczający

1 – niedostateczny

oraz plusy i minusy.

 Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6.

 W ciągu semestru w przypadku dwóch godzin tygodniowo uczeń powinien uzyskać minimum pięć ocen.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS-u DLA KLASY VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu.

 1. Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
 • popełnia poważne błędy faktograficzne,
 • nie zna podstawowej terminologii przedmiotu, błędnie i niedojrzale formułuje oceny i wnioski.

2 .Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, ale opanował elementarne
 • umiejętności konieczne dla dalszego etapu kształcenia,
 • rozumie polecenia nauczyciela, choć w niepełnym stopniu,
 • opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie w stopniu ograniczonym,
 • potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania,
 • jest w stanie, z pomocą nauczyciela, zaprezentować wyniki swojej pracy ustnie i pisemnie.
 1. Ocena dostateczna

Uczeń:

 • ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, wykazuje się znajomością podstawowych wiadomości z WOS-u i ograniczoną umiejętnością ich analizy,
 • rozumie polecenia,
 • potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,
 • odnajduje podstawowe informacje w podręczniku,
 • umie hierarchizować i selekcjonować poznane fakty i zjawiska,
 • bierze udział w pracach zespołowych i jest aktywny we współpracy.
 1. Ocena dobra

Uczeń:

 • ma wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w typowych sytuacjach,
 • poprawnie i zrozumiale prezentuje zagadnienia omawiane na lekcji,
 • formułuje wnioski,
 • jest aktywny na lekcji,
 • umie wykorzystać wiedzę w praktyce w sposób poprawny.
 1. Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • ma pełną wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w różnych sytuacjach problemowych,
 • wykazuje się umiejętnością analizowania i interpretacji wydarzeń, dokonywaniem ich twórczego oceniania oraz wnioskowania,
 • wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, samodzielnie poszerza wiedzę,
 • bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań,
 • samodzielnie szuka informacji, potrafi je hierarchizować, selekcjonować oraz analizować,
 • ocenia rozmaite zjawiska oraz uzasadnia własne zdanie,
 • skutecznie wykorzystuje poznaną wiedzę oraz opanowane umiejętności w życiu publicznym,
 • wykazuje się aktywnością na forum klasy,
 • posiada ogólne wiadomości i umiejętności z zakresu nauk społecznych, podstawy
 • teoretyczne i praktyczne, żywo zainteresowany aktualną problematyką społecznopolityczną i gospodarczą.
 1. Ocena celująca

Uczeń:

 • ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową,
 • wykazuje się pełną znajomością faktografii i terminologii przedmiotu,
 • umie prezentować i uzasadnić własne stanowisko,
 • wykazuje się aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią,
 • chętnie podejmuje się zadań dodatkowych,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • bierze udział w konkursach.

Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej

 • Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane ze wszystkich form aktywności.
 • Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną dokonując zestawienia osiągnięć i postępów ucznia.
 • Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: sprawdziany, odpowiedzi ustne i kartkówki, aktywność na zajęciach, prace domowe , prowadzenie zeszytu przedmiotowego , prace dodatkowe.
 • Ocena semestralna wystawiana jest za pracę ucznia w całym okresie.
 • Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II okres roku szkolnego.
 • Oceny nie ustala się jako średniej arytmetycznej obu semestrów.
 • Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum: 5 ocen
 • Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica, uzasadnić ustnie wystawioną ocenę.
 • Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
 • Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.

Kontrakt z uczniami

 1. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w lekcji i prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz pisania co tydzień w zeszycie dwóch informacji dotyczących:
  • ważnych wydarzeń politycznych, społecznych lub gospodarczych na świecie,
  • ważnych wydarzeń politycznych, społecznych lub gospodarczych w Polsce.
 2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia jeden raz w półroczu braku  przygotowania do lekcji ( nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek).
 3. Uczeń zdobywa oceny za :
 • odpowiedzi ustne ( obowiązuje materiał z 3 ostatnich lekcji)
 • sprawdziany ( zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej)
 • kartkówki z ostatnich 3 lekcji
 • zadania domowe
 • referaty i prezentacje
 • pracę w grupach
 • zeszyt
 • aktywność
 • projekty ( 2 w ciągu roku)
 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.(Może ją poprawić tylko raz). Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły. Nie pisząc sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną
 2. Sprawdziany pisemne będą oceniane na podstawie uzyskanych punktów według następujących zasad przeliczania.

96% - 100%  ocena celujący (6)

90% - 95% -  ocena bardzo dobry (5)

75% - 89%  - ocena dobry (4)

50% - 74% - ocena dostateczny (3)

33% - 49%  - ocena dopuszczający (2)

0% - 32%  - ocena niedostateczny (1).

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.

 1. Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: Nauczyciel na pierwszej lekcji wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym zapoznaje uczniów z PZO, informacja ma postać ustną i dotyczy: - wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen - kryteriów oceniania - form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności - częstotliwości sprawdzania i oceniania - minimalnej liczbie ocen z przedmiotu - zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych - zasady poprawiania ocen - zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był - informacji o konsultacjach, na których uczeń i rodzice mogą uzyskać pomoc ze strony nauczyciela - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć edukacyjnych. Omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych . Komentarze w formie ustnej.
 2. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce z wiedzy o społeczeństwie poprzez: kontakt bezpośredni: spotkania z rodzicami(wywiadówki), dni konsultacji, rozmowy indywidualne.

Ocenianie ucznia z dysfunkcjami.

 W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami PZO uwzględnia możliwość odstępstwa od ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści jak również czasu ich eksponowania. Jednakże należy pamiętać o tym, że takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania przez ucznia treści podstawowych a więc minimalnych określonych w podstawie programowej. W przypadku uczniów, u których stwierdzono orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, system oceniania funkcjonuje w oparciu o zalecenia poradni.

1.Ocenianie uczniów z problemami dyslektycznymi:

 • indywidualne traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości,
 • w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych,
 • odpytywanie z materiału podzielonego na fragmenty, • ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych,
 • umożliwienie kilkakrotnego przeczytania tekstu,
 • wspólnie dokonywać analizy tekstów źródłowych i z podręcznika oraz informacji na mapach,
 • skracanie tekstów, zakreślanie najważniejszych informacji,
 • wydłużenie czasu pracy na sprawdzianie pisemnym.

2.Wskazania do pracy z uczniem z innymi dysfunkcjami.

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji wzrokowej zwracać uwagę należy na:

 • trudności z pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,
 • kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej,
 • wolne tempo czytania oraz problem zrozumienia czytanych treści,
 • niechęć do czytania tekstów,
 • popełnianie błędów przy przepisywaniu tekstów, • opuszczanie znaków interpunkcyjnych, • słaba pamięć wzrokowa,
 • liczne błędy ortograficzne.

3.W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji słuchowej zwracać należy na:

 • trudności w uczeniu się pamięciowym: pojęcia, daty, nazwiska, ciągi słowne,
 • trudności z odróżnianiem podobnych słów,
 • nieprawidłowa wymowa, • trudności w rozumieniu tekstu,
 • trudności z przyswajaniem materiału faktograficznego.

4.W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami orientacji przestrzennej zwracać należy na:

 • niewłaściwe określanie połażenia na mapie, • problemy z wykonywaniem tabel, • problemy z odczytywaniem danych statystycznych,
 • mylenie kierunku zapisu,
 • przestawianie liter,
 • przeskakiwanie kierunków,
 • trudności ze zrozumieniem treści dotyczących stosunków przestrzenno-czasowych.

5.W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami lateralizacji i rozwoju słuchowego zwracać należy na:

 • trudne do odczytywania ręczne pismo,
 • wolne tempo pisania,
 • niestaranne zeszyty.

6.W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się ADHD zwracać należy na odpowiednie warunki koncentracji ucznia: stwarzać należy sprzyjający klimat egzekwowania treści edukacyjnych.

W przypadku nauczania zdalnego obowiązują te same zasady oceniania oraz:

 • Obecność ucznia na każdych zajęciach.
 • Kontakt wizualny z nauczycielem( włączona kamerka) w czasie odpowiedzi ustnej i prezentacji projektów oraz jeśli nauczyciel o to poprosi.
 • Wysyłanie prac nauczycielowi w wyznaczonym terminie.( Brak terminowości skutkuje oceną niedostateczną i wyznaczeniem innego zadania i terminu w celu poprawy oceny).
Data dodania: 2021-10-12 13:43:22
Data edycji: 2023-08-31 09:29:36
Ilość wyświetleń: 750

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej