Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informatyka

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łakcie Górnej

 

  Zgodny z:

  1. art.44zb ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)
  2. Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (z późniejszymi zmianami)
  3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017). (z późniejszymi zmianami)
  4. Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej
  5. Regulaminem nauczania zdalnego

 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach na poszczególne oceny.

Oceny dotyczą różnych zagadnień,

  • ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji,
  • odpowiedzi na pytania,
  • zadań domowych,
  • aktywności podczas lekcji,
  • ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów.

Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji

W trakcie indywidualnej pracy uczniów nauczyciel zwraca szczególną uwagę
na samodzielność wykonywania przez uczniów ćwiczeń oraz korzystanie z instrukcji zawartej w podręczniku (przykładu), a nie wyłącznie z pomocy „sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do nauczyciela.

Należy wymagać od uczniów korzystania z podręcznika. Uczniowie powinni starać się czytać samodzielnie polecenia (instrukcje).

Uczniom z trudnościami nauczyciel pomaga, ale nie powinien wykonywać za nich ćwiczenia.

Nauczyciel ocenia czy działania ucznia są świadome. Ważne jest również, czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo.

Premiowani są uczniowie, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, czas wykonania zadania nie jest miernikiem oceny.

Gdy wykonywane ćwiczenie jest podsumowaniem większego działu, w ocenie uwzględnia się opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu.

Podczas wykonywania ćwiczeń zasadne jest ocenienie na tej samej lekcji wszystkich uczniów.

Uwaga:

Jeśli zdarzy się sytuacja, że dwie osoby pracują przy jednym komputerze, należy tak planować zajęcia, aby uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia na zmianę. Tej zasady należy przestrzegać i egzekwować ją, by nie dochodziło do sytuacji, w której pracuje tylko uczeń bardziej sprawny TIK.

Ocena odpowiedzi na pytania

Bardzo często uczniowie, w ramach zadania domowego, przygotowują w domu odpowiedzi na pytania z podręcznika – ustnie lub pisemnie, które podlegają ocenie.

W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń można zadawać pytania o zastosowaną metodę lub sposób otrzymania danego rozwiązania.

Zwraca się uwagę na sposób formułowania odpowiedzi: czy uczeń posługuje się słownictwem potocznym, czy używa określeń fachowych i rozumie znaczenie pojawiających się pojęć. Zachęca się uczniów do wyszukania zasady czy metody w podręczniku, jeśli uczeń zapomniał, jak się ona nazywa (np. przeciągnij i upuść).

Ocena zadań domowych

Uczeń powinien systematycznie i terminowo odrabiać zadanie domowe (ustne, pisemne, praktyczne).

Zadania powinny być odrabiane w zeszycie przedmiotowym, którego posiadanie
i prowadzenie jest obowiązkowe.

Na każdej lekcji uczeń powinien zapisywać temat i omówione zagadnienia (hasłowo).

Ocena aktywności podczas lekcji

Za poprawne odpowiedzi otrzymuje plusy, wg zasady przeliczania (na koniec półrocza)

6 plusów – ocena celująca,

5 plusów – ocena bardzo dobra,

4 plusy – ocena dobra.

Za mniejszą liczbę plusów nie stawia się ocen.

W niektórych przypadkach, gdy podczas jednych zajęć uczeń wykaże się szczególną aktywnością i dodatkowymi umiejętnościami, można postawić uczniowi od razu ocenę, jednak nie niższą niż dobra.

Ocena ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów

Ćwiczenia sprawdzające i sprawdziany mają precyzyjnie określony zakres tematyczny
i formę ułatwiającą  jednoznaczną ocenę (np. w postaci wypunktowanych poleceń).

Forma zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach.

Nie stosuje się zaliczania przedmiotu pod koniec półrocza.

W ocenie uwzględnia się wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z ich treścią.

Ćwiczenia sprawdzające dotyczą części praktycznej przedmiotu – posługiwania się komputerem i programami.

Sprawdziany składają się z części teoretycznej i/lub praktycznej (w zależności od partii zrealizowanego materiału).

 

W przypadku punktowego oceniania testów i sprawdzianów obowiązuje następujący

przelicznik procentowy punktów na ocenę:

96% - 100% (ewentualnie + zadanie dodatkowe) - celujący

90% - 95% - bardzo dobry

75% - 89% - dobry

50% - 74% - ocena dostateczny

33% - 49% - ocena dopuszczający

0% - 32% - ocena niedostateczny

Na sprawdzianie (np. praktycznym) można dopuścić możliwość skorzystania przez ucznia
z podręcznika i własnego zeszytu przedmiotowego. Pozwala to na kształcenie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji, a nie uczenia się tekstu na pamięć, często bez zrozumienia.

Ocenianie ucznia, który jest bardziej zainteresowany przedmiotem

Za co szóstka?

Szóstkę należy stawiać za wykonanie zadań ujętych w podręczniku jako zadania dla zainteresowanych oraz innych nadprogramowych prac i poleceń, których przygotowanie wymaga korzystania z dodatkowych źródeł oraz wykazania się umiejętnościami wskazującymi na samodzielne zgłębianie przez ucznia możliwości danego programu.

Uczeń powinien otrzymać szóstkę także za rozwiązywanie zadań na konkursy informatyczne
i za branie udziału w takich konkursach.

Warunki i sposób oceniania uczniów oraz zasady organizacji sprawdzianów i innych prac kontrolnych określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

Data dodania: 2021-10-08 14:27:16
Data edycji: 2023-08-31 11:21:58
Ilość wyświetleń: 795

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej