Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informatyka

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łakcie Górnej

 

 

 

 

Opracowany na podstawie:

Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.  MIGRA

 

Zgodny z:

 1. art.44zb ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)
 2. Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017).
 2. Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej
 3. Regulaminem nauczania zdalnego

 

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach na poszczególne oceny.
 2. Oceny dotyczą różnych zagadnień,
 • ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji,
 • odpowiedzi na pytania,
 • zadań domowych,
 • aktywności podczas lekcji,
 • ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów.

 

Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji

 1. W trakcie indywidualnej pracy uczniów nauczyciel zwraca szczególną uwagę na samodzielność wykonywania przez uczniów ćwiczeń oraz korzystanie z instrukcji zawartej w podręczniku (przykładu), a nie wyłącznie z pomocy „sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do nauczyciela.
 2. Należy wymagać od uczniów korzystania z podręcznika. Uczniowie powinni starać się czytać samodzielnie polecenia (instrukcje).
 3. Uczniom z trudościami nauczyciel pomaga, ale nie powinien wykonywać za nich ćwiczenia.
 4. Nauczyciel ocenia czy działania ucznia są świadome. Ważne jest również, czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo.
 5. Można premiować uczniów, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, jednakże czas wykonania zadania nie jest miernikiem oceny.
 6. Gdy wykonywane ćwiczenie jest podsumowaniem większego działu, w ocenie uwzględnia się opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu.
 7. Podczas wykonywania ćwiczeń zasadne jest ocenienie na tej samej lekcji wszystkich uczniów.

Uwaga:

Jeśli zdarzy się sytuacja, że dwie osoby pracują przy jednym komputerze, należy tak planować zajęcia, aby uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia na zmianę. Tej zasady należy przestrzegać i egzekwować ją, by nie dochodziło do sytuacji, w której pracuje tylko uczeń bardziej sprawny.

 

Ocena odpowiedzi na pytania

 1. Bardzo często uczniowie, w ramach zadania domowego, przygotowują w domu odpowiedzi na pytania z podręcznika – ustnie lub pisemnie, które podlegają ocenie.
 2. W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń można zadawać pytania o zastosowaną metodę lub sposób otrzymania danego rozwiązania.
 3. Zwraca się uwagę na sposób formułowania odpowiedzi: czy uczeń posługuje się słownictwem potocznym, czy też używa określeń fachowych i rozumie znaczenie pojawiających się pojęć. Zachęca się uczniów do wyszukania zasady czy metody w podręczniku, jeśli uczeń zapomniał, jak się ona nazywa (np. przeciągnij i upuść).

 

Ocena zadań domowych

 1. Uczniowie powinien systematycznie i terminowo odrabiać zadanie domowe ( ustne, pisemne, praktyczne).
 2. Zadania powinny być odrabiane w zeszycie przedmiotowym, którego posiadanie i prowadzenie jest
 3. Na każdej lekcji uczeń powinien zapisywać temat i omówione zagadnienia (hasłowo).

 

Ocena aktywności podczas lekcji

 1. Za poprawne odpowiedzi otrzymuje plusy, wg zasdy przeliczania (na koniec półrocza)

6 plusów – ocena celująca,

5 plusów – ocena bardzo dobra,

4 plusy – ocena dobra.

 1. Za mniejszą liczbę plusów nie stawia się ocen.
 2. W niektórych przypadkach, gdy podczas jednych zajęć uczeń wykaże się szczególną aktywnością i dodatkowymi umiejętnościami, można postawić uczniowi od razu ocenę, jednak nie niższą niż dobra.

 

Ocena ćwiczeń sprawdzających i sprawdzianów

 1. Ćwiczenia sprawdzające i sprawdziany mają precyzyjnie określony zakres tematyczny i formę ułatwiającą  jednoznaczną ocenę (np. w postaci wypunktowanych poleceń).
 2. Forma zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach.
 3. Nie stosuje się zaliczania przedmiotu pod koniec półrocza.
 4. W ocenie uwzględnia się wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z ich treścią.
 5. Ćwiczenia sprawdzające dotyczą części praktycznej przedmiotu – posługiwania się komputerem i programami.
 6. Sprawdziany składają się z części teoretycznej i/lub praktycznej (w zależności od partii zrealizowanego materiału).

Oceny za ćwiczenia sprawdzające i sprawdziany należy wystawiać według klucza:

poniżej 33% pkt. – niedostateczny

33% do 49% pkt – dopuszczający

50% do 74% pkt – dostateczny

75% do 89% pkt dobry

90% do 100% pkt – bardzo dobry

Za uzyskanie oceny bardzo dobrej i bezbłędne wykonanie zadania dodatkowego – celujący.

Na sprawdzianie (np. praktycznym) można dopuścić możliwość skorzystania przez ucznia z podręcznika i własnego zeszytu przedmiotowego. Pozwala to na kształcenie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji, a nie uczenia się tekstu na pamięć, często bez zrozumienia.

 

Ocenianie ucznia, który jest bardziej zainteresowany przedmiotem

Za co szóstka?

Szóstkę należy stawiać za wykonanie zadań ujętych w podręczniku jako zadania dla zainteresowanych oraz innych nadprogramowych prac i poleceń, których przygotowanie wymaga korzystania z dodatkowych źródeł oraz wykazania się umiejętnościami wskazującymi na samodzielne zgłębianie przez ucznia możliwości danego programu.

Uczeń powinien również otrzymać szóstkę za rozwiązywanie zadań na konkursy informatyczne i za branie udziału w takich konkursach.

Ocena celująca jest wyraźnym wyróżnieniem ucznia.

Data dodania: 2021-10-08 14:27:16
Data edycji: 2021-10-13 09:35:19
Ilość wyświetleń: 286

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook