Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Chemia

Predmiotowe Zasady Oceniania z chemii  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łakcie Górnej

na podstawie zmodyfikowanego programu Nowej Ery „Chemia Nowej Ery”

 

Opracowany zgodnie z:

- art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania     i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)

- Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

- Regulaminem zdalnego nauczania

 

Cele sprawdzania osiągnięć ucznia :

 

1.Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.
2.Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.
3.Kształtowanie postaw ucznia.
4.Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.
5.Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

 

Metody i częstotliwość sprawdzania osiągnięć ucznia i kryteria ich oceniania:

 

Lp.

Metoda

Częstotliwość

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia

1

Test diagnozujący

co najmniej 1raz w roku szkolnym

- znajomość przedmiotu (wiedza)

- umiejętność rozwiązywania problemów

2

Sprawdzian pisemny   

po każdym dziale

- zakres wiedzy

- język adekwatny do wiedzy

- zrozumienie tematu

3

Kartkówka, test           

na bieżąco

- zakres wiedzy z 3 lekcji

- zrozumienie tematu

4

Praca domowa      

 Na bieżąco

- zrozumienie tematu

- prawidłowość

- inwencja własna

5

Praca w grupach, referaty, lub projekty

według potrzeb

- wkład w pracę grupy

- realizacja zadania

- umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych

- oryginalność rozwiązania

6

Aktywność na lekcji

na bieżąco

- zgodność wypowiedzi z tematem

- częstotliwość wypowiedzi

- inwencja własna

7

Odpowiedź ustna

na bieżąco

- zakres wiedzy z 3 lekcji

- stosowana terminologia chemiczna

- rzetelność wykonywanych prac

- realizacja zadania

8

Konkursy

na bieżąco

- wkład pracy w przygotowanie do konkursu

- uzyskane wyniki w konkursie

       

 

 Rodzaje wymagań edukacyjnych :

Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności, których przyswojenie umożliwia uczniom kontynuowanie nauki na danym poziomie nauczania. Najczęstszą kategorią celów dla tego rodzaju wymagań jest stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, zapamiętanie wiadomości, odtwarzanie działania i uczestniczenie w nim. Uczeń, który spełnia te wymagania, uzyskuje ocenę dopuszczającą.

Wymagania podstawowe (P) obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i ko­nieczne do kontynuowania nauki. W kategorii celów kształcenia nawiązuje to do rozumienia wiadomości, odtwarzania działania i podejmowania go. Uczeń, korty spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Wymagania rozszerzające (R) obejmują wiadomości, które są średnio trudne do opanowania, ich przyswo­jenie nie jest niezbędne do kontynuowania nauki, mogą, ale nie muszą być użyteczne w życiu codziennym. Są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych. Odpowiada to stosowaniu wiadomości w sytuacjach typowych, sprawnemu działaniu w stałych warunkach oraz nastawieniu na działanie. Uczeń, który spełnia wy­magania konieczne, podstawowe i rozszerzające, uzyskuje ocenę dobrą.

Wymagania dopełniające (D) obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, jednak nie muszą wykraczać poza program nauczania. Odpowiada to stosowaniu wiadomości w sytuacjach problemowych, sprawności działania w zmiennych warunkach i budowaniu własnego systemu działań. Uczeń, który spełnia warunki konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające, uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Wymagania wykraczające (W) jeśli wiadomości i umiejętności ucznia są na bardzo wysokim poziomie lub wykraczają poza obowiązujący program nauczania, dotyczą stosowania wwiadomiści i umiejętności w sytuacjachproblemowych, a spełnia on wszystkie wymagania niższe, uzyskuje ocenę celującą.

 

 Ogólne kryteria oceniania :

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-posiada wiadomości i umiejętności programowe na bardzo wysokim poziomie lub wykraczające poza program nauczania,
-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,
-potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ),

-proponuje rozwiązania nietypowe,

-umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,

-potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii,
-potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny,

-jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
-wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic itp.

-sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości,

-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,

-potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,

-wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

-bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych   z chemią,

-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań  i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,

-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji ( układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne ),

-potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,

-rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,

-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

-jest aktywny w czasie lekcji.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

-potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,

-z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,
-potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

-rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
-z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne,

-przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się.


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia się,

-nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-nie zna symboliki chemicznej,

-nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela,

-nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi,
-nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.

 
Umowa „Nauczyciel – Uczeń”:

 

 1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcje chemii.
 2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczyciela chemii, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy.
 3. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji chemii, co oznacza:
  • posiadanie zeszytu przedmiotowego.
  • odrobienie zadania domowego dostosowanego do możliwości ucznia,
  • przygotowanie się do odpowiedzi:
 • ustnej z 3 ostatnich lekcji,
 • ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel,
 • pisemnej – kartkówek z 3 ostatnich lekcji,
 • przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej w dzienniku z zakresu wiadomości i umiejętności, którą ma obejmować4. Uczniowi przysługuje zgłoszenie raz nieprzygotowania w ciągu półrocza
 • Uczeń, gdy zapomni zeszytu przedmiotowego lub odrobić zadania domowego ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi na początku lekcji.
 1. Uczniowi przysługuje możliwość zgłoszenia nieprzygotowaniado lekcji raz w półroczu.
 2. Uczeń gdy zapomni zeszytu przedmiotowego lub odrobić zadania domowego ma obowiązek  zgłosić to nauczyielowi na początku lekcji
 3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną lekcję.
 4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i prac domowych. Wszystkie rysunki w zeszycie uczeń ma obowiązek wykonywać ołówkiem.
 5. W zeszycie przedmiotowym uczeń ma obowiązek wyraźnie odnotowywać poszczególne etapy lekcji:

- początek lekcji: zapis „Lekcja” wraz z numerem i datą,

- temat lekcji: zapis „Temat:................ .”

- wszystkie notatki z lekcji,

- temat zadania domowego: zapis „Zadanie” wraz z treścią.

 1. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
 2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli nie napisze zaległej pracy pisemnej w terminie, to sprawdzana partia materiału jest  traktowana przez nauczyciela jako niezaliczona.
 3. Uczeń ma obwiązek napisać sprawdzian lub poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonych prac.
 4. Uczeń może poprawić wyższą niż niedostateczną ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania sprawdzonych.
 5. Karkówki nie podlegają obowiązkowej poprawie, jednak gdy uczeń wyrazi chęć poprawy to jest ona w ciągu dwóch tygodni , od dnia otrzymania sprawdzonych prac.
 6. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
 7. W przypadku otrzymania śródrocznej oceny niedostatecznej, uczeń zalicza wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.
 8. Uczeń nieobecny w szkole z powodu choroby powyżej 2 tygodni uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia braków i formy pomocy.
 9. Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.
 10. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, aktywną współpracę w grupie, pomoc kolegom uczeń może otrzymać ocenę.
 11. Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków „+” i „-„ , w przypadku osiągnięcia przez ucznia górnej lub dolnej granicy punktowej danej oceny na sprawdzianie.
 12. Informację o osiągnięciach z badania wyników nauczania zapisywane są w dzienniku punktowo lub procentowo jako informacja o poziomie wiedzy ucznia dla rodziców i nauczyciela. Sprawdzian ten nie podlega poprawie i nie jest uwzględniany w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 13. Kryteria oceniania prac pisemnych:

Procentowa ilość uzyskanych punktów

Ocena

0% - 32%

niedostateczny

33% - 49%

dopuszczający

50% - 74%

dostateczny

75% - 89%

dobry

90% - 195%

bardzo dobry

96% -100% 

celujący

Podejście do oceniania osiągnięć uczniów:

 1.  Ocenianie dydaktyczne – to takie, w którym jedynym kryterium są wymagania programowe z uwzględnieniem zaleceń PPP do uczniów posiadających opinię lub orzeczenie.
 2. Ocenianie społeczno – wychowawcze. W przypadku niektórych uczniów, przy ocenie obok wymagań programowych, jako głównego kryterium można uwzględnić inne kryteria: sytuacja rodzinna ucznia i jego warunki życiowe, plany zawodowe, stan zdrowia.
 3. Komentarz do ocen. Na prośbę ucznia nauczyciel powinien ustnie uzasadnić otrzymaną przez niego ocenę i wskazać sposób dalszego postępowania.

 

Ustalenia końcowe:

 1.  Przedmiotowe zasady oceniania z chemii obowiązują wszystkich nauczycieli chemii w szkole.  Podlegają ciągłej ewaluacji.
 2. O szczegółowych wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.
 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne dla zespołu klasowego i uczniów z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na poszczególnych etapach kształcenia są załącznikiem niniejszego dokumentu.
 4. Założenia PZO obowiązują również uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu lekkim z wyjątkiem rozdziału III i IV, który został indywidualnie dla nich dostosowany i stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
 5. Warunki i sposób oceniania uczniów oraz zasady organizacji egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i innych pac kontrolnych określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

 

Data dodania: 2021-09-28 13:04:01
Data edycji: 2023-08-31 23:02:43
Ilość wyświetleń: 720

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej