Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

B

Projekt

„Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa-

-Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

  a. Tematyka projektu:

 1. alternatywne metody zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów,
 2. promocja prozdrowotnych zachowań wśród uczniów,
 3. współpraca ze środowiskiem lokalnym, jednostkami samorządu terytorialnego

   b. Cele projektu:

 • Promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.
 • Promocja zdrowego trybu życia i wypracowanie z uczniami nawyków aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Aktywizacja społeczności szkolnej do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji, uzależnień i poprawie bezpieczeństwa.
 • Aktywizacja środowiska lokalnego (samorząd terytorialny, rodzice, uczniowie) wokół projektu.

  c. Opis projektu

  

 1. Zgłoszenie do udziału w projekcie
 2. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole, opracowanie wyników , wysunięcie wniosków
 3. Spotkanie organizacyjne z partnerami projektu- prezentacja założeń projektu społeczności szkolnej ( nauczyciele, uczniowie, rodzice), określenie priorytetów podejmowanych działań, jakie zostały założone w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu
 4. Opracowanie Zintegrowanego Planu Działania „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 5. Realizacja zadań Zintegrowanego Planu Działania
  1. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom i negatywnym postawom:

-          udział w warsztatach i spotkaniach profilaktycznych o tematyce dotyczącej przemocy, uzależnień, zagrożeń młodzieży w cyberprzestrzeni,

-          współpraca z Policją: spotkania o charakterze profilaktycznym, które dotyczą m. in. bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zachowań ryzykownych oraz sposobu unikania zagrożeń,

-          realizacja zadań zawartych w Planie Oddziaływań Profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji prozdrowotnej, zachowań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów, zagrożeń wynikających z dostępu do Internetu,

-          udział w konkursach prozdrowotnych organizowanych przez szkołę , Kuratorium Oświaty, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Straż Graniczną,

-          działalność profilaktyczna prowadzona we współpracy z Parafią, pedagogiem szkolnym.

b. Promocja zdrowego trybu życia i wypracowanie z uczniami pozytywnych form  spędzania czasu wolnego:

-          udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych   i artystycznych,

-          udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”, turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

-          działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy współpracy z rodzicami zrzeszonymi w OSP,

-          aktywna działalność młodzieżowego wolontariatu,

-          realizacja zadań projektu edukacyjnego „Trzymaj formę”,

-          propagowanie wśród uczniów założeń „ Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,

-          współpraca z Świetlicą Wiejską – udział uczniów w rozgrywkach sportowych, zajęciach taneczno- ruchowych

c. Informowanie i edukacja oraz zaangażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole:

-          pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień, agresji i radzenia sobie w  sytuacjach problemowych,

   6. Opracowanie dokumentacji projektu

   7. Audyt – podsumowanie projektu

   8. Otrzymanie  certyfikatu „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

   9. Projekt realizowany jest w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej od 2012r (certyfikat uzyskany w 2013r.) natomiast w Szkole Podstawowej od 2014r. (certyfikat uzyskany w 2015r.)

  d. Uczestnicy, partnerzy, współpracownicy projektu  i ich zadania:
 1. Dyrektor szkoły  - koordynacja projektu i pomoc w jego realizacji.
 2. Uczniowie  -   aktywny udział w realizacji  przyjętych działań.
 3. Rada Rodziców – pomoc w realizacji zadań projektu, wsparcie finansowe.
 4. Nauczyciele – realizacja zadań projektu. 
 5. Urząd Gminy w Żegocinie – wsparcie finansowe w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa  w budynkach szkoły i jej otoczeniu.
 6. Tadeusz Stary- sołtys wsi Łąkta Górna- pomoc w realizacji zadań projektu
 7. Grzegorz Maj – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bochni- koordynacja projektu.
 8. Janusz Stańdo- gminny komendant Ochotniczej Straży Pożarnej- organizacja organizacja  próbnej akcji ewakuacji szkoły, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 9. Czesław Pączek- gminny psycholog- organizacja spotkań i warsztatów profilaktycznych.
 10. Koordynator  projektu – przygotowanie Zintegrowanego Planu Działania i koordynacja jego realizacji.
  e. Zakres projektu/przedsięwzięcia/aktywności (miejsce realizacji, zakkres terytorialny, etc.)

Projekt realizowany jest w naszej szkole nieprzerwanie od stycznia 2012r. Uzyskany przez szkołę certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”  wydawany jest na okres dwóch lat,

  f. Efekty projektu/przedsięwzięcia/aktywności (np. ilość zaangażowanych szkół/uczniów/organizacji, efekty w społeczności lokalnej, efekty naukowe, efekty społeczne itp.):

 1. Otrzymanie certyfikatu „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.
 2. Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym- włączenie do działań szkoły rodziców uczniów, społeczności lokalnej, instytucji wspierających działania profilaktyczne szkoły.
 3. Promocja wśród uczniów zdrowego trybu życia i wypracowanie nawyków aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 4. Poszerzenie działalności  wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
 5.  Promocja działalności szkoły w środowisku lokalnym.
 6.  Poprawa  stanu technicznego budynków i terenu szkoły.
Strony internetowe