Czcionka:

A+A-

Kontrast:

COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
i pracowników
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

od 1 września 2020r.

Aktualizacja od 1 września 2021 r.

REGULAMIN

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 8. Wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s., (aktualizacja 2 sierpnia  2021 r.)
 9. Zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

 

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej wznawia funkcjonowanie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz (w tym rodziców/opiekunów uczniów); zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon,
  e-mail)
 3. Przy wejściu do każdego budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o konieczności dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku), który należy bezwzględnie stosować.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, powinna zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Decyzję o wprowadzeniu takiego obowiązku podejmuje dyrektor w odrębnym zarządzeniu.
 4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i ciepłej wody.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia, są zawsze porządkowane i dezynfekowane po zakończeniu zajęć, a w miarę możliwości także w ciągu dnia, jeśli uczniowie wyszli na świeże powietrze lub z innych przyczyn opuścili domek..
 6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Odpowiada za to nauczyciel wychowania fizycznego, współdziałając z pracownikami obsługi.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Parking przy budynku nr 6 przeznaczony jest dla rodziców przywożących/odbierających dziecko ze szkoły.
 12. Obowiązkiem rodzica jest bezpieczne doprowadzenie dziecka do chodnika, a po zajęciach oczekiwanie na dziecko przed budynkiem nr 6 ( nie w samochodzie).
 13. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni korzystać z parkingu przy placu zabaw.

 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE  KLAS  SZKOLNYCH

 

 1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą opuszczać swojego budynku oraz samowolnie przemieszczać się na terenie szkoły.
 3. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw dla uczniów
  z klas I-III, spożywania posiłków lub zajęć na boisku).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami.
 6. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przedmiotów innym uczniom.
 7. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w środki ochrony ( maseczka, przyłbica) w ilości niezbędnej do bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach w czasie przewidzianych planem.
 8. W razie korzystania przez uczniów ze wspólnej szafki należy dopilnować, aby dzieci po tym umyły lub zdezynfekowały ręce.

 

WYBÓR FORMY KSZTAŁCENIA

 1. W zależności od sytuacji epidemicznej na ternie szkoły, gminy czy powiatu dyrektor podejmuje w porozumieniu z Organem Prowadzącym i PSSE w Bochni decyzję o przejściu w formę nauczania hybrydowego lub zdalnego.
 2. W innych sytuacjach w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 3. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 4. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych .
 5. Wszystkie powyższe decyzje dyrektor podejmuje po uzyskaniu opinii PPIS w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

NAUCZYCIELE

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole zgodnie z planem lekcji.
 2. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku tradycyjnym oraz w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 3. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 

RODZICE

 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można posłać do szkoły dziecka, jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji lub ma objawy chorobowe zbliżone do infekcji wirusowej.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów, e-mail, messenger), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice kategorycznie zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka oraz o odbywającej przez członków rodziny kwarantannie lub izolacji domowej i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Uczniowie powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki
  na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz..
 3. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 4. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 5. Codziennie, a w razie potrzeby zgodnie z możliwościami częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej
 • placu zabaw, siłowni, altany - według zgłoszonych przez nauczycieli potrzeb.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • bieżące sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • codzienna wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIA DZIECKA ZE SZKOŁY

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia lub wezwania rodziców
  w sytuacji pojawienia się niepokojących objawów).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach ( nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć). Oczekiwanie na zajęcia odbywa się na świeżym powietrzu, w okolicy budynku, w którym uczeń rozpoczyna lekcje.
 5. Rodzice lub opiekunowie uczniów nie wchodzą na teren szkoły. Uczniowie od parkingu do domku przechodzą sami.
 6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko jeżeli z jakichś powodów zajdzie konieczność wejścia do budynku administracyjnego powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 7. Rodzice (opiekunowie) odprowadzający i odbierający dziecko nie wchodzą do budynków szkolnych..
 8. Każdy uczeń, wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce.
 9. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, PLACU ZABAW, SIŁOWNI
I BOISKA SZKOLNEGO

 1. Po powrocie z przebywania na świeżym powietrzu dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku może przebywać tylko jedna grupa dzieci.
 3. Nauczyciele kl. I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie powinni wychodzić na zewnątrz w okolicach swojego budynku z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zalecane jest wyjście klas na zmianę.
 4. *W klasach IV-VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących, z zaleceniem przebywania na zewnątrz w okolicach budynku, w którym się uczą, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
 6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy i sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 7. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, materace, drabinki, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 8. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem
  a użytkownikami.
 3. W punkcie kontaktu użytkownika - czytelnika z bibliotekarzem: bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem, blat ten jest dezynfekowany po każdym użytkowniku, bibliotekarz ma ubraną przyłbicę, rękawiczki ochronne.
 4. Do księgozbioru ma dostęp wyłącznie bibliotekarz, który podaje czytelnikowi konkretne tytuły.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 8. Po wizycie w bibliotece uczeń ma obowiązek umyć ręce lub je zdezynfekować.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

 1. Uczniowie mogą być ze szkoły odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  
 2. Opiekunowie odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
  (na korytarz),zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • w budynku jednocześnie może przebywać tylko jeden opiekun.
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany
  w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice, którzy powinni odebrać dziecko własnym środkiem transportu.
 2. Na świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 4. Świetlice będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 5. W świetlicy znajdują się sprzęty i przedmioty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, pozostałe zostały usunięte bądź został  uniemożliwiony  do nich dostęp.
 6. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym danego ucznia,
 7. Uczeń nie może przynosić na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, książki, artykuły spożywcze).
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych w miarę dobrych warunków pogodowych będą korzystali z boiska szkolnego na terenie szkoły oraz placu zabaw.
 10. Podczas realizacji zajęć, ograniczone będą zajęcia, w których nie można zachować dystansu (gry planszowe)

 

ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

 

 1. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej są podzieleni na grupy i przychodzą spożywać posiłek w wyznaczonych godzinach według harmonogramu.
 2. Pracownicy kuchni podczas wydawania posiłku są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki).
 3. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są dezynfekowane za pomocą ciepłej wody z detergentem dopuszczonym do użytku w szkole.
 4. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
 5. Sztućce oraz chleb podaje pracownik obsługi kuchni.
 6. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

 

 1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. Kontakt taki możliwy jest jedynie w budynku administracyjnym nr 6.
 3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 4. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 5. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA

 

 1. Jeżeli rodzice zauważą niepokojące objawy u swojego dziecka, nie mogą go posłać do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły ( do 1,5 godziny ). Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w odrębnym
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (izolatorium), służące do odseparowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno--Epidemiologiczną w Bochni (nr tel. 14 612 32 34 lub 602 275 918 ) oraz organ prowadzący szkołę.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których znajdowało się dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. z lekarzem POZ i stosować się do jego zaleceń.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedura (aktualizacja) wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana w formie zarządzeń dyrektora.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń, podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę.
 6. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 8. Na tablicach informacyjnych w budynkach znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- -epidemiologicznej oraz służb medycznych,
  z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

 

 

Data dodania: 2021-09-28 11:18:16
Ilość wyświetleń: 464

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook