Znaleziono telefon w okolicy przyszkolnej altany. Odbiór u dyrektora szkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II  w  Łąkcie Górnej  na rok szkolny 2023/24                                                                                                      

 1. Do klasy I przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej urodzone  w 2016 r. na podstawie zgłoszenia (Wzór nr 1) rodziców.
 2. Do klasy I przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej urodzone  w 2017 r. na podstawie zgłoszenia rodziców, jeżeli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub mają pozytywną opinię publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni o dojrzałości szkolnej oraz dzieci urodzone w 2015 r. jeżeli były w ubiegłym roku odroczone.
 3. Kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek (Wzór nr 2) rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Żegocina, Zarządzeniem Nr 0050.590.2023.Z Wójta Gminy Żegocina 30 stycznia 2023 r. i Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej. jeżeli szkoła,  po przyjęciu uczniów z obwodu, dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w/w Uchwale RG.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna w składzie osobowym ustalanym zarządzeniem dyrektora, złożona  z nauczycieli szkoły. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć na wniosek dyrektora lub przewodniczącego, lub Rady Rodziców przedstawiciel RR.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią ilość punktów:
  • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły (wg dokumentacji szkolnej) – 15 pkt,
  • Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,
  • Kandydat objęty kształceniem specjalnym (orzeczenie) – 8 pkt,
  • Niepełnosprawność w rodzinie kandydata (orzeczenie) – 6 pkt,
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt,
  • Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt
 7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje nadal wolnymi miejscami, tzn. przyjęcie ucznia nie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dlatego decyzja o ich przyjęciu jest ostateczna dopiero w drugim terminie rekrutacyjnym.
 8. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor z wyjątkiem przypadku przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu (Zgłoszenie Wzór nr 1a).
 9. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia spoza obwodu dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (Wniosek Wzór nr 2a).
 10. Od decyzji o nieprzyjęciu ucznia spoza obwodu można odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
 11. Terminy postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane corocznie przez Wójta Gminy do końca stycznia.
Data dodania: 2023-02-01 11:38:26
Data edycji: 2023-03-20 14:32:40
Ilość wyświetleń: 806

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej